Реалізація виховної роботи у студентських групах здійснюється через інститут кураторів. Це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими у системі позанавчальної виховної роботи і забезпечує її організацію на рівні студентської академічної групи.
Результатом діяльності куратора є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної свідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості.

Функціональні обов’язки куратора академічної студентської групи:
Інформаційні:

 • ознайомлення студентів групи з історією, структурою, діяльністю і перспективами розвитку Університету, Інститутів, Коледжу;
 • інформування про особливості організації навчально-виховного процесу в Університеті;
 • ознайомлення з організацією роботи бібліотек Університету;
 • інформування студентів про рішення Вчених рад Університету, (Інститутів),  методичної ради Коледжу, ректорату (директоратів), наказів Ректора і розпоряджень Директора, що стосуються студентства.

Навчально-організаційні:

 • ознайомлення студентів із нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою;
 • надання рекомендацій студентам щодо формування їх індивідуальних навчальних планів і організації самостійної роботи;
 • контроль за виконанням студентами навчального плану;
 • сприяння участі студентів групи в роботі наукових товариств студентів і аспірантів, наукових конференціях і семінарах, олімпіадах і конкурсах студентських робіт.

 Організаційно-виховні:

 • надання допомоги студентам групи в організації культурно-просвітницьких заходів;
 • сприяння участі студентів групи в університетських (інститутських, коледжанських) заходах: конкурсах, фестивалях, концертах тощо;
 • забезпечення необхідних контактів із батьками студентів академічної групи, інформування їх про успіхи та труднощі у навчанні студентів.

Відповідно до Положення про інститут кураторів студентських академічних груп в Університеті, надання студентам допомоги в навчанні, науково-дослідницькій, громадській діяльності, сприяння розвитку студентського самоврядування, виховання у студентів патріотизму, розвиток їх творчих здібностей та формування організаторських навичок, в Інститутах, Університетському коледжі на 2012-2013 н.р. кураторами та наставниками затверджено таких викладачів:

Педагогічний супровід професійного та особистісного зростання студентської молоді, підтримка її творчих ініціатив спрямовані на гуманізацію та демократизацію навчально-виховного процесу в Університеті. Важливу роль відіграють постійно діючі семінари кураторів, на яких розглядаються стратегічні завдання інформаційного, організаційно-методичного, виховного напряму, актуалізуються перспективи забезпечення соціально-гуманітарної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу в Університеті.
Орієнтовний перелік питань до семінарів кураторів:

 1. Ознайомлення студентів з програмою розвитку Університету на 2013-2017 рр.
 2. Психологічний портрет першокурсника;
 3. Індивідуальні консультації для молодих кураторів та кураторів-магістрантів;
 4. Шляхи формування позитивного психологічного клімату в академічних групах;
 5. Психологічний тренінг «Психологія впевненості особистості. Профілактика психологічної маніпуляції і контролю свідомості»;
 6. Поради психолога щодо вибору активу групи;
 7. Контроль успішності та відвідування занять студентами; дотримання ними навчального режиму в Інституті (Університетському коледжі);
 8. Техніка безпеки під час зимових канікул; обговорення питань стосовно проживання студентів у гуртожитку; чергування куратора у гуртожитку; проведення новорічних свят студентами соціальних категорій;
 9. Збагачення суб’єктивно-особистісного світу студента в процесі патріотичного виховання.
 10. Колективна творча діяльність як одна з форм виховної роботи;
 11. Вплив здорового способу життя на формування молодої сім’ї;
 12. Організація участі студентів у реалізації соціального проекту «З Києвом і для Києва»;
 13. Участь студентів у благодійних акціях.