Images-loading

Детальніше...

Правила прийому до докторантури

Київського університету імені Бориса Грінченка у 2015 році

 

Правила прийому до докторантури Київського університету імені Бориса Грінченка у 2015 році (надалі – Правила) розроблено відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, Положення про аспірантуру і докторантуру Київського університету імені Бориса Грінченка, затвердженого Наказом ректора № 503 від24.10.2012 р. та Вченою радою університету (протокол №5 від 28 травня 2015 р.)

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка (надалі – Університету) є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

1.2. Докторантура функціонує з відривом від виробництва.

Термін перебування в докторантурі не перевищує трьох років.

1.3. Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок:

–коштів місцевого бюджету;

– коштів юридичних та фізичних осіб.

Кількість докторантів, підготовка яких здійснюється за кошти місцевого бюджету, визначається Договором, укладеним між Університетом та Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.4. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

· міжнародних договорів України;

· загальнодержавних програм;

· договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

1.5. До докторантури приймаються особи, котрі мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

1.6. Після закінчення прийому до докторантури Університет у п'ятиденний термін подає до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) звіт про виконання замовлення з прийому до докторантури за рахунок місцевого бюджету.

1.7. Під час вступу Університет гуртожиток для вступників не надає.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ

2.1. Вступники до докторантури подають особисто такі документи:

- заяву на ім’я ректора;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

- копію паспорта (1,2 + стор. реєстрації)

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- список опублікованих наукових праць (монографії, підручники, навчальні посібники, статті) за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації;

- медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;

- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

- копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома);

- копію атестата доцента або старшого наукового співробітника (за наявності);

- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі – докторської дисертації).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) пред’являються вступниками особисто.

 

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто у п’ятиденний термін після зарахування до докторантури.

2.2. Прийом документів здійснюється за адресою:

м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, к. 114

Довідки за тел.: (044) 2721583, або ел. поштою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

2.3. Термін прийому документів:

з 6 липня по 30 липня 2015 року щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 16.00.

2.4. Кафедра отримує документи вступників до докторантури, заслуховує наукові доповіді, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи до докторантури.

 

Термін розгляду документів вступників на профільних кафедрах:

з 3 серпня до 21 серпня 2015 р.

2.5. Вчена рада Університету розглядає висновки кафедри, заслуховує наукові доповіді вступників і приймає рішення про їх зарахування до докторантури до 30 серпня 2015 р.

2.6. Початок навчання в докторантурі – 1 вересня 2015 р.

2.7. Переважне право на зарахування до докторантури мають особи, рекомендовані до вступу до докторантури Вченою радою відповідного структурного підрозділу Університету.

2.8. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора Університету і розміщується на офіційному сайті Університету.

2.9. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в докторантурі за кошти місцевого бюджету, або були відраховані достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до докторантури за кошти з місцевого бюджету.

2.10. Вступники до докторантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за кошти місцевого бюджету, можуть бути рекомендовані Вченою радою Університету до навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.11. Особи, які зараховані на навчання до докторантури Університету за кошти фізичних (юридичних) осіб, укладають Договір про навчання до 1 вересня 2015 р.