НДЛ інформатизації освіти

 

English version

The aims of the Centre of distant study technologies are:

 • carrying out research on e-learning;
 • providing the university with resources for digitalization of learning process using distant learning and blended learning technologies;
 • providing the university teachers with information, organizational and technical support on creating educational video materials (video lectures, webinars, screencasts, video guides, online conferences) and implementation of innovative pedagogical technologies into e-learning courses;
 • monitoring and adaptation of international experience on e-learning tools utilization.

The main tasks of the Centre are:

 • providing functioning of distant learning studios;
 • conducting master classes and online lessons for teachers on preparation, creation (recording and editing) and implementation of video materials (video lectures, webinars, screencasts, video guides, online conferences);
 • consulting on e-learning, e-collaboration and e-communication implementation;
 • actualization of the center’s web-site resources in accordance with the needs of the university community;
 • conducting research on e-learning;
 • development the ecosystem for continuous professional development of teachers.

For more information about the Centre activities click the link.

 

Мета діяльності Центру технологій дистанційного навчання:

 • проведення наукових досліджень з питань e-learning;
 • забезпечення Університету ресурсами для цифровізації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного та змішаного навчання;
 • надання викладачам Університету інформаційної, організаційної та технічної підтримки щодо створення навчальних відеоматеріалів (відеолекцій, вебінарів, скрінкастів, відеоінструкцій, онлайн-конференцій) та впровадження інноваційних педагогічних технологій в електронні навчальні курси;
 • моніторинг та адаптація світового досвіду використання інструментів e-learning.

Основні завдання Центру:

 • забезпечення роботи студій дистанційного навчання;
 • проведення майстер-класів та онлайн-занять для викладачів щодо підготовки, створення (запису та монтажу) та впровадження відеоматеріалів (відеолекцій, вебінарів, скрінкастів, відеоінструкцій, онлайн-конференцій);
 • консультування з приводу організації e-learning, електронної співпраці та комунікації;
 • актуалізація ресурсів сайту Центру ТДН відповідно до потреб грінченківської спільноти;
 • проведення наукових досліджень з питань e-learning;
 • розробка екосистеми неперервного підвищення кваліфікації викладачів.

З діяльністю Центру можна ознайомитись за посиланням.

Youtube-канал Центру

 

 

English version

 

The aims of the Centre for Webometry and information systems of IT in Education Laboratory are:

 • ensuring the participation of the University in the world, European and national rankings;
 • monitoring of European and world university performance indicators;
 • development and implementation of the program, technical, methodological and organizational tools of representation of the University in the webspace;
 • research of modern methods and technologies of webometric data analysis;

The main tasks of the Centre are:

 • developing appropriate recommendations for the effective representation of the University in the ratings;
 • creation of visual design for University web resources;
 • development of standards of quality of web resources of the University;
 • quality control and monitoring of the University web resources;
 • content filling of the central web-resources of the University.

 

Мета діяльності Центру вебометрії та інформаційних систем:

 • забезпечення участі Університету в рейтингах світового, європейського та загальнонаціонального значення;
 • проведення моніторингу загальноєвропейських та світових індикаторів ефективності діяльності університетів;
 • розроблення та впровадження програмно-технічних, методичних та організаційних інструментів представлення Університету у веб-просторі;
 • дослідження сучасних методик та технологій вебометричного аналізу даних;

 

Основні завдання Центру:

 • розроблення відповідних рекомендацій щодо ефективного представлення Університету в рейтингах;
 • створення візуального дизайну для веб-ресурсів Університету;
 • розроблення стандартів якості веб-ресурсів Університету;
 • контроль якості та диспетчирування стану веб-ресурсів Університету;
 • наповнення контентом центральних web-ресурсів Університету.

 

 

 

English version

Centre of computerization and technical support of informational systems is created to provide functioning of the university IT structure including:

 • server equipment;
 • wired Ethernet network;
 • wireless Wi-Fi network;
 • computer equipment;
 • data warehouses;
 • access to the Internet etc.

The system administrators provide that every computer equipment unit functions within the range of acceptable standards. On average, one system administrator is in charge of 160 units of computer equipment including printing units.

A system administrator’s responsibilities include prevention, analysis and nodal block repair of personal computers (substitution of damaged parts such as video card, processor etc.), monitoring of wired and wireless networks functioning, elimination of possible breakdowns in its work, consulting teachers on utilization of computer equipment, analysis of printing equipment failures and its transmission to service centers, monitoring of server equipment operation.

Mutual support of system administrators has become the basis of successful team work, reciprocal learning, individual and team growth, corporate responsibility.

 

 

Центр комп'ютеризації і технічного обслуговування інформаційних систем створений для забезпечення функціонування IT- структури Університету, зокрема

 • серверного обладнання,
 • провідної мережі Ethernet,
 • безпровідної мережі Wi-Fi,
 • комп’ютерної техніки,
 • сховищ даних,
 • доступу до всесвітньої мережі Internet та ін.

Системні адміністратори слідкують за тим, щоб кожна одиниця комп’ютерної техніки функціонувала в діапазоні допустимих норм. В середньому, на одного системного адміністратора припадає обслуговування 160 одиниць комп’ютерної техніки, включаючи друкувальну техніку (багатофункціональні пристрої, принтери).

В обов’язки системного адміністратора входить профілактика, аналіз та вузловий блоковий ремонт персональних комп’ютерів (заміна пошкоджених агрегатів, таких як відео карта, процесор та ін.), моніторинг роботи провідної та безпровідної локальної мережі, усунення можливих поломок в її роботі, консультації викладачів з приводу роботи комп’ютерного обладнання, аналіз несправностей друкувальної техніки та передача її до сервісних центрів, моніторинг роботи серверного обладнання.

Взаємна підтримка системних адміністраторів є запорукою успішної командної роботи, взаємонавчання, індивідуального і колективного росту, корпоративної відповідальності.

Діяльність

Cистемні адміністратори самотужки успішно здійснюють невеликої та середньої складності ремонти комп’ютерного устаткування, друкувальної техніки, замінюючи радіоелементи пошкоджених плат, вузлів тощо.

Під час проведення ремонтів системні адміністратори часто використовують власне обладнання. Зокрема, паяльна станція, що допомагає повернути до життя материнські плати, блоки живлення, відеокарти, відновити вузли, які містять SMD-елементи. Стаціонарний універсальний блок живлення допомагає діагностувати проблеми із живленням плат. Завдяки цьому економляться час та кошти на сервісні ремонти, техніка працює до моменту її утилізації, що дає змогу співробітникам Університету виконати належно свою роботу.

Крім того системні адміністратори за потреби і можливості прокладають власними силами провідну мережу Ethernet та безпровідну мережу Wi-Fi, які працюють в діапазоні допустимих норм і забезпечують задовільний зв'язок для доступу до ресурсів Університету та глобальної мережі Internet.

Для отримання допомоги системних адміністраторів скористайтесь електронним журналом:

Ваше повідомлення не залишиться без уваги!

Результати

Впродовж  2016 року співробітниками Центру комп'ютеризації і технічного обслуговування інформаційних систем було:

 • відремонтовано 84 одиниці комп’ютерної техніки (економія 84000 грн);
 • змонтовано 28 точок локальної мережі (економія 65000 грн);
 • виконано 873 замовлення з приводу порушень функціонування обладнання (орієнтовна вартість на аутсорсінгу не менше ніж 218250 грн);

За 2017 рік співробітники долучались до демонтажу та монтажу комп’ютерного та мережевого обладнання через переїзди підрозділів у зв’язку з організацією ремонту приміщень:

 • переміщено та налаштовано 166 одиниць КТ в навчальних корпусах за адресами: вул. М. Тимошенка, 13-Б та бульвар І. Шамо, 18/2;
 • змонтовано 34 точки локальної мережі за адресою вул. М. Тимошенка, 13-Б та 14 точок за адресою бульвар І. Шамо, 18/2, що дозволило зекономити Університету 120000 грн.

Впродовж 2018 року задля розбудови ІТ-інфраструктури Університету:

 • списано та утилізовано 321 одиницю застарілої КТ (придбаної до 2008 р.);
 • створено локальну мережу Університету (каб. 218, бл. І. Шамо, 18/2 - 11 точок, каб. 505Б М.Тимошенка, 13-Б - 15 точок), що дозволило зекономити близько 75000 грн;
 • розширено WI-FI мережу на 8 точок;
 • відремонтовано 87 одиниць комп’ютерної техніки;
 • виконано 1109 замовлення щодо усунення несправностей КТ.

 

English version

 

The aims of the Centre of Digital competence development are:

 • research and implementation of modern methods and technologies of development of educational information environment of the University;
 • managing research work on the issues of informatization of educational activity at the University;
 • providing organizational and methodological support to the University's departments in integrating digital technologies into the educational process, providing scientific and applied research;
 • participation in international cooperation in informatization of Higher Education institutions.

The main tasks of the Centre are:

 • providing scientific research in the field of digital technologies, validation and implementation of the obtained results for creation educational information environment of the University;
 • design, creation and development of scientific, methodological, normative, program-instrumental and informational support of educational, scientific and administrative processes of the University;
 • promoting educational innovation - organizing and managing: webinars; electronic monitoring and pedagogical experiments;
 • systematization, generalization and dissemination of the results of the Center's activities;
 • development and creation of the educational information environment of the University (repository, wiki, Moodle, teachers’ personal environment); multimedia resources for the educational process; Information and Communication competency standards for masters and teachers;
 • implementation of the internal training system, development and advanced training of the University's staff.

 

Метою діяльності Центру розвитку цифрової компетентності є:

 • дослідження та впровадження сучасних методик і технологій розвитку освітнього інформаційного середовища Університету;
 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики інформатизації освітньої діяльності в Університеті;
 • надання організаційної та методичної підтримки підрозділам Університету в інтеграції цифрових технологій в освітній процес, здійсненні наукових та прикладних досліджень;
 • участь у міжнародному співробітництві у сфері інформатизації закладів освіти та вищої освіти.

Основні завдання Центру:

 • здійснення наукових досліджень в галузі цифрових технологій, апробація та впровадження отриманих результатів для створення освітнього інформаційного середовища Університету;
 • проектування, створення та розвиток наукового, методичного, нормативного, програмно-інструментального та інформаційного забезпечення навчального, наукового та адміністративного процесів Університету;
 • пропагування освітніх інновацій - організація та проведення: вебінарів; електронних моніторингів; педагогічних експериментів;
 • систематизація, узагальнення та розповсюдження результатів діяльності Центру;
 • розробка та створення освітнього інформаційного середовища Університету (репозиторій, Вікі, Moodle, персонального середовища викладача); мультимедійних ресурсів для навчального процесу; стандартів ІК-компетентностей для магістрів і викладачів;
 • впровадження системи внутрішнього навчання, розвитку та підвищення кваліфікації НПП Університету.

Перелік курсів та тренінгів з підвищення цифрової компетентності викладача/ вчителя

Перелік додаткових освітніх послуг

Підвищення цифрової компетентності студентів та викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка

 

Київський університет імені Бориса Грінченка

пропонує додаткові освітні послуги – курси та тренінги

osv posl 1

Використання програмного забезпечення Smart Notebook для роботи з інтерактивними дошками SMART Board

 • SMART Board: складові системи, базові навички використання.
 • середовище SMART Notebook: інструменти, додавання елементів, робота з об’єктами.
 • методика створення дидактичних матеріалів з використанням інтерактивних дощок.

Тривалість: 12 тренінгових годин + 33 години дистанційно.

   
osv posl 2

Створення та ведення корпоративних та індивідуальних сайтів, персональних блогів педагогів

 • ознайомлення з педагогічними можливостями Інтернет сервісів для сайтів, блогів;
 • ознайомлення з сервісами для створення сайтів, блогів: Google сайти, Blogger, Wordpress, WiX.
 • структура та призначення сайту педагога
 • додавання та налаштування віджетів та банерів на сайті
 • підготовка макету до публікації в мережі Інтернет
 • формування ІК-компетенцій вчителя та набуття навичок створення та ведення корпоративних та індивідуальних сайтів, персональних блогів педагогів.

Тривалість: 4 тренінгові години + 26 годин дистанційно.

Додаткові послуги: Створення та супровід сайту школи, створення сайту/блогу викладача.

   
osv posl 3

Основи комп'ютерної грамотності для активних користувачів

 • MS Office;
 • комп'ютерні науки та ІТ-інфраструктура;
 • технічна грамотність викладача;
 • програмні продукти Mіcrosoft.

Тривалість: 2 академічні години очно + дистанційно без часових обмежень

   
osv posl 4

Google Apps

 • Google акаунт та його можливості для організація співпраці учнів та вчителя з використанням хмарних технологій – дистанційне навчання;
 • налаштування персональної поштової скриньки (автоматичний підпис, автовідповідач, групи контактів, переадресація листів, робота із вкладеннями у листах);
 • методи організації спільної роботи з документами, таблицями, презентаціями, формами у Google Docs;
 • методика створення опитувальників, анкет та онлайн-тестування, автоматизована обробка результатів та їх графічне представлення

Тривалість: 6 тренінгових годин.

Додаткові послуги: Налаштування для ЗНЗ корпоративної пошти

   
osv posl 5

Підвищення ІК-компетентності вчителя: стратегія розвитку освітнього закладу

 • шляхи формування в учнів навичок ХХІ століття на основі новітніх ІКТ та освітніх трендів;
 • основні функції і можливості Microsoft Imagine Academy;
 • шляхи використання Web 2.0, Web 3.0 у навчальному процесі;
 • організація співпраці учнів та вчителя з використанням хмарних технологій – дистанційне навчання;
 • дидактичні особливості створення та використання відео у навчальному процесі ЗНЗ;
 • створення інтерактивних вправ у LearningApps;
 • організація, проведення та аналіз опитування у Kahoot!

Тривалість: 6 тренінгових годин.

   
osv posl 6

Платформа Moodle для організації змішаного навчання та використання технологій дистанційного навчання

 • шляхи формування в учнів навичок ХХІ століття на основі новітніх ІКТ та освітніх трендів;
 • технології змішаного навчання;
 • шляхи використання Web 2.0, Web 3.0 у навчальному процесі;
 • організація співпраці учнів та вчителя з використанням хмарних технологій – дистанційне навчання;
 • дидактичні особливості створення та використання відео у навчальному процесі ЗНЗ;
 • е-тестування учнів на основі застосування ефективних тестових завдань.
 • формування цілісної картини предмету/теми, тощо за допомогою інтелект-карт

Тривалість: 25 тренінгових годин + 35 год самостійно.

Додаткові послуги: Налаштування платформи навчального закладу, адміністрування та технічний супровід

   
 

Контактна особа:

Василенко Світлана Василівна,

заступник завідувача НДЛ інформатизації освіти,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,

(050) 281 8437, (096) 771 1442, (063) 720 8923