Images-loading

ПРОЕКТ РІШЕНЬ

 

засідання Вченої ради

 

від 25.02.2010 р.

1. Інформацію проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи О.П. Турунцева про виконання бюджету Університету за 2009 р. і кошторис надходжень та видатків Університету на 2010 рік взяти до уваги.

2. Затвердити лічильну комісію для таємного голосування у складі трьох осіб:

1)

2)

3)

2.1. Затвердити протоколи лічильної комісії .

2.2. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння Салаті Оксані Олексіївні, кандидату історичних наук, вченого звання доцента кафедри всесвітньої історії та методики навчання; Порядченко-Костенко Лесі Анатоліївні, кандидату педагогічних наук, вченого звання доцента кафедри педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання.

Відповідальна: О.В. Караман

Термін виконання: до 15.03.2010 р.

3. Схвалити проект Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і наукових працівників Київського університету імені Бориса Грінченка у запропонованій редакції.

4. Клопотатися перед Головним управлінням освіти і науки м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та МОН України про відкриття аспірантури з наукової спеціальності 10.01.06 – теорія літератури на постійній основі.

Відповідальні: Л.Л. Хоружа

О.Ю. Грипас

Термін виконання: до 18.03.2010 р.

5. Клопотатися перед ВАКом України та Міністерством освіти і науки України про створення спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури.

Відповідальні: Л.Л. Хоружа

О.В. Караман

Термін виконання: до 18.03.2010р.

6. Схвалити такі зміни і доповнення до Положення про надання освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами. (Розділ I. п.1.2; Розділ II.; Розділ V. пп. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8, 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13; Зміна нумерації розділів) Далі див. додаток № 1 до п. 6 проекту рішення.

7. Затвердити теми кандидатських дисертацій аспірантів на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 • Щербини Тетяни Федорівни у формулюванні: «Особистісно-професійне становлення майбутніх інженерів-механіків у навчально-виховному процесі будівельного університету» (науковий керівник – д. пед. н. С. М. Мартиненко);
 • Гаврилюк Анни Віталіївни у формулюванні: «Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини (друга половина XX – початок XXI століття)» (науковий керівник – к. пед. н. А.М. Москаленко);
 • Меленець Людмили Іванівни у формулюванні: «Розвиток дошкільних закладів освіти у сільській місцевості України (1945 – 1991рр.)» (науковий керівник – к. пед. н. А.М. Москаленко);
 • Голуб Тетяни Петрівни у формулюванні: «Організація науково-дослідницької роботи студентів технічних університетів Німеччини» (науковий керівник – д.пед.н. В.І. Бобрицька);
 • Клещерової Ірини Миколаївни у формулюванні: «Формування діагностичної компетентності майбутнього вчителя музики у процесі фахової підготовки» (науковий керівник – д.пед.н. О.М. Олексюк);
 • Саакянц Марії Сергіївни у формулюванні: «Розвиток теорії ігрової діяльності в українській педагогіці (50-ті роки XX – початок XXI ст.);

кандидата філологічних наук:

 • Євтушенко Світлани Олександрівни у формулюванні: «Творчість Бориса Грінченка в контексті європейської естетики кінця XIX – початку XXI ст.» ( науковий керівник – д.філол.н. О.В. Єременко);
 • Шуть Валентини Яківни у формулюванні: «Інтерсеміотичність поетики сучасної української есеїстики (на матеріалі творів О. Забужко та Ю. Андруховича) (науковий керівник – д. філол. н. О. В. Єременко);

кандидата історичних наук:

 • Булаєва Олександра Петровича у формулюванні: «Діяльність депутатів від України в Державній Думі Російської імперії 1906-1917 рр.: суспільно-політичний аспект» (науковий керівник – д. іст. н. Ф. Л. Левітас);
 • Гаврильченко Олени Георгіївни у формулюванні: «Розвиток медичної освіти у Київській губернії (1840-1917 роки)» (науковий керівник – д. іст. н. Ф. Л. Левітас).
 • Ковальова Євгена Аркадійовича уточнити у формулюванні: «Ри­шельєвський ліцей в соціально-культурних процесах Півдня України (перша – друга третини ХІХ ст.)» (науковий керівник – д. іст. н. А. Л. Зінченко);

8. Затвердити проект Положення про диплом Київського університету імені Бориса Грінченка у запропонованій редакції.

8.1. Запровадити диплом Київського університету імені Бориса Грінченка.

8.2. Створити робочу групу для розроблення макета диплома Університету.

Відповідальний: С.А. Калашнікова

М.М. Прядко

Термін виконання: до 10.03.2010 р.

9. Схвалити до друку рукописи:

 • навчального посібника «Міфологізм української поезії вісімдесятників» для студентів ОКР «бакалавр», «магістр» за напарямом підготовки 0203 – гуманітарні науки (автор: І.В. Борисюк, канд., філол. н.). Рецензенти: В.П. Моринець, д. філол. наук, професор кафедри теорії, історії літератури та компаративістики Києво-Могилянської академії; Ю.В. Пелешенко, д. філол. н., провідний науковий співробітник лабораторії Інституту літератури НАН України імені Т.Г. Шевченка).
 • навчального посібника «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» для студентів ОКР «бакалавр», «магістр» за напрямами підготовки 6.010106 – соціальна педагогіка; 6.030103 – практична психологія; 6.010102 – початкова освіта (автор: О.П. Буйницька, канд. пед. н.). Рецензенти: А.П. Кудін, д. фіз.-мат. н., проф., проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання НПУ імені М.П. Драгоманова; Н.Т. Тверезовська, д. пед. н., проф., професор кафедри методики навчання Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • навчально-методичного посібника «Соціологія виховання» для студентів ОКР «бакалавр» спеціальності « Соціальна педагогіка» (автор: Л.Л. Хоружа, д. пед. н., проф.). Рецензенти: О.В. Сухомлинська, дійсний член АПН України, д. пед. н., проф., академік-секретар АПН України; О.В. Безпалько, д. пед. н., проф., директор Інституту психології і соціальної педагогіки.

10. У зв’язку зі збільшенням контингенту аспірантів та здобувачів, необхідністю підвищення якості науково-методичної експертизи підготовлених рукописів, затвердити розширений склад постійних робочих комісій Вченої ради для вирішення нагальних проблем діяльності Університету:

З питань уточнення тем наукових досліджень:

 • Хоружа Л.Л. – доктор педагогічних наук, професор;
 • Безпалько О.В. – доктор педагогічних наук, професор;
 • Олексюк О.М. – доктор педагогічних наук, професор;
 • Єременко О.В. – доктор філологічних наук, доцент;
 • Мартиненко С.М. – доктор педагогічних наук, доцент;
 • Надтока Г. М. – доктор історичних наук, професор.

З питань змісту науково-методичного забезпечення (монографій, підручників, посібників, програм):

 • Караман С.О. – доктор педагогічних наук, професор;
 • Сергєєнкова О.П. - доктор психологічних наук, доцент;
 • Левітас Ф.Л. – доктор історичних наук, професор;
 • Лозко Г.С. – доктор філософських наук, доцент;
 • Бобрицька В.І. – доктор педагогічних наук, доцент;
 • Кудикіна Н.В. – доктор педагогічних наук, професор.