Images-loading

Всеукраїнський форум лідерів студентських профспілкових організацій

18 жовтня 2012р. Профком  у складі:

 

1. Перепельченко О.В.- Голова ППОС;
2. Плєвако К.П. – Інформаційний директор ППОС;
3. Герасименко М.О. – Директор психологічної служби ППОС;
4. Бачинська В.В. – Голова студ.ради Педагогічного інституту;
5. Лакота Д.В. – Голова профбюро Інституту мистецтв;
6. Письменюк А.І. – Голова профбюро Гуманітарного інституту;
брав участь у роботі Всеукраїнського форуму лідерів студентських профспілкових організацій.
Під час проведення пленарних засідань мова йшла про студентське життя, навчання, практику, виїзд за кордон, особисте життя молоді, питання про кар’єру, працевлаштування та здоров’я студентської молоді, було обрано Першого студентського Президента та прийнята Резолюція Всеукраїнського форуму лідерів студентських профспілкових організацій. Наша команда плідно попрацювавши була запрошена до  ІІ Міжнародного інноваційного форуму, зокрема до Центру Майбутнього та Золотого кадрового резерву нації.

Резолюція
Всеукраїнського Форуму лiдерiв студентських профспiлкових органiзацiй

     Учасники Форуму лiдерiв студентських профспiлкових органiзацiй, пiдтримуючи iнiцiативи Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України, iнших органiв державної влади щодо пiдвищення рiвня соцiальних стандартiв, розмiрiв стипендіального забезпечення, удосконалення норм законодавства шляхом запровадження нової редакцiї закону «Про вищу освiту», розширення форм соцiального дiалогу, висловлюють стурбованiсть станом виконання норм законодавства в частинi соцiально-економiчного становища студентiв, недосконалiстю нормативно-правової бази, вiдсутнiстю дiйових механiзмiв державної пiдтримки молодi в перiод її соцiального становления й розвитку.
     З метою подальшого розвитку й удосконалення державної молодiжної полiтики, створення умов для здобуття студентами якiсної безоплатної вищої освiти та подальшого працевлаштування, полiпшення їх житлово-побутових умов, оздоровлення, стипендiального, культурно-освiтнього, транспортного забезпечення вважаємо за необхiдне:
     1. Забезпечити виконання Законiв України «Про вищу освiту», «Про сприяння соцiальному становленню i розвитку молодi в Українi» в частинi:
     - обсягiв фiнансування пiдготовки кадрiв вищими нанчальними закладами, дотримання нормативiв державного замовлення на зарахування на перший курс навчання; пiдвищення якостi вищої освiти; удосконалення структури управлiння вищою освiтою; цiльового використання отриманих вищими нанчальними закладами коштiв за надання освiтнiх послуг; рiвня стипендiального забезпечення; безоплатної видачi документiв про освiту; створення студентам належних умов для навчання, практики, стажування, проживания;
     - забезпечення гарантiй щодо надання першого робочого мiсця; реалiзацiї прав на пiльговий проїзд у транспортi; надання пiльгових довгострокових кредитiв на здобуття освiти та будiвництво житла; реалiзацiї права на безоплатне i пiльгове користування об’єктами культури, фiзкультури та спорту.
     2. При прийняттi нової редакцiї Закону України «Про вищу освiту»:
     - унормувати питання стипендiального забезпечення студентiв не нижче прожиткового мiнiмуму;
     - не допустити звуження прав та гарантiй студентам та iншим особам, якi навчаються, а також науково-педагогiчним, науковим, педагогiчним працiвникам та спецiалiстам вищих навчальних закладiв;
     - визнати дiяльнiсть профспiлкових органiзацiй студентiв однiєю з форм студентського самоврядування.
     3. Розробити та затвердити:
     - проект Закону України «Про загальнодержавну програму пiдтримки молодi на 2013 — 2018 роки» з передбаченням фiнансування для оздоровлення студентiв, студентського спорту, студентських творчих колективiв, наукових товариств, програм студентського обмiну тощо;
     - державну програму «Студентський та учнiвський гуртожиток» з її фiнансовим забезпеченням в обсягах, необхiдних для дотримання затверджених Державним комiтетом України з будiвництва та архiтектури державних будiвельних норм при поселеннi студентiв та учнiв у гуртожитки.
     4. В проектi Державного бюджету України на 2013 i наступнi роки передбачати видатки, необхiднi на:
     - капiтальне будiвництво нових нанчальних корпусiв та студентських гуртожиткiв, для здiйснення ремонту та будiвництва спортивних майданчикiв;
      - збiльшення стипендiального фонду з передбаченням видаткiв для надання матерiально допомоги студентам та iншим особам, якi нанчаються, їх премiювання в розмiрi не менше 10 вiдсоткiв його обсягiв; забезпечення стипендiями студентiв, якi продовжують нанчання для здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спеціалiста, магiстра пiсля отриманого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня бакалавра впродовж лiтнiх канiкул;
     - забезпечення одноразовою адресною грошовою допомогою всiх випускникiв вищих навчальних закладiв у розмiрi не менше 10 мiнiмальних заробiтних плат;
     - цiльове фiнансування Мiжгалузево програми «Оздоровления студентiв» у розмiрi не менше 5,0 млн. грн.;
     - передбачення видаткiв на надання пiльгових довготермiнових кредитiв для забезпечення молодi житлом, в тому числi молодих спецiалiстiв, якi уклали угоди про роботу у сiльськiй мiсцевостi.
     5. Привести норми постанов Кабiнету Мiнiстрiв України:
     - вiд 5 квiтня 1999 року № 541 щодо пiльгового проїзду студентiв у мiжмiському автомобiльному транспортi у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про сприяння соцiальному становлению та розвитку молодi в Українi»;
     - вiд 13 червня 2012 року № 526 «Про внесения змiн до Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населения» у вiдповiднiсть до Закону України вiд 6 лютого 2003 р. № 491-IУ «Про внесения змiн до Закону України «Про iндексацiю грошових доходiв населения».
     6. Забезпечити попередне обговорення i погодження зi студентськими громадськими та профспiлковими органiзацiями проектiв нормативних документiв щодо соцiально-економiчних прав та гарантiй студентської молодi. За участi студентських органiзацiй, первинних профспiлкових органiзацiй студентiв розробити типове положення «Про студентське мiстечко вищого нанчального закладу», «Про студеитський гуртожиток», «Про студентський сiмейний гуртожиток», «Про санаторiй-профiлакторiй вищого навчального закладу», «Про студентський спортивно-оздоровчий табiр», «Про студентську полiклiнiку».
     7. Сприяти створенню належних умов для проведения практики студентiв на провiдних вiтчизняних та зарубiжних пiдприємствах, зокрема шляхом спрощення та здешевлення процедури видачi закордонних паспортiв.
     8. В питаннi працевлаштування молодi вважати найголовнiшим завданням влади, роботодавцiв, профспiлок створення нових робочих мiсць, в тому числi шляхом державних вкладень в їх розширення, розвиток виробництва, залучення iнвестицiй для модернiзацiї галузей економiки тощо. Надати вищим нанчальним закладам право видавати випускникам вiльнi дипломи з наданням можливостi самостiйного пошуку роботи.

 

Схвалено учасниками Всеукраїнського Форуму лiдерiв
студентських профспiлкових органiзацiй
18.10.20 12