Згідно з «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (п.11) тема дисертації та індивідуальний план роботи аспіранта або докторанта після обговорення на засіданні профільної кафедри затверджуються Вченою радою Університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури або докторантури.

 

Для затвердження теми кандидатської дисертації аспірант після консультації з науковим керівником подає на кафедру текст обґрунтування теми дисертації (за встановленою формою, без експерта), який розглядають члени кафедри – фахівці з відповідної наукової спеціальності. За результатами виступу аспіранта щодо обґрунтування і затвердження теми, обговорення її на засіданні кафедри та висновків фахівців кафедра ухвалює відповідне рішення, яке зазначається у протоколі.

 

Витяг з протоколу засідання кафедри (де обов'язково зазначається шифр спеціальності та прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада) та текст обґрунтування дисертаційного дослідження з підписами аспіранта і наукового керівника подаються на затвердження вченої ради Інституту.

 

Вчений секретар (за погодженням голови вченої ради чи заступника голови) призначає експерта з числа членів ради, який на черговому її засіданні доповідає про відповідність теми дисертаційного дослідження паспорту наукової спеціальності, актуальність досліджуваної теми, коректність визначення об’єкту, предмету, мети, завдання, відповідність наукового апарата, наукових джерел обраній темі дослідження, про наявність логіки у визначенні його змісту та структури, міру практичної та теоретичної значущості.

 

За умови затвердження теми дисертаційного дослідження на вченій раді Інституту аспірант подає до вченої ради Університету (не пізніше, ніж за 2 тижні до її засідання) витяг з протоколу засідання кафедри, витяг з протоколу засідання вченої ради Інституту про затвердження теми кандидатської дисертації та текст обґрунтування теми дослідження. Вчений секретар Університету за погодженням голови вченої ради або його заступника призначає експерта – фахівця за відповідним напрямом підготовки з числа членів ради. У разі позитивного висновку експерта питання вноситься до порядку денного засідання вченої ради Університету (аспірантом подається текст обґрунтування теми з підписами аспіранта, наукового керівника та експерта – 1 примірник (формат А4) та 36 примірників-копій (формат А5).

 

Витяг з протоколу засідання вченої ради Університету про затвердження теми кандидатської дисертації подається до відділу аспірантури і докторантури та (у разі потреби) разом з іншими документами для координації наукових досліджень до Міжвідомчої ради відповідної галузі знань.

 

Для затвердження теми докторської дисертації докторантом подаються на профільну кафедру (а потім – до вченої ради Інституту) текст обґрунтування теми дослідження, яке розглядають фахівці-експерти з відповідної наукової спеціальності та відомості про автора із зазначенням теми кандидатської дисертації та прізвища наукового керівника. Кафедра, вчена рада Інституту поетапно ухвалюють відповідне рішення, яке зазначається у протоколах. До вченої ради Університету подаються витяг з рішення вченої ради Інституту та текст обґрунтування теми у необхідній кількості примірників (відповідно до кількості членів вченої ради).

 

Докторант готує доповідь з обґрунтування обраної теми дисертаційного дослідження, з якою виступає на засіданнях кафедри, вченої ради Інституту та вченої ради Університету.

 

Для експертизи на всіх етапах залучаються доктори наук – фахівці з відповідної спеціальності з числа членів вченої ради Інституту і Університету відповідно. За необхідності до експертизи можуть залучатися доктори наук, які не є членами вченої ради. У разі позитивної оцінки 2 експертів питання вноситься до порядку денного засідання вченої ради Університету. За результатами виступів докторанта з обґрунтування теми дослідження, експерта-доповідача, Вчена рада Університету виносить рішення про затвердження теми докторської дисертації, витяг з якого подається до відділу аспірантури та (за необхідністю) до Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень відповідної галузі знань для узгодження теми.