Images-loading

ПРОЕКТ

 

Порядок денный

засідання Вченої ради

 

від 25 лютого 2010 р.

 

1. Інформація про виконання бюджету Університету за 2009 р. і кошторис надходжень та видатків Університету на 2010 рік.

Доповідач: Олександр Петрович Турунцев

2. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента (Салата Оксана Олексіївна, кандидат історичних наук; Порядченко-Костенко Леся Анатоліївна, кандидат педагогічних наук).

Доповідачі: Костянтин Олександрович Линьов

Катерина Іванівна Волинець

3. Схвалення проекту Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

4. Клопотання щодо відкриття аспірантури з наукової спеціальності 10.01.06 – теорія літератури на постійній основі.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

5. Клопотання про створення спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей: 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

Співдоповідач: Олена Євгенівна Бондарева

6. Внесення змін і доповнень до Положення про надання освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами.

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов

7. Затвердження та уточнення тем кандидатських досліджень аспірантів і здобувачів.

Наукові спеціальності:

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 • Щербина Тетяна Федорівна «Особистісно-професійне становлення майбутніх інженерів-механіків у навчально-виховному процесі будівельного університету» (науковий керівник – д. пед. н. С.М. Мартиненко);
 • Гаврилюк Анна Віталіївна «Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини (друга половина XX – початок XXI століття)» (науковий керівник – к. пед. н. А.М. Москаленко);
 • Меленець Людмила Іванівна «Розвиток дошкільних закладів освіти у сільській місцевості України (1945 – 1991рр.)» (науковий керівник – к. пед. н. А.М. Москаленко).

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

 • Голуб Тетяна Петрівна «Організація науково-дослідницької роботи студентів технічних університетів Німеччини» ( науковий керівник – д.пед.н. В.І. Бобрицька);
 • Клещерова Ірина Миколаївна «Формування діагностичної компетентності майбутнього вчителя музики у процесі фахової підготовки» (науковий керівник – д.пед.н. О.М. Олексюк).

Доповідач: Ольга Володимирівна Безпалько

 • Саакянц Марія Сергіївна « Розвиток теорії ігрової діяльності в українській педагогіці (50-ті роки XX – початок XXI ст.).

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк

10.01.01 – українська література

 • Євтушенко Світлана Олександрівна «Творчість Бориса Грінченка в контексті європейської естетики кінця XIX – початку XXI ст.» ( науковий керівник – д.філол.н. О.В. Єременко);
 • Шуть Валентина Яківна «Інтерсеміотичність поетики сучасної української есеїстики (на матеріалі творів О. Забужко та Ю. Андруховича») (науковий керівник – д. філол. н. О.В. Єременко).

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева

07.00.01 – історія України

 • Ковальов Євген Аркадійович «Ри­шельєвський ліцей в соціально-культурних процесах Півдня України (перша – друга третини ХІХ ст.)»

(науковий керівник – д. іст. н. А. Л. Зінченко);

 • Булаєв Олександр Петрович «Діяльність депутатів від України в Державній Думі Російської імперії 1906-1917 рр.: суспільно-політичний аспект» (науковий керівник – д. іст. н. Ф. Л. Левітас);
 • Гаврильченко Олена Георгіївна «Розвиток медичної освіти у Київській губернії (1840-1917 роки)» (науковий керівник – д. іст. н. Ф. Л. Левітас);

Доповідач: Геннадій Михайлович Надтока

8. Схвалення проекту Положення про диплом Київського університету імені Бориса Грінченка.

Доповідач: Віктор Олександрович Огнев’юк

9.Схвалення до друку рукописів:

- навчального посібника «Міфологізм української поезії вісімдесятників» для студентів ОКР «бакалавр», «магістр» за напрямом підготовки 0203 – гуманітарні науки (автор: І.В. Борисюк, канд., філол.н.) Рецензенти: В.П. Моринець, д. філол. наук, професор кафедри теорії, історії літератури та компаративістики Києво-Могилянської академії; Ю.В. Пелешенко, д. філол. н., провідний науковий співробітник лабораторії Інституту літератури НАН України імені Т.Г. Шевченка).

Доповідач: Галина Сергіївна Лозко

- навчального посібника «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» для студентів ОКР «бакалавр», «магістр» за напрямами підготовки 6.010106 – соціальна педагогіка; 6.030103 – практична психологія; 6.010102 – початкова освіта (автор: О.П. Буйницька, канд. пед. н.) Рецензенти: А.П. Кудін, д. фіз.-мат. н., проф., проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання НПУ імені М.П. Драгоманова; Н.Т. Тверезовська, д. пед.н., проф., професор кафедри методики навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова

- навчально-методичного посібника «Соціологія виховання» для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності «Соціальна педагогіка» (автор: Л.Л. Хоружа, д. пед. н., проф.) Рецензенти: О.В. Сухомлинська, дійсний член АПН України, д. пед. н., проф., академік-секретар АПН України; О.В. Безпалько, д. пед. н., проф., директор Інституту психології і соціальної педагогіки.

Доповідач: Ольга Володимирівна Безпалько

10. Затвердження розширеного складу постійних робочих комісій Вченої ради.

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа

11. Різне.