Images-loading

Іванюк Ганна Іванівна

Завідувач кафедри педагогіки і психології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Біографія

 • Закінчила історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника за спеціальністю «Історія» (1978 р.).
 • Працювала на посадах: учителя історії та суспільствознавства, заступника директора з виховної роботи, доцента кафедри педагогіки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, завідувача лабораторії сільської школи Інституту педагогіки НАПН України. З 2004 р. працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка на посаді завідувача кафедри педагогіки та психології.
 • У 1992 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Розвиток творчої активності старшокласників у сфері функціонування громадської думки», за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • У 2014 р. захистила докторську дисертацію з теми «Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х – 90-ті рр. ХХ століття)», за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка та член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.01 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
 • Член науково-методичної ради з проведення всеукраїнського експерименту з упровадження науково-педагогічного проекту «Школа майбутнього».
 • Керівник наукової школи з проблем теорії навчання, історії педагогіки, порівняльної педагогіки. Під керівництвом Г.І. Іванюк захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.09 – теорія навчання, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • Автор понад сто п’ятдесят наукових праць, серед яких: монографії, навчально-методичні та навчальні посібники для студентів ВНЗ з грифом МОН України, статті у фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав, електронні навчальні курси.

Професійний і науковий інтерес

 • теорія навчання;
 • розвиток освітніх систем України в історико-педагогічному контексті;
 • особистісно-професійний вимір підготовки фахівців в умовах багатопрофільного університету;
 • теоретико-методичні засади підготовки вчителя;
 • навчання на дослідницькій основі.