Images-loading

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради від 1 квітня 2010 р.

 

1. Інформація про рішення ДАК щодо IV рівня акредитації Київського університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк

2. Про фор-ескіз пам’ятника Борису Дмитровичу Грінченку за адресою: вул. Воровського, 18/2.

Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк

Співдоповідачі: Микола Наумович Обезюк

Микола Олександрович Босенко

3. Використання ІКТ у діяльності Університету.

Доповідач: Світлана Андріївна Калашнікова

4. Звіт завідувача науково-дослідної лабораторії освітології Гуманітарного інституту.

Доповідач: Григорій Григорійович Науменко

5. Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності Університету за період з 01.05.2008 р. по 01.01. 2010 р.

Доповідач: Олександр Петрович Турунцев

6. Інформація про зв’язок між аудиторними заняттями та результатами навчання студентів.

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов

7. Клопотання щодо відкриття аспірантури з наукових спеціальностей: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 13.00.05 – соціальна педагогіка, 07.00.02 – всесвітня історія.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

8. Затвердження тем кандидатських досліджень аспірантів.

Наукові спеціальності:

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 • Чередниченко Світлани Володимирівни «Розвиток змісту ознайомлення дітей дошкільного віку з суспільним середовищем в історії педагогіки України середини XX – початку XXI століття» (науковий керівник – д. пед. н. Н. В. Кудикіна);
 • Загородньої Віри Віталіївни «Формування творчих компетенцій майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами інформаційних технологій» (науковий керівник – к. пед. н. Е. В. Бєлкіна);
 • Малахової Маргарити Олександрівни «Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музики в навчальному народно-інструментальному ансамблі» (науковий керівник – к. пед. н. А. Г. Болгарський);
 • Рябінко Світлани Миколаївни «Підготовка майбутнього вчителя музики до формування вокально-інтонаційної культури молодших школярів у хоровому колективі» (науковий керівник – к. пед. н. О. В. Комісаров);

Експерт: Ольга Миколаївна Олексюк

 • Крикун Анастасії Юріївни «Формування професійної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи в інклюзивних групах» (науковий керівник – к. психол. н. О. Я. Митник);

Експерт: Ольга Володимирівна Безпалько

 • Нечипоренко Катерини Петрівни «Формування інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи в Україні другої половини XX – початку XXI століття» (науковий керівник – к. психол. н. О. Я. Митник);

Експерт: Світлана Миколаївна Мартиненко

 • Янковської Ольги Йосипівни «Формування професійної компетентності майбутніх вчителів інформатики в умовах Інтернет-середовища» (науковий керівник – д. пед. н. Н. Т. Тверезовська);

Експерт: Людмила Леонідівна Хоружа

10.01.01 – українська література

 • Питюр Ольги Василівни «Образ Богородиці у збірках отців-василіан у контексті української літератури барокової доби» (науковий керівник – к. філол. н. К.Г. Борисенко);
 • Криштопи Марії Василівни «Образ святої великомучениці Варвари в українській літературі барокової доби» (науковий керівник – к. філол. н. К. Г. Борисенко);
 • Хасанової Нелі Миколаївни «Топос міста у творчості Анатолія Дністрового в контексті літератури 1990-х років» (науковий керівник – к. філол. н. О. В. Кудряшова);
 • Каспіч Галини Георгіївни «Культурологічний інтертекст драматургії Валерія Герасимчука» ( науковий керівник – к. філол. н. Л. В. Волошук);
 • Ящук Оксани Володимирівни «Творчість Євгена Дударя у контексті української гумористичної прози 1960-90-х рр.» (науковий керівник – к. філол. н. Ю.І. Ковбасенко);

Експерт: Олена Євгенівна Бондарева

 • Погребняк Інги Василівни «Концепція українського духовного лицарства в епістолярній спадщині Бориса Грінченка» (науковий керівник – д. філол. н. О. Є. Бондарева);

Експерт: Станіслав Олександрович Караман

 • Литвинюк Людмили Олександрівни «Художні моделі буття у поезії Івана Перепеляка в контексті українського поетичного слова 1970-1990-х років (науковий керівник – д. філол. н. О. Є. Бондарева);

Експерт: Світлана Миколаївна Мартиненко

9. Схвалення до друку рукописів:
 • Колективної монографії «Освіта як передумова та чинник інноваційного розвитку українського суспільства» / За редакцією В. О. Огнев’юка. Рецензенти: Н. В. Гузій, д. пед. н, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості НПУ ім. М. П. Драгоманова; А. Д. Щекатунова, к. пед. н., завідувач лабораторії педагогічного оцінювання Інституту педагогіки АПН України.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

 • Довідника з біології (упорядники: Є. О. Неведомська, канд. пед. н., І. М. Маруненко, канд. біол. н.). Рецензенти: М. Ф. Михальський, к. біол. н., ст. наук. спів. відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України; А. Ф. Антипчук, д. біол. н., професор, завідувач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"; В. В. Лавров, к. біол. н., ст. наук. спів., завідувач лабораторії ландшафтних екосистем Інституту агроекології НАН України.

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова

 • Навчального посібника «Музичний архів Бориса Грінченка» (автор: Є. В. Куришев, канд. пед. н.). Рецензенти: В. Д. Шульгіна, д. мистецтвознавства, професор кафедри теорії, історії виконавства та музичної педагогіки Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського; А. Г. Болгарський, канд. пед. н., професор кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування Інституту мистецтв Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Доповідач: Надія Василівна Кудикіна

 • Методичних рекомендацій до написання і оформлення магістерської роботи (автори: В. І. Бобрицька, д. пед. н.; К. І. Волинець, к. пед. н., Н. В. Кудикіна, д. пед. н.) Рецензенти: С. І. Болтівець, д. психол. н., проф., заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України; В.О. Науменко, к. пед. н., доц., професор кафедри теорії початкової освіти, індивідуального навчання та методики викладання дисциплін гуманітарного циклу Педагогічного інституту.

Доповідач: Станіслав Олександрович Караман

10. Різне.

 • Про внесення змін у назву державного іспиту для студентів спеціальності «Початкове навчання» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов