НМЦ стандартизації та якості освіти

 

Науково-методичний центр стандартизації та якості освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Науково-методичний центр кредитно-модульного навчання та моніторингу якості освіти Київського університету імені Бориса Грінченка був створений наказом ректора від 01.02.2008 р. № 17 «Про внесення змін в структуру Університету». Відповідно рішення Вченої ради від 22.11.2010 р. (протокол № 9) та наказом ректора від 22.12.2010 р. № 444 до структури НМЦ кредитно-модульного навчання і моніторингу якості освіти були внесені зміни, а саме створені відділи: навчально-організаційної роботи, моніторингу якості освіти, практики і працевлаштування. Відповідно рішення Вченої ради від 28.08.2013 р. (протокол № 8) та наказом ректора від 30.08.2013 р. № 390 "Про внесення змін до штатного розпису Університету" Науково-методичний центр кредитно-модульного навчання та моніторингу якості освіти було перейменовано в Науково-методичний центр стандартизації та якості освіти.

Основними завданнями центру є:

1. Комплексний аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу науково-педагогічними Університету.

2. Вивчення інноваційних ідей і досвіду в галузі освіти, розробка, апробація освітніх технологій і систем, впровадження їх у навчальну діяльність.

3. Експертиза навчальних планів щодо їх відповідності встановленим нормативам.

4. Контроль за плануванням, виконанням та відповідністю встановленим нормативам навантаження професорсько-викладацького складу.

5. Вивчення стану відповідності робочих навчальних програм нормативних та вибіркових дисциплін встановленим нормативам (співвідношення аудиторної та самостійної роботи студентів, форми поточного контролю тощо).

6. Вивчення організаційних форм контролю самостійної роботи студентів.

7. Контроль за виконанням навчальних планів.

8. Вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи кафедр Університету.

9. Контроль за виконанням наказів та розпоряджень ректора щодо організації навчально-методичної роботи в Інститутах та Коледжі.

10. Узгодження щорічного графіку навчального процесу, розкладів занять, заліково-екзаменаційних сесій, графіків засідань Державних екзаменаційних комісій.

11. Перевірка стану підготовки Інститутів (Коледжу) до початку занять, проведення практики, до екзаменаційних сесій та роботи Державних екзаменаційних комісій.

12. Вивчення та аналіз роботи Інститутів і Коледжу з організації та проведення контролю знань студентів, організації і проведення заліково-екзаменаційних сесій, атестаційних тижнів.

13. Організація та проведення ректорських контрольних робіт (РКР) в Університеті.

14. Організація та проведення комплексних контрольних робіт (ККР) в Університеті.

15. Моніторинг якості освітніх послуг, які надаються в Університеті.

16. Аналіз виникнення академічної заборгованості студентами та її ліквідації.

17. Аналіз виконання порядку призначення і виплати іменної та ординарної (звичайної) академічної стипендії студентам.

18. Контроль та підведення підсумків усіх видів практик студентів.

19. Контроль та підведення підсумків працевлаштування випускників Університету.

20. Підготовка зведених показників прийому та випуску студентів.

21. Здійснення контролю за рухом студентів.

22. Аналіз інформації від Інститутів (Коледжу) та підготовка звітів:

статистичних даних про наслідки екзаменаційних сесій;

даних про кількість потоків, академічних, практичних, лабораторних та мовних груп;

статистичних (форми 2, З-НК, до аналізу діяльності ВНЗ тощо);

про рух контингенту студентів за формами навчання, по курсах і спеціальностях;

про стан навчально-методичного забезпечення кафедр.

23. Підготовка звітних матеріалів для ректора та проректора з навчально-методичної роботи.

24. Підготовка проектів наказів, матеріалів з питань організації навчального процесу на розгляд Вченої Ради Університету і ректорату.

25. Інформування науково-педагогічного персоналу та студентів про зміни в умовах та вимогах до навчально-виховного процесу.

26. Методична допомога навчальним частинам у підготовці навчальної документації.

27. Організація підвищення кваліфікації (проведення тренінгів тощо) методистів навчальних частин Університету у сфері організації навчально-виховного процесу.

28. Замовлення за поданням Інститутів (Коледжу) бланків навчальної та облікової документації.

29. Створення та періодичне оновлення на сайті Університету інформації про роботу Центру.

Основними напрямами діяльності відділів центру є:

Відділ навчально-організаційної роботи:

 • розробка навчальних планів;
 • щорічне планування навчального процесу (узгодження щорічного графіку навчального процесу, розкладів занять, заліково-екзаменаційних сесій, графіків засідань Державних екзаменаційних комісій);
 • щорічне планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників та аналіз його фактичного виконання;
 • контроль за станом організації навчальної та методичної роботи кафедр Університету;
 • підготовка зведених показників прийому та випуску студентів;
 • здійснення контролю за рухом студентів;
 • замовлення за поданням Інститутів (Коледжу) бланків навчальної та облікової документації тощо.

Відділ моніторингу якості освіти:

 • моніторинг якості освітніх послуг, які надаються в Університеті (аналіз даних щодо організації та проведення контролю знань студентів, організації і проведення заліково-екзаменаційних сесій, атестаційних тижнів, державної атестації);
 • організація та проведення ректорських контрольних робіт (РКР) ;
 • організація та проведення комплексних контрольних робіт (ККР) ;
 • організація і проведення анкетування студентів з актуальних питань, визначених Вченою радою Університету;
 • аналіз підсумків екзаменаційних сесій;
 • аналіз виникнення академічної заборгованості студентами та її ліквідації;
 • аналіз виконання порядку призначення і виплати іменної та ординарної (звичайної) академічної стипендії студентам.

Відділ практики і працевлаштування:

 • організаційні заходи (укладання угод, оформлення наказів тощо), контроль та підведення підсумків з усіх видів практик студентів (навчальної, виробничої, професійно-асистентської, науково-дослідної);
 • організаційні заходи, контроль та підведення підсумків працевлаштування випускників Університету.

Відділ доуніверситетської підготовки

 • підготовка абітурієнтів до вступу в вищі навчальні заклади на основі базової середньої та повної середньої освіти;
 • зв’язок із засобами масової інформації для поширення інформації про Університет;
 • проведення консультацій щодо вступу;
 • участь у щорічній вступній кампанії.