Images-loading

Гладкова Валентина Миколаївна

Гладкова Валентина Миколаївна

Завідувач кафедри управління

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Біографія

У 1972 році закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, здобувши кваліфікацію інженера-механіка.

Трудову діяльність розпочала у 1966 році техніком-креслярем у проектно-кошторисних бюро, а з 1969 року працювала контролером ВТК, інженером-конструктором відділу головного механіка, інженером-технологом технологічного відділу Хмельницького заводу тракторних агрегатів. З вересня 1973 року до грудня 1975 року працювала молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектору Хмельницького технологічного інституту. З 1975 до 1992 року працювала асистентом та після захисту дисертації з 1992 по 1995 роки – доцентом кафедри основ конструювання машин цього інституту.

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у Санкт-Петербурзькому Державному університеті за темою «Педагогічні технології формування професійних умінь колективної конструкторської діяльності в майбутніх інженерів-конструкторів». Вчене звання доцента отримала у 1993 році.

У 2008 році отримала вчене звання професора кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету.

У 2014 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою в Державному навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» НАПН України за темою «Акмеологічні засади професійного самовдосконалення менеджера вищого навчального закладу».

Підготувала 6 кандидатів наук.

З 1995 року призначена на посаду завідувача кафедри педагогіки та психології Хмельницького технологічного університету, яку обіймала до 2002 року. Протягом 2002-2003 рр. обіймала посаду завідувача кафедри психології та педагогіки та за суміщенням посад начальника управління науково-методичної роботи Хмельницької філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2003 до 2008 року – науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної Академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

З 2008 до 2016 року працювала професором кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. З 1 вересня 2016 року працює на посаді професора кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у зарубіжних наукових виданнях. Член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург, Росія), академік Української академії акмеології.

 

Професійний і науковий інтерес

Теоретичні та практичні аспекти акмеології управління, проблеми особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення фахівця соціономічного профілю.