Images-loading

ПРОЕКТ РІШЕНЬ

засідання Вченої ради від 01.04.2010 р.

1. Інформацію ректора Університету В. О. Огнев’юка, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента АПН України, про рішення ДАК щодо IV рівня акредитації Київського університету імені Бориса Грінченка взяти до уваги.

2. Інформацію ректора Університету В. О. Огнев’юка, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента АПН України, про фор-ескіз пам’ятника Борису Дмитровичу Грінченку за адресою: вул. Воровського, 18/2 взяти до уваги.

2.1. Схвалити фор-ескіз пам’ятника Борису Дмитровичу Грінченку за адресою: вул. Воровського, 18/2.

3. Інформацію проректора з інноваційного розвитку С. А. Калашнікової, кандидата наук з державного управління, доцента, взяти до уваги.

3.1. Вивести зі структури Інституту лідерства та соціальних наук НДЛ прикладної інформатики.

Відповідальні: В. О. Огнев’юк

Ю. О. Даценко

3.2. Збільшити штатну чисельність НДЛ інформатизації освіти у зв’язку з передачею їй обов’язків НДЛ прикладної інформатики.

Відповідальні: В. О. Огнев’юк

Ю. О. Даценко

3.3. Запровадити сертифікацію співробітників Університету з ІКТ.

Відповідальна: С.А. Калашнікова

Термін виконання: до 31. 12. 2010 р.

4. Заслухавши та обговоривши звіт завідувача науково-дослідної лабораторії освітології Г. Г. Науменка, кандидата педагогічних наук, Вчена рада УХВАЛИЛА: роботу завідувача науково-дослідної лабораторії освітології Г. Г. Науменка оцінити як _________________ (задовільну/незадовільну).

5. Інформацію проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи О. П. Турунцева про результати ревізії фінансово-господарської діяльності Університету за період з 01.05.2008 р. по 01.01.2010 р. взяти до уваги.

6. Інформацію проректора з навчально-методичної роботи О.Б. Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, взяти до уваги.

6.1. Вченим радам інститутів та педагогічній раді Університетського коледжу провести предметний розгляд взаємозв’язку між відвідуванням занять та результатами навчання студентів.

Відповідальні: директори структурних підрозділів

Термін виконання: до 25.04. 2010 р.

7. Клопотатися перед Головним управлінням освіти і науки м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та МОН України про відкриття аспірантури з наукових спеціальностей: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 13.00.05 – соціальна педагогіка, 07.00.02 – всесвітня історія на постійній основі.

Відповідальні: Л. Л. Хоружа

О. Ю. Грипас

Термін виконання: до 12.04.2010 р.

8. Затвердити теми кандидатських дисертацій аспірантів на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 • Чередниченко Світлани Володимирівни у формулюванні: «Розвиток змісту ознайомлення дітей дошкільного віку з суспільним середовищем в історії педагогіки України середини XX початку XXI століття» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
 • Загородньої Віри Віталіївни у формулюванні: «Формування творчих компетенцій майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами інформаційних технологій» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
 • Малахової Маргарити Олександрівни у формулюванні: «Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музики в навчальному народно-інструментальному ансамблі» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
 • Рябінко Світлани Миколаївни у формулюванні: «Підготовка майбутнього вчителя музики до формування вокально –інтонаційної культури молодших школярів у хоровому колективі» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
 • Крикун Анастасії Юріївни у формулюванні: «Формування професійної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи в інклюзивних групах» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
 • Нечипоренко Катерини Петрівни у формулюванні: «Формування інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи в Україні другої половини XX – початку XXI століття» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • Янковської Ольги Йосипівни у формулюванні: «Формування професійної компетентності майбутніх вчителів інформатики в умовах Інтернет-середовища» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
 • Питюр Ольги Василівни у формулюванні: «Образ Богородиці у збірках отців-василіан у контексті української літератури барокової доби» зі спеціальності 10.01.01 – українська література;
 • Криштопи Марії Василівни у формулюванні: «Образ святої великомучениці Варвари в українській літературі барокової доби» зі спеціальності 10.01.01 – українська література;
 • Хасанової Нелі Миколаївни у формулюванні: «Топос міста у творчості Анатолія Дністрового в контексті літератури 1990-х років» зі спеціальності 10.01.01 – українська література;
 • Каспіч Галини Георгіївни у формулюванні: «Культурологічний інтертекст драматургії Валерія Герасимчука» зі спеціальності 10.01.01 – українська література;
 • Ящук Оксани Володимирівни у формулюванні: «Творчість Євгена Дударя у контексті української гумористичної прози 1960-90-х рр.» зі спеціальності 10.01.01 – українська література;
 • Погребняк Інги Василівни у формулюванні: «Концепція українського духовного лицарства в епістолярній спадщині Бориса Грінченка» зі спеціальності 10.01.01 – українська література;
 • Литвинюк Людмили Олександрівни у формулюванні: «Художні моделі буття у поезії Івана Перепеляка в контексті українського поетичного слова 1970-1990-х років» зі спеціальності 10.01.01 – українська література;

9. Схвалити до друку рукописи:

 • Колективної монографії «Освіта як передумова та чинник інноваційного розвитку українського суспільства» / За редакцією В. О. Огнев’юка. Рецензенти: Н. В. Гузій, д. пед. н, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості НПУ ім. М. П. Драгоманова; А. Д. Щекатунова, к. пед. н. лабораторії педагогічного оцінювання Інституту педагогіки АПН України.
 • Довідника з біології (упорядники: Є. О. Неведомська, канд. пед. н., І. М. Маруненко, канд. біол. н.). Рецензенти: М. Ф. Михальський, к. біол. н., ст. наук. спів. відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України; А. Ф. Антипчук, д. біол. н., професор, завідувач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"; В. В. Лавров, к. біол. н., ст. наук. спів., завідувач лабораторії ландшафтних екосистем Інституту агроекології НАН України.
 • Навчального посібника «Музичний архів Бориса Грінченка» (автор Є. В. Куришев, канд. пед. н.). Рецензенти: В. Д. Шульгіна, д. мистецтвознавства, професор кафедри теорії, історії виконавства та музичної педагогіки Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського; А. Г. Болгарський, канд. пед. н., професор кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування Інституту мистецтв Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
 • Методичних рекомендацій до написання і оформлення магістерської роботи (автори: В. І. Бобрицька, д. пед. н., доц.; К. І. Волинець, к. пед. н., Н. В. Кудикіна, д. пед. н., проф.) Рецензенти: С. І. Болтівець, д. психол. н., проф., заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України; В.О. Науменко, к. пед. н., доц., професор кафедри теорії початкової освіти, індивідуального навчання та методики викладання дисциплін гуманітарного циклу Педагогічного інституту.
10. Схвалити зміну назви державного іспиту для студентів спеціальності «Початкове навчання» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – «Комплексний екзамен із фахових дисциплін».