Images-loading

Сисоєва Світлана Олександрівна

Контактна інформація

426-84-05
s.sysoieva@kubg.edu.ua

Сисоєва Світлана Олександрівна

Провідний науковий співробітник

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений працівник освіти.

Біографія

 • Після закінчення Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика (теоретична ядерна фізика), фізик» (1971 р.) працювала: вчителем фізики; заступником директора школи з навчально-виховної роботи; директором школи; директором Київського міського педагогічного училища №3; завідувачем кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; завідувачем лабораторії педагогіки і психології вищої школи, завідувачем відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (з 20.02.2007 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). З вересня 2010 року – завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні основи координуючої діяльності директора середньої загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захищена у 1987 році.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти захищена у 1997 році.
 • Дійсний член (академік) НАПН України (з жовтня 2016 року). Член-кореспондент НАПН України (з квітня 2003 року). Професор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща; з травня 2001 року). Почесний професор Запорізького національного університету.
 • Керівник наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті. Підготувала 54 науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, з них: 14 докторів педагогічних наук і 40 кандидатів педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання, 13.00.07 – теорія і методика виховання.
 • Член експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2000 по 2002 рік, з 2004 по 2006 рік); заступник голови експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2006 по 2010 рік); член експертної ради з питань проведення екпертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з педагогічних, психологічних наук, фізичного виховання та спорту (з 2011 року по 2013 рік). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук у Київському університеті імені Бориса Грінченка (з 2010 року). Голова спеціалізованої вченої ради Д. 26.133.06 Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Координатор українсько-польського освітнього проекту «Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції» (з 2008 року).
 • Головний редактор двох фахових наукових видань з педагогіки та психології, затверджених ВАК України: «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (з 2001 року) та «Педагогічний процес: теорія і практика» (з 2003 року). Співредактор українсько-польського щорічника «Освітологія» (з 2012 року). Член редакційної колегії наукового періодичного видання «Ruch pedagogiczny» (м. Варшава, Республіка Польща; з 2011 року). Відповідальний науковий секретар «Енциклопе́дії осві́ти» — перша в Україні довідково-аналітична праця, що вмістила різноманітну інформацію з розвитку всіх рівнів освіти, теорії, історії та практики української педагогічної та психологічної науки. Енциклопедію видано під егідою Академії педагогічних наук України. Рецензент науково-педагогічного видання Edukacja w społeczeństwach wielokulturowych / pod redakcją: Wasyla Kremienia, Tadeusza Lewowickiego, Jerzy Nikitorowicza, Swietłany Sysojewej / Wyższa szkoła Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet w Białymstoku – Warszawa
 • Засновник Благодійного фонду імені Антона Макаренка, діяльність якого спрямовано на підтримку наукових досліджень у галузі педагогіки та психології (з 2000 року).
 • Автор понад 384 наукових праць та публікацій, з них: монографій – 24; словників – 2; підручників – 4; навчальних та навчально-методичних посібників – 26; методичних рекомендацій – 13; навчальних планів та програм – 19; авторських свідоцтв – 11; у міжнародних виданнях – 39.

Професійний і науковий інтерес

 • Освітологія.
 • Теорія і методика професійної освіти.
 • Педагогіка творчості.
 • Компаративістика у сфері освіти.
 • Методологія науково-педагогічних досліджень.
 • Інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології в освіті.