Images-loading

НДЛ культури лідерства

НДЛ культури лідерства є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова тема лабораторії: Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі

Мета: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості розвитку лідерських якостей працівників в умовах реформування освіти; розробити та апробувати програми оцінки та розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників навчальних закладів.

Дослідницькі завдання:

 1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми дослідження лідерських компетенцій особистості лідера в освіті.
 2. Експериментально дослідити структуру необхідних лідерських компетенцій працівника освіти в умовах реформування.
 3. Визначити умови, чинники та механізми розвитку лідерських компетенцій співробітників закладів освіти.
 4. Розробити і запровадити програму психологічного супроводу (психодіагностичні комплекси, тренінгові програми, коучинг, управлінський консалтинг) оцінки та розвитку лідерських компетенцій працівників освіти.
 5. Узагальнити отримані результати, підготувати та опублікувати посібники з оцінки та розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.
 6. Розробити і запровадити систему соціологічних моніторингових досліджень в системі вищої освіти.

Теоретичне та практичне значення дослідження:

Теоретичне значення розробки зазначеної наукової теми полягає у:

 • здійсненні теоретико-методологічного аналізу проблеми дослідження лідерських компетенцій особистості лідера в освіті;
 • уточненні, визначені та обґрунтуванні основних термінологічних понять: компетентність, освітнє лідерство, лідерські компетенції, освітнє середовище, освітній простір та інші;
 • розробці та запроваджені змістовно-структурної моделі психологічного забезпечення розвитку лідерських компетенцій працівників освіти.

Практичне значення дослідження полягає у:

 • розробці профіля особистості лідера в освіті як набору необхідних лідерських компетенцій для ефективної діяльності особистості в умовах реформування освіти;
 • розробці та запровадженні системи управлінського консалтингу для керівників закладів освіти;
 • розробці та запровадженні системи оцінки лідерських компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • створенні та запровадженні системи психологічного супроводу розвитку лідерських компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • підготовці та виданні колективної монографії «Особистість лідера в умовах реформування освіти»; друці статей у фахових виданнях відповідно до зазначеної теми дослідження; підготовці та виданні методичних матеріалів щодо розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

Напрями дослідно-експериментальної роботи на різних рівнях освіти:

На рівні середньої освіти:

- «Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників» (школа І-ІІІ ступенів №286 м. Києва).

На рівні вищої освіти:

- «Розвиток лідерського потенціалу особистості студента на етапі професійного становлення» (Київський університет імені Бориса Грінченка).

На рівні підвищення кваліфікації та післядипломної освіти :

- «Розвиток та реалізація лідерського потенціалу співробітників вищої школи» (проект «ELITE» програми TEMPUS).

- «Розвиток професійної компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації» (Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій).

 

 

Дочірні категорії