Науковцям

Інструкція для реєстрації у ResearchGate

Інформація для користувачів ResearchGate

 

«Давня історія України: суспільство та технології (за результатами археологічних досліджень)»

Реєстраційний номер: 0116U004627

Керівник: Відейко Михайло Юрійович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Термін виконання: 03.16-03.21

30.10.2018 р. Звіт 

Виконавці: Відейко М.Ю, Гошко Т.Ю., Відейко М.М., Зайцева О.В., Слєсарєв Є.С.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці»

Реєстраційний номер: 0116U004625

Керівник: Литвин Оксана Степанівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Термін виконання: 03.16-03.21

21.12.2018 р. Звіт 

Виконавці: Литвин О.С., Прошкін В.В., Астаф’єва М.М., Бушма О.В., Гладун М.А., Глушак О.М., Абрамов В.О., Машкіна І.В., Радченко С.П., Семеняка С.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України»

Реєстраційний номер: 0116U002960

Керівник: Клішевич Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 05.16-05.21

 

Дослідження кафедри спеціальної та інклюзивної освіти "Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище"

21.12.2018 р. Звіт 

Виконавці: Мартинчук О.В., Скрипник Т.В., Луцько К.В., Бабич Н.М., Таран О.П., Тичина К.О.

 

Дослідження кафедри спеціальної та інклюзивної освіти "Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП"

31.10.2019 р. Звіт 

Виконавці: Бабич Н.М., Тичина К.О., Луцько К.В., Мартинчук О.В., Таран О.П., Заєркова Н.В., Максимчук М.О., Міщенко М.С.

Посилання на сторінку дослідження

 

Дослідження кафедри практичної психології "Дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травмотерапії» в умовах соціально-економічної і політичної ситуації в Україні"

26.12.2019 р. Звіт

Виконавці: Лозова О.М., Грубі Т.В., Циганчук Т.В., Маланьїна Т.М, Краєва О.А, Клібайс Т.В., Старинська Н.В., Гафіатуліна А.В., Литвиненко О.О.

Посилання на сторінку дослідження

 

«Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти»

Реєстраційний номер: 0116U006608

Керівник: Войцехівський Михайло Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 07.16-07.21

Індивідуальне дослідження І.П. Воротникової "Проектування та застосування електронного навчання вчителів у післядипломній освіті"

28.11.2019 р. Звіт 

Посилання на сторінку дослідження

 

 

Міжнародний проєкт «Горизонт 2020 ELEXIS» (європейська лексикографічна інфраструктура – грантова угода no 731015)

Завдання проєкту:

 • Розбудова функціональної інфраструктури дослідницьких інституцій Європи, що створюють цифрові лексикографічні реєстри та продукти;
 • Випрацювання та уніфікація засад анотації/параметризації мовних даних у цифровій лексикографії та програмах штучного інтелекту;
 • Наукова розробка та лінгвістичний аналіз мовних баз даних у країнах Європи;
 • Створення та застосування цифрових корпусних інструментів обробки мовних даних, цифрових словників та цифрових мовних додатків.

Термін реалізації проєкту: 2018-2022 рр.

Установи-партнери:

Університет Йозефа Стефана (Словенія);

Римський університет (Італія);

Австрійська Академія наук (Австрія);

Національний університет Ірландії у Галовеї (Ірландія);

Інститут датської мови (Нідерланди);

Інститут Естонської мови (Естонія);

Королівська Академія Наук (Іспанія);

Корпорація KDictionaries (Ізраїль);

Копенгагенський університет (Данія);

Університет Нового Лісабону (Португалія);

Центр цифрової гуманітаристики (Сербія);

Угорська Академія Наук (Угорщина);

Інститут цифрової лінгвістики (Італія);

Трірський центр цифрової гуманітаристики (Німеччина).

Сайт проєкту: https://elex.is/

Сторінка Асоціойваних установ проєкту: https://elex.is/observers/

Сторінка проєкту Інституту філогогії Університету Грінченка: https://elex.is/portfolio-item/bgku/

Модуль «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»

Мета проекту: забезпечити теоретичну та практичну підготовку майбутніх докторів філософії (Ph.D) щодо забезпечення якості вищої освіти та її експертного супроводу в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС.

Завдання:

1. Оволодіння майбутніми докторами філософії (Ph.D) системою знань з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення в країнах ЄС.

2. Засвоєння майбутніми докторами філософії (Ph.D) основних європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти.

3. Опанування майбутніми докторами філософії (Ph.D) технологій експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти.

4. Популяризація прогресивного досвіду ЄС з питань якості вищої освіти та експертного супроводу її забезпечення.

Координатор проекту: С.О. Сисоєва

Термін реалізації: вересень 2017 – серпень 2020 р.

Веб-сайт проекту

Кроскультурне дослідження супервізійної програми в галузі психологічного консультування і травматерапії

Стислий опис проекту. Кооперація в організації, проведенні та науковій експертизі постдипломних крос-культурних супервізійних програм у галузі психологічного консультування та психотерапії.

Мета: впровадження в Україні Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травматерапії (далі – Програма).

Завдання:

 • апробація та доведення ефективності Програми в умовах соціально-економічної та політичної ситуації в Україні;
 • обмін досвідом розвитку передових методів навчання в межах Програми;
 • обмін публікацями та матеріалами, які стосуються галузі психологічного консультування та психотравми.

Тривалість проекту: 2016 - 2020 рр.

Партнери і учасники проекту: факультет психології та консультування при Ріджент університеті (США); кафедра практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Очікувані результати: звіт про апробацію та наукова експертиза ефективності Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та травматерапії.

Цільова аудиторія: фахівці психологічної галузі, студенти старших курсів, які мають базову психологічну освіту.

Робоча мова: українська.

Керівник проекту: Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент університеті (США).

Координатори проекту: доктор психол. наук, професор Лозова О.М. – планування та керівництво науковою експертизою ефективності Програми; кандидат психол. наук, доцент Клібайс Т.В. – збір та математико-статистична обробка даних, підготовка публікацій; кандидат психол. наук, доцент Нагула О.Л. – викладання дисциплін Програми, підготовка наукового звіту.

Проект «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» програми Еразмус+ КА2 (MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP)

Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020 (36 місяців)

Мета проекту:

Модернізація навчальних планів педагогічних ВУЗів України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Цілі проекту:

 • Розробка сучасних навчальних матеріалів з методики викладання STEAM предметів
 • Створення та акредитація 18 нових курсів для програм на ОКР «Бакалавр» (ОКР «Магістр») в усіх українських ВНЗ – учасників проекту
 • Забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських ВНЗ – учасників проекту
 • Налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими ВНЗ, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу
 • Створення «Інноваційного класу» у кожному українському ВНЗ – учаснику проекту, який розглядатиметься як навчальний простір 21Століття, побудований на основі кращих європейських практик

Координатор проекту: проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В.

Сайт проекту: http://moped.kubg.edu.ua/

 

Проект «Партнерство для навчання та викладання математиці в Університеті» програми Еразмус+ КА2 (PLATINUM 2018-1-NO01-KA203-038887)

Тривалість: 01.09.2018-31.08.2021 р.

Координатор проекту: проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Морзе Н.В.

Мета проекту:

Викладання та вивчення математики на університетському рівні у семи країнах: Чехії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Іспанії, Великобританії та Україні. Досвід свідчить про те, що навчання учнів часто має процесуальний характер: студенти не розробляють глибоких концептуальних понять, через які вони можуть пов'язувати математику з іншими дисциплінами та навколишнім світом. Традиційні форми навчання посилюють цей статус-кво. Ми прагнемо покращити навчання шляхом впровадження дослідницького (проблемно-орієнтованого) підходу, який дозволяє студентам досягти більш концептуального розуміння математики, більш відповідного для вирішення проблем в техніці, науці та на ринку праці.

Цілі проекту:

 • чіткі принципи дослідницького викладання-навчання та відповідні моделі впровадження;
 • викладання інновацій, в якому викладачі долучають проблемно-орієнтований підхід та вчаться на результатах критичного аналізу та зворотного зв’язку;
 • спостереження та аналіз навчальних заходів для надання результатів студентам;
 • розробку математичних завдань, які є пробемно-орієнтованими, для використання викладачами та студентами в умовах безпосереднього або змішаного навчання;
 • індукційні семінари та інші наради з метою професійної підготовки викладачів для застосування дослідницького викладання та навчання в умовах безпосереднього або змішаного навчання;
 • синтез моделей дослідницької практики, які можуть бути використані для популяризації концептуального сприйняття студентами математики в системі STEM освіти.

У всіх університетах-партнерах учасники проекту викладають математику або статистику та прагнуть інновацій у своїй практиці. Партнери є членами національних та міжнародних консорціумів, через які вони діляться досвідом та обговорюють, аналізують, оскаржують та критикують інновації. Деякі з них мають досвід створення математичних завдань та змішаних навчальних підходів з використанням ІТ та цифрових засобів масової інформації. Деякі з них мають досвід проведення воркшопів та семінарів для залучення нових викладачів до ефективної педагогічної практики. Деякі з них знайомі з методами, що базуються на дослідженнях, використовуючи їх у своїй власній діяльності з розвитку своїх учнів. Всі партнери налаштовані на інновації та творчість у покращенні педагогічної практики на користь студентів, які вивчають математику концептуально та реляційно.

Інформація про проект: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-NO01-KA203-038887

 

Проект «Лідерство-служіння»

Співробітництво Київського університету імені Бориса Грінченка та «Co-Serve International» розпочалося в 2010 році з впровадження програм лідерство-служіння для студентів, а потім поширилося і на інші цільові аудиторії – викладачів та адміністрацію. «Co-Serve International» став ключовим партнером Університету у втіленні проекту з розвитку культури лідерства.

Імплементація проекту включила: розробку відповідних навчальних програм, проведення семінарів та лекцій із залученням американських тренерів та експертів; участь студентів та співробітників в унікальній програмі з лідерства та щорічній Міжнародній академії з лідерства служіння (м. Портленд, штат Орегон, США; м. Усть-Каменогорськ, Казахстан; м. Київ, Україна).

Основні етапи міжнародної програми з лідерства служіння:

Модуль 1. Базовий курс з лідерства служіння: учасники вчаться краще розуміти себе та один одного, визначають ключові принципи та цінності лідерства служіння.

Модуль 2. Менторська програма: з метою поглиблення отриманих знань з лідерства служіння учасники працюють з наставниками. Програма включає серію з 20 щотижневих дискусій, пов’язаних із ключовими принципами лідерства служіння та спрямована на усвідомлення учасниками способів їх застосування у власному житті.

Модуль 3. Міжнародна академія з лідерства служіння: шістнадцятиденна практика, яка дозволяє учасникам познайомитися з реальними прикладами життя лідерів, які служать. Протягом академії студенти відвідують різноманітні організації та спілкуються з їх лідерами, щоб краще пізнати та зрозуміти особливості реалізації принципів лідерства служіння. У США партнерами Академії є: «First Fruits of Washington», «AKT LLP», «Intel Corporation», «Medical Teams International», «Warner Pacific College» та ін. Під час Академії в Україні студенти знайомляться із особливостями діяльності таких компаній як: юридичний центр «Закон і справедливість», IT-компанія «Get Code», Центр вивчення іноземних мов «Основи», агрокомпанія «Зоря», компанія «AIR» та ін.

Модуль 4. Демонстраційний проект: учасники узагальнюють отримані знання шляхом реалізації власного проекту, що демонструє служіння громаді та дозволяє застосувати на практиці набуті під час програми знання.

Детальна інформація про програму та можливості участі:

http://cpls.kubg.edu.ua/sluzhinnia/islp.html

Крім міжнародної програми з лідерства служіння, у рамках проекту реалізовується програма для старшокласників «Тематичні лідерські табори», яка включає чотири етапи та дозволяє учням шкіл поглибити знання про лідерство, набути практичних навичок та покращити знання з англійської мови.

Координатор проекту: О.Є. Бондарева, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства.

Термін реалізації: триває з 2010 року.

 

Модуль «Державне-міжнародне-суспільне: європейські цінності та норми, що формують завдання міждисциплінарного навчального модулю (STIPENDIUM)» № 611217-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE програми Еразмус+: Жан Моне

Мета проекту – забезпечити теоретичну та практичну підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з питань державного управління, політології та міжнародних відносин шляхом визначення основних існуючих загроз та видимих тенденцій в Європі та окреслення шляхів їх подолання.

Завдання:

1) проаналізувати європейський підхід до визначення слабкої/невдалої держави та підходи до оцінки співвідношення національного і наднаціонального та до збереження держав-націй в об’єднаній Європі;

2) дослідити методи, завдяки яким країнам-членам ЄС вдається зберегти традиційні цінності від загроз сучасної доби і сприяти розвитку людства та адаптувати нові управлінські підходи;

3) вивчити поступ інтернаціоналізації в різних галузях, наприклад, у сфері вищої освіти;

4) визначити суспільні цінності та важливі кроки для їх реалізації в Україні;

5) виробити механізми найефективнішої співпраці між ЄС та Україною у різних сферах.

Термін дії проекту: 01.09.2019 р. – 31.08.2022 р.

Координатор проекту: Костюк Т.О., старший науковий співробітник НДЛ ІВО, кандидат політичних наук, доцент.

Веб-сайт проекту 

 

Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні

Мета проєкту. Дослідження спрямоване на виявлення компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні та створення моделі збереження психологічного здоров’я студентської молоді в Україні.

Завдання:

 • виявити компоненти психологічного здоров’я студентської молоді в Україні;
 • дослідити структуру психологічного здоров’я (ПЗ) студентської молоді в Україні;
 • створити модель збереження психологічного здоров’я студентської молоді в Україні;
 • розробити практичні рекомендації щодо збереження психологічного здоров’я студентської молоді в Україні.

Тривалість проєкту: 01.09.2019 р. – 25.08.2020 р.

Виконавці:

 • Інна Власенко, координатор проєкту, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук;
 • Інна Канюка, менеджер проєкту, старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук,;
 • Олена Рева, консультант проєкту, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук;
 • Вікторія Фурман, консультант проєкту, доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини, Київський університеті імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.

Учасники дослідження: студенти п’яти університетів України (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Київський університет імені Бориса Грінченка, Херсонський національний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна), N=500 осіб, чоловічої та жіночої статі, різних спеціальностей – психологія, педагогіка, журналістика, філологія, що навчаються на освітніх рівнях «бакалавр» та «магістр», віком 17-24 роки, по 100 осіб з кожного університету.

 

 

Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання

Програма: Eurasia 2019 - Two-year funding

Номер проєкту: CPEA-ST-2019/10067

Назва проєкту: Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання / Development of students’ mathematical competencies through Digital Mathematical Modeling (DeDiMaMo)

Вебсайт проєкту 

Головний партнер з Норвегії: Університет Агдера (NO-UiA)

Факультет: Факультет математичних наук

Головний партнер за межами Норвегії: Київський університет імені Бориса (UA)

Факультет: Факультет інформаційних технологій та управління

Інші партнери: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (UA)

Факультет: Фізико-математичний факультет

Бюджет: 1 500 000 NOK

Тривалість проєкту: 01.06.2019 – 01.06.2021

Короткий опис:

Університети співпрацюватимуть над дослідженням впровадження інновацій при навчанні математики на університетському рівні з використанням елементів адаптивного навчання, з особливим акцентом на цифровому математичному моделюванні, що передбачає дослідження об'єктів, явищ, процесів, пристроїв, систем за допомогою математичних моделей з використанням цифрових технологій. У рамках гранту передбачено:

 • Створення електронного навчального курсу «Цифрове математичне моделювання» для студентів, які вивчають математику. Курс буде розроблено в співпраці з усіма університетами-учасниками проєкту, з залученням співробітників, які займаються впровадженням цифрових інноваційних технологій.
 • Впровадження елементів адаптивного навчання для електронного курсу «Цифрове математичне моделювання» на основі технологій штучного інтелекту (чат-ботів технологій), використовуючи допомогу та напрацювання в сфері штучного інтелекту норвезьких колег.
 • Залучення колег з Норвегії для вивчення штучного інтелекту, обмін досвідом з технологій чат-ботів, використання цифрових технологій при вивченні математичних дисциплін.
 • Створення та облаштування новітнім обладнанням практико-орієнтованого центру професійних компетентностей навчання математиків, заснованого на досвіді викладання математики, накопичений центром MatRIC в Університеті Агдер.
 • Організація академічної мобільності студентів під час проведення дослідницької практики з математики, реалізації студентських стартапів та підготовки дослідницьких практико-орієнтовних проєктів.
 • Проведення хакатону та ярмарку ідей для презентації стартапів, що буде залучати студентів з України та Норвегії до математичної освіти.
 • Проведення воркшопів для студентів, викладачів та аспірантів, наукової конференції та літньої практики.

Реалізація завдань проєкту допоможе розробити методи та засоби навчання математики, які сприятимуть підвищенню зацікавленості абітурієнтів та студентів до навчання математики. Проєкт буде сприяти розвитку професійних компетентностей та дослідницьких умінь студентів - учасників програми через їх залучення до спільних проєктів та проведення досліджень у галузі математики та навчання математики шляхом забезпечення академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів, призведе до формування спільноти дослідників-математиків з України та Норвегії.

Участь в цьому проєкті надасть українським Університетам можливості: збагатитися новими знаннями і кращим досвідом від Університету Агдера, покращити освітні практико-орієнтовані стратегії, які прийняті в останні роки відповідно до нового Закону України про вищу освіту, підвищити інтерес студентів до вивчення математики, продовжити роботу по створенню та впровадженню автоматизованих адаптивних навчальних систем для забезпечення персоналізованого навчання в умовах використання їх у дистанційній освіті, розширити можливості доступу українських студентів до найкращих освітніх програм в галузі математики в Норвегії, вдосконалити та розширити спектр англомовних навчальних курсів Університету; започаткувати експорт власних освітніх послуг і підвищити його привабливість для абітурієнтів, студентів, аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників, у тому числі закордонних, забезпечити подальшу інтеграцію українських університетів в міжнародний освітній та науковий простір.

 

 

 

Проект «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)», Сьома рамкової програми (FP7)

Проект «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRNet)»

Проект реалізується за підтримки Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange Scheme).

Офіційний сайт проекту: www.irnet.us.edu.pl

Науковий керівник: Н.В. Морзе

Термін реалізації: 01.01.2014 – 31.12.2017 р.

Проект «Історія української діаспори у Нью Джерсі (США) за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері», Сетон Хол Університет (м. Нью Джерсі, США)

Завдання проекту «Історія української діаспори у Нью Джерсі (США) за допомогою цифрових технологій у гуманітарній сфері»:

1) провести пошукову роботу по дослідженню історії української діаспори у штаті Нью Джерсі, США (вересень 2016 р. – квітень 2017 р.);

2) знайдену інформацію оформити у вигляді текстів, фото, малюнків та навчитися прикріплювати у системі координат сайту http://www.viseyes.org (протягом лютого – квітня 2017 р.);

3) провести спільну звітну Скайп конференцію 13 грудня 2016 р. із американськими партнерами, які закінчили свою частину проекту у листопаді 2016 р.;

4) провести спільну звітну Скайп конференцію у кінці квітня 2017 р. із звітом української сторони про виконання своєї частини проекту;

5) оформити та викласти проект «Дослідження історії української діаспори у Нью Джерсі, США за допомогою цифрових технологій у гуманітарних науках» сайтах Центру глобальної освіти Сетон Хол університету та на сторінці кафедри історії України Іcторико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (протягом травня – червня 2017 р.).

Керівники проекту: О.О.Тарасенко, О.О.Салата

Термін реалізації І етапу дослідження: вересень 2016 – червень 2017 р.

Проект «Формування готовності викладачів університету до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях», British Council in Ukraine

Проект «Формування готовності викладачів університету до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях» здійснюється у рамках Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України за підтримки Міністерства освіти і науки України на підставі спільних домовленостей:

 • Інституту вищої освіти НАПН України;
 • Британської Ради в Україні;
 • Фундації лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство).

Проектна група: О.Б. Жильцов, Н.М. Віннікова, О.В. Котенко, Н.К. Лебідь, Т.В. Жулкевська.

Термін реалізації: лютий 2016 – лютий 2017 р.

Проект «DESIRE»

Проект «DESIRE» був присвячений розробці вбудованих системних курсів з реалізацією інноваційних віртуальних підходів до інтеграції науки, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії.

Проект реалізувався у рамках програми Темпус Європейської Комісії.

Грантова угода: 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR.

Мета та завдання проекту: розробити практично спрямовані курси та програми підготовки з вбудованих систем; створити віддаленні лабораторії з вбудованих систем в Україні, Грузії, Вірменії; сформувати компетенції необхідні ринку праці з вбудованих систем.

Напрями діяльності за проектом:

• аналіз існуючих програм та курсів підготовки з вбудованих систем;

• аналіз компетенцій випускників з вбудованих систем, що вимагаються ринком праці в Україні, Грузії, Вірменії;

• розроблення методології з формування програм підготовки з вбудованих систем;

• модифікація та розробка модулів та курсів з апаратного забезпечення вбудованих систем, програмного забезпечення вбудованих систем, CAD/CAM/CAE для розробки вбудованих систем;

• розроблення/модифікація курсів з нових підходів до навчання;

• розроблення навчальних матеріалів;

• розробка віртуальних, віддалених та практичних лабораторій з вбудованих систем;

• професійна підготовка з «Нових підходів у навчанні інженерів», «Віддалених лабораторій для вбудованих систем», «Проектування вбудованих систем»;

• майстер-класи з використання віддалених лабораторій та лабораторій з вбудованих систем;

• навчання викладачів та дослідників;

• навчання пілотної групи студентів;

• моніторинг та оцінювання процесів та продуктів;

• оцінювання на регіональному на національному рівні;

• семінари для співробітників підприємств регіону;

Очікувані результати:

• нові курси з вбудованих систем

• нові віртуальні, дистанційні та звичайні лабораторії з вбудованих систем

• нові підходи до викладання навчального матеріалу з вбудованих систем

• розширення співпраці між ВНЗ та бізнесу

Сайт проекту: http://tempus.kubg.edu.ua/en

Проект «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту (ELITE)»

Проект «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту (ELITE реалізовувався у рамках програми Темпус Європейської Комісії.

Грантова угода: 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES.

Метою проекту було посилити роль українських ВНЗ як генераторів соціального прогресу в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD)

Завдання проекту:

• Розробити концептуальне та інформаційне підґрунтя для посилення ролі університетів в імплементації державної політики з HRD (Указ Президента України № 45/2012 від 1 лютого 2012 р. «Стратегія розвитку державної кадрової політики на 2012-2020 роки») як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з L&OD.

• Створити інфраструктуру (персонал, обладнання, програмне забезпечення, інформаційні ресурси) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD.

• Розробити методологічне та навчальне середовище (контент, методи, інструменти) для ефективної реалізації університетами послуг з L&OD у 3 пілотних сферах (освіта (ED), державна служба (PS), підприємництво (EN))

• Здійснити заходи щодо політичної, законодавчої, організаційної та громадської підтримки ролі університетів як генераторів соціального прогресу в імплементації державної політики з HRD шляхом реалізації послуг з L&OD.

Сайт проекту: http://elite-project.eu/

Тривалість проекту: 01 грудня 2013 – 30 листопада 2016.

Координатор проекту: В.Р. Міляєва, доктор психологічних наук, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини, завідувач НДЛ культури лідерства.

Проект «Попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті серед учнівської молоді м. Києва та Донецької області»

Проект «Попередження конфліктів та злочинів на ґрунті ненависті серед учнівської молоді м. Києва та Донецької області» здійснювався за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у межах угоди про співпрацю ВГЦ «Волонтер» та Інституту людини.

Координатор проекту: Т.Л. Лях, Т.В. Журавель, М.А. Снітко.

Термін реалізації: 01 липня 2015 р. – 30 листопада 2016 р.

Проект «Умови та вимоги інклюзивної освіти»

Проект «Умови та вимоги інклюзивної освіти» був впроваджений Київським університетом імені Бориса Грінченка у співпраці з Університетом освіти (Гайдельберг, Німеччина) у 2010 році.

Проект підтримувався DAAD (Німецькою програмою академічних обмінів) і був спрямований на розвиток професійних навичок викладачів та студентів у сфері інклюзивної освіти.

У межах проекту було організовано спільні конференції, підготовлено навчальні програм для українських учасників, відбувся обмін викладачами та студентами, написано спільні дослідницькі публікації.

Впродовж імплементації проекту були запрошені лектори з Гайдельбергу: Карл Хольц, Анна Слівка, Сильвія Селке та інші, які провели гостьові лекції в Університеті Грінченка. Наші студенти та професори також взяли участь у семінарах та стажуваннях, які відбулися в Університеті Освіти у Німеччині.

Координатор проекту: Н.З. Софій, завідувач науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

Термін реалізації: 2010 – 2016 рр. 

Проект «Альянс програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (альянс USETI), ІІ етап, 2013-2015 рр.»

З 2011 року Київський університет імені Бориса Грінченка став партнером Альянсу Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI), яка впроваджується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

В рамках співробітництва були проведені наступні заходи:

• тренінги для вчителів та директорів шкіл м. Києва;

• спільні заходи щодо поліпшення системи тестування в Україні та забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіту в Україні;

• розробка нової магістерської програми в галузі освіти («Освітологія») в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Протягом першого року реалізації проекту до Університету завітали Ярема Бачинський, директор Альянсу USETI, та провідні експерти Альянсу Христина Пендзолу-Вітович, Марк Зельман та Жарко Вукмірович, які ознайомили викладачів та студентів із системою тестувань у школах США та впровадженням незалежного стандартизованого тестування у системах вступу до американських університетів та коледжів.

Координатор проекту: О.В. Веселовська, кандидат економічних наук, начальник відділу міжнародних зв'язків.

Тривалість ІІ етапу проекту: 2013-2015 рр.

Проект «Вальдорфська педагогіка»

У Київському університеті імені Бориса Грінченка у партнерстві з Міжнародною асоціацією педагогіки «Вальдорф» країн Східної Європи реалізовувався освітній проект «Вальдорфська педагогіка».

Мета проекту: проходження курсу з вальдорфської педагогіки студентами педагогічних спеціальностей Університету Грінченка.

Координатор проекту: Людмила Волкова, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Термін реалізації: 2010 – 2014 рр.

Проект «Навчання керівників у сфері освіти: європейські рівні, стандарти, компетентності»

Проект «Навчання керівників у сфері освіти: європейські рівні, стандарти, компетентності» було реалізовано спільно з Університетом Ліннеус (м. Векше, Швеція) в 2010-2012 рр. за підтримки програми «Visby».

Основними досягненнями проекту є:

 • магістерська програма для менеджерів в галузі освіти, розроблена з урахуванням Європейських практик та ліцензована (надалі – акредитована) Міністерством освіти і науки України;
 • програми мобільності з Університетом Ліннеус для викладачів та студентів;
 • вивчення досвіду Швеції щодо організації науково-дослідної роботи та імплементація найкращих практик;
 • тренінгові програми для викладів та студентів, розроблені та проведені шведськими експертами у Києві;
 • розробка нових навчальних матеріалів.

Керівники проекту: С.А. Калашнікова – проректор з науково-методичної та інноваційної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.

Термін реалізації: 2010-2011 рр.

Проект «Компетенції викладача вищої школи в добу змін», «Малі грантові програми», фонд Вишеградської четвірки

Проект «Компетенції викладача вищої школи в добу змін»

Консорціум проекту:

 • Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна);
 • Сілезький університет, Котовіце (Польща);
 • Остравзький університет (Чеська республіка);
 • Університет Бансько-Бистриці (Словакія).

Координатори проекту: Л.Л. Хоружа, О.В. Мельниченко

Термін реалізації: 01.01.2018 – 31.12.2018 р.

Веб-сайт проекту

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Університету