ННЦ розвитку персоналу та лідерства

 

ШЛЯХ ЛАТВІЇ У ФОРМУВАННІ ЛІДЕРІВ (Велта Любкіна, професор, директор Науково-дослідного інституту Резекненської академії технологій)

 

Фестиваль освітнього лідерства Clever 2017

 

 

Програма освітнього лідерства для викладачів закладів вищої освіти

Програма підвищення кваліфікації для освітян з сертифікатом.

Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України.

Програма включає чотири змістові модулі:

 1. Лідерство як нова освітня парадигма
 2. Сучасна вища освіт а – територія змін. Психологія прийняття нововведень.
 3. Реалізація партнерської взаємодії в роботі викладача.
 4. Інноваційні комунікативні технології в освітньому процесі.

 

Програма освітнього лідерства для керівників закладів середньої освіти

Програма підвищення кваліфікації для освітян з сертифікатом.

Цільова аудиторія: керівники закладів середньої освіти м. Києва.

Програма включає шість зустрічей:

1. Реалізація партнерської взаємодії у роботі керівника ЗСО

2. Емоційна компетентність керівників ЗСО.

3. Мотивація інших як одна з ключових компетенцій керівника ЗСО.

4. Краса. Здоров’я. Кар’єра.

5. Сучасна освіта – територія змін. Психологія прийняття нововведень.

6. Інноваційні комунікативні технології в роботі керівника ЗСО.

Змістовий модуль «Лідерство» програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Університету Грінченка

Мета: розвиток лідерських компетентностей, що сприяють ефективній самореалізації особистості   викладача як фахівця.

Цільова аудиторія: науково-педагогічні співробітники Університету Грінченка.

У результаті проходження тренінгу учасники зможуть:

 • розглянути психологічні основи феномену лідерства;
 • визначити ключові лідерські компетенції викладача;
 • визначити власну траєкторію розвитку лідерського потенціалу;
 • вивчити професійні досягнення, ресурси та професійні цілі;
 • проаналізувати прояв ресурсів у взаємодії з іншими людьми;
 • сформувати навички постановки цілей;
 • дослідити та розширити індивідуальний поведінковий репертуар лідера.
 • панельна дискусія на актуальні проблеми із залученням представників влади, адміністрації закладів вищої освіти, викладачів та студентів;
 • лінійки майстер-класів від тренерів-практиків;
 • виставкова зона простору можливостей: презентація грантових програм, послуг по підвищенню кваліфікації для викладачів.

Фестиваль освітнього лідерства “CLEVER”

Мета: актуалізація проблем у сфері вищої освіти, вироблення спільного бачення та розвиток компетентностей викладачів як агентів змін у закладах вищої освіти

Цільова аудиторія: науково-педагогічні та наукові співробітники закладів вищої освіти

Час проведення: щовересня (слідкуйте за анонсами)

В межах фестивалю проводиться:

 • панельна дискусія на актуальні проблеми із залученням представників влади, адміністрації закладів вищої освіти, викладачів та студентів;
 • лінійки майстер-класів від тренерів-практиків;
 • виставкова зона простору можливостей: презентація грантових програм, послуг по підвищенню кваліфікації для викладачів.

Командний аудит в закладах освіти

Мета: оцінка потенціалу співробітників та надання рекомендацій щодо оптимізації роботи окремого підрозділу закладу освіти відповідно до визначених ролей, сильних та слабких сторін членів команди.

Цільова аудиторія: команди співробітників закладів середньої та вищої освіти

Командний аудит проводиться з використанням оцінки 360°, сучасних методів психодіагностики, оціночного тренінгу тощо.

Адаптація персоналу

Мета: познайомити з особливостями корпоративної культури, вимогами та очікуваннями від співробітників, можливостями та шляхами самореалізації в Університеті.

Цільова аудиторія: нові співробітники Університету Грінченка

Зустріч з лідером

Мета: обмін думками та передача досвіду щодо інноваційних освітніх та управлінських технологій у різних сферах.

Цільова аудиторія: студенти та викладачі закладів вищої освіти.

Проект TEMPUS

Київський університет імені Бориса Грінченка – партнер проекту TEMPUS «EducationforLeadership, IntelligenceandTalentEncouraging (ELITE)», що тривав з 1 грудня 2013 р. по 31 серпня 2017 р.

Мета проекту: Посилити роль українських ВНЗ в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD).

Цільова група: ВНЗ – студенти, викладачі, тренери; адміністративний персонал; клієнти.

Учасники проекту – 4 партнери з країн ЄС та 9 партнерів з України.

Модератор проекту – Каунаський технологічний університет, Каунас, Литва.

Дослідно-експериментальна робота в школі

База дослідження: школа І-ІІІ №286 м.Києва

Мета: сформувати активну життєву позицію старшокласника як основу для розвитку потенціалу особистості.

Терміни проведення експерименту: квітень 2013 р. – грудень 2017 р.

 

Навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства створено з метою розробки та реалізації інноваційних програм розвитку освітнього лідерства та надання послуг у системі підвищення кваліфікації працівникам сфери освіти.

До складу ННЦ розвитку персоналу та лідерства входять наукові співробітники, що є фахівцями в області психології та соціології.

 

Напрями діяльності Центру:

 

 • розробка методології розвитку лідерських компетентностей працівників сфери освіти;
 • надання широкого спектру послуг для адаптації, оцінювання та навчання працівників сфери вищої освіти;
 • розробка та реалізація програм підвищення управлінської компетентності керівників закладів середньої освіти;
 • проведення командного аудиту в закладах освіти;
 • участь та організація науково-практичних заходів різного рівня;
 • співпраця з міжнародними та вітчизняними науковими інституціями, освітніми установами, навчальними центрами тощо.

 

doc Положення про навчально-науковий центр культури лідерства Факультету інформаційних технологій та управління doc

Наукова тема на 2017-2021 рр.:
«Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах реформування галузі»

Мета: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості розвитку лідерських якостей працівників в умовах реформування освіти; розробити та апробувати програми оцінки та розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників навчальних закладів.

 

Завдання дослідження:

 1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз поняття лідерських якостей особистості лідера в освіті.
 2. Експериментально дослідити лідерські якості працівника освіти в умовах реформування галузі.
 3. Визначити умови, чинники та механізми розвитку лідерських якостей співробітників закладів освіти.
 4. Розробити і запровадити програму психологічного супроводу (психодіагностичні комплекси, тренінгові програми, коучинг, управлінський консалтинг) оцінки та розвитку лідерських якостей працівників освіти.
 5. Узагальнити одержані результати, підготувати та опублікувати посібники з оцінки та розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

Теоретичне значення розробки зазначеної наукової теми полягає у:

 • здійсненні теоретико-методологічного аналізу проблеми дослідження лідерських якостей та компетенцій особистості лідера в освіті;
 • уточненні, визначені та обґрунтуванні основних термінологічних понять: компетентність, освітнє лідерство, лідерські якості, лідерські компетенції, освітнє середовище, освітній простір та інші;
 • розробці та запроваджені змістовно-структурної моделі психологічного забезпечення розвитку лідерських компетенцій працівників освіти.
 • розробці профіля особистості лідера в освіті як набору необхідних лідерських якостей та компетенцій для ефективної діяльності особистості в умовах реформування освіти;
 • розробці та запровадженні системи управлінського консалтингу для керівників закладів освіти;
 • розробці та запровадженні системи оцінки лідерських якостей та компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • створенні та запровадженні системи психологічного супроводу розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • підготовці та виданні колективної монографії «Особистість лідера в умовах реформування освіти»; друці статей у фахових виданнях відповідно до зазначеної теми дослідження; підготовці та виданні методичних матеріалів щодо розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

Практичне значення дослідження полягає у:

 • розробці профіля особистості лідера в освіті як набору необхідних лідерських якостей та компетенцій для ефективної діяльності особистості в умовах реформування освіти;розробці та запровадженні системи управлінського консалтингу для керівників закладів освіти;розробці та запровадженні системи оцінки лідерських якостей та компетенцій науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;створенні та запровадженні системи психологічного супроводу розвитку лідерських якостей науково-педагогічних співробітників та керівників закладів освіти;
 • підготовці та виданні колективної монографії «Особистість лідера в умовах реформування освіти»; друці статей у фахових виданнях відповідно до зазначеної теми дослідження; підготовці та виданні методичних матеріалів щодо розвитку особистості лідера в умовах реформування освіти.

Дочірні категорії