Ви тут: Головна Структура Підрозділи Університету НДЛ культури лідерства Діяльність Соціологічні дослідження

Соціологічні дослідження

Дослідницька робота полягає у реалізації завдань відповідно наступних напрямів: 

  • викладач очима студентів; 
  • особливості сприйняття корпоративної культури університету серед викладачів та студентів університету; 
  • використання державної мови викладачами та студентами універститету; 

 

Результати досліджень представлені в публікаціях співробітників відділу:

 

1. Слюсаревський Н.М. Субкультура як об’єкт дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - №3. – С.117 – 127.


2. Слюсаревський Н. М. Україна в матеріалізованих та особистісних символах // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна, 2004. – С.349 – 352.


3. Слюсаревський Н. М. Культурні орієнтації як об’єкт дослідження // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна, 2005. – С.187 – 192.


4. Слюсаревский Н. Пространство идеологического самоопределения населения Украины: основные направления // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2006. – №723. - С. 220 - 225.


5. Слюсаревський Н. М. Критерії виявлення культурних розмежувань в сучасному українському суспільстві //Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. – Харків, 2007. – С. 410 – 415.


6. Слюсаревский Н. Н. Культурные особенности современного украинского общества // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] — М.: Издательство МГУ; СП МЫСЛЬ, 2008. — электрон. опт. диск (CD-ROM). – секция «социология», подсекция «социология культуры». – С.37 – 39.


7. Слюсаревський Н. М. Освітній чинник формування культурних орієнтацій в реаліях сучасної України // Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи. – Дніпропетровськ, «Інновація», 2008. – С.139 – 145.


8. Слюсаревський Н.М. Вікові та освітні чинники толерантно-нетерпимих установок дорослого населення України // МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ОСВІТІ: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2009 р. / За ред. О. Гриви. – К.:Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009 – С.133 – 140.


9. Слюсаревський Н. М. Досвід теоретичної розробки та емпіричної апробації методики виявлення культурних орієнтацій дорослого населення України в аспекті побутуючих норм // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес Соціологічної асоціації України (м. Харків, 17 – 19 жовтня 2013 р.): Тези доповідей. – Х.: ЦНУ ім. В.Н Каразіна, 2013. – С528 – 530.


 

10. Тягло К. Дискурс-аналіз як засіб дослідження соціальних стереотипів / Тягло К. // (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства / Збірка тез доповідей учасників V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. – Харків: Видавничий центр ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – С. 255-256.


 

11. Тягло К.О. Автор і читач – взаємодія у сучасному соціокультурному просторі // Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей учасників VII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. Харків, 13-15 квітня 2009 р. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – С.251-252 


 

12. Тягло К. Соціолог між покликанням і визнанням: капіталістичні реалії соціальної критики / Тягло К. Соціологія і суспільство сьогодні: Матеріали ІІ Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В. Паніної. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – С.182-190. 


 

13. Тягло К.О. Мультікультуралізм і національна ідентичність у сучасній українській літературі / Воропай Т.С., Тягло К.О. // Практична філософія перед викликами сучасності (зб. наук. ст.) – Харків: ХНУВС, 2011. – С.173-181. 


 

14. Тягло К.О. Homo legens, або людина читаюча: практики читання та Інтернет у ХХІ столітті / К.О. Тягло // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 992. Серія "Філософія. Філософські перипетії". Вип. 45. - С.72-76. 


 

15. Тягло К. О. Образи «Єдиної Європи» та «Європейськості» в сучасній українській літературі/ К. Тягло//Смислова морфологія соціуму / за ред.. Костенко Н. В. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – с.392-404. 


 

16. Катерина Тягло Соціологічні дослідження сучасного українського мистецтва: спроба виявлення молодіжного тренду. Режим доступу: http://www.mari.kiev.ua/Konf_MARI_03_2013.pdf - С.17-19. 


 

17. Тягло К. Сучасна українська література очима молодих читачів/ К. Тягло // Соціальні виміри суспільства : Зб. наук. праць. – Вип. 5(16). – Київ: Інститут соціології НАН України, 2013. – С. 683-695. 


 

18. Тягло К. О. Модернізація соціології: виклики «швидкого світу»// Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів. Тези доповідей. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.28-29 листопада 2013. – К. – 2013. – С.149-150. 


 

19. Тягло К. О. Шевченко і Гоголь у полі сучасної української художньої літератури/ Воропай Т.С., Тягло К.О. Шевченко і Гоголь у полі сучасної української художньої літератури // Політико-правові погляди Т.Г.Шевченка (до 200-ліття з дня народження) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21 березня 2014 року. – Харків: ХНУВС, 2014. – С. 131-134. 


 

20. Тягло К. О. Молоді читачі сучасної української літератури: спроба формування нового кластеру/ Катерина Тягло//Молодіжна політика: проблеми та перспективи: збірник наукових праць/ Ред. С. Щудло, П. Длугош. – Дрогобич – Перемишль: Швидкодрук, 2014. – Вип. 5. – С. 223-231.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Підрозділи Університету НДЛ культури лідерства Діяльність Соціологічні дослідження