20 листопада 2013 року відбувся методологічний семінар на тему “Використання міжнародних наукометричних баз даних в навчальній та науковій діяльності університету”. Перед професорсько-викладацьким складом Університету виступив директор Асоціації “Інформатіо-Консорціум”, кандидат технічних наук Васильєв Олексій Всеволодович. Під час семінару було порушено такі проблемні питання: можливості застосування інформаційних ресурсів наукометричних баз даних у науково-дослідній діяльності викладача, засади побудови індексів цитування наукових статей; критерії відбору наукових журналів до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science, EBSCO (презентація доповіді).

В процесі підготовки до семінару викладачі Університету сформулювали понад 100 запитань щодо можливостей наукометричних баз даних та особливостей роботи з універсальними інтегрованими науково-інформаційними середовищами, більша частина яких була розкрита у доповіді Олексія Всеволодовича. Запитання, які на даний час залишились без відповіді, будуть розглянуті на наступних семінарах з цієї тематики.

Наприкінці зустрічі викладачі та аспіранти Університету отримали інформацію про сайти, на яких розміщено переліки універсальних та галузевих наукометричних баз даних, та матеріали, які полегшать пошук наукових журналів, включених до таких наукометричних баз даних, як Scopus та EBSCO.

Семінар був першим кроком у вирішенні актуальних проблем стимулювання публікаційної активності в Університеті; популяризації та визнання здобутків наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка, а також їх заохочення до участі у міжнародній науковій діяльності.

Наступний семінар з цієї тематики планується провести 12 грудня 2013 року о 15.00 у навчальному корпусі № 1 (вул. М. Тимошенка 13-б). Для участі в семінарі необхідно заповнити електронну реєстраційну форму, яка розміщена на сайті Університету.

Електронна форма для реєстрації

IMG_6872
IMG_6878
IMG_6885

12 грудня 2013 року відбувся методологічний семінар на тему “Формування профілю наукового журналу в наукометричних базах даних Scopus, Web of Science”.

Перед професорсько-викладацьким складом Університету виступила доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри видавничої справи, реклами і зв’язків з громадськістю Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач Видавництва Державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Лобода Світлана Миколаївна.

До порядку денного семінару було включено актуальні для сучасної наукової спільноти питання, а саме завдання, умови та процедура включення наукових журналів до наукометричних баз даних; огляд нормативних документів зі стандартизації редакційної підготовки наукового журналу, а також базові критерії оцінки наукової статті.

У своїй доповіді Світлана Миколаївна коротко зупинилась на історичних витоках наукометричних досліджень, чітко окреслила етапи формування профілю наукового журналу з метою його включення до наукометричних баз даних, прокоментувала зміни у нормативних документах щодо вимог до наукових фахових журналів та наукових статей.

(Презентаційні матеріали доповіді Лободи С.М.)

Доповідь Світлани Миколаївни викликала жваве обговорення. Викладачів Університету переважно цікавили можливості входження фахових видань України до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science та до російської наукометричної бази даних РИНЦ; міжнародні вимоги до структури наукової статті та її оформлення, а також практичні поради щодо роботи з наукометричними базами даних.

Ця зустріч була другою у серії семінарів присвячених питанням наукометрії (перший семінар “Використання міжнародних наукометричних баз даних в навчальній та науковій діяльності університету” відбувся 20.11.2013 року). Серія семінарів спрямована на підтримку активності співробітників Університету в публікації наукових статей у рейтингових періодичних виданнях.

Наступний семінар з цієї тематики планується провести у січні 2014 року. Для участі в семінарі необхідно заповнити електронну реєстраційну форму, яка буде розміщена на сайті Університету.