Кодекс корпоративної культури

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Київський університет імені Бориса Грінченка позиціонує себе як сучасний відкритий освітньо-науковий, полікультурний, інформаційний простір.

У відповідності до законодавства України, загальнолюдських цінностей, корпоративних принципів поведінки та управління, Статуту, інших нормативних документів, аксіологічних орієнтирів Київського університету імені Бориса Грінченка ми оприлюднюємо загальне бачення формування нашої університетської спільноти.

І. Загальні положення

1.1. Кодекс корпоративної культури (далі – Кодекс) покликаний ефективно забезпечити права та інтереси всіх науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших співробітників, аспірантів, докторантів, студентів, слухачів у Київському університеті імені Бориса Грінченка (далі - Університет), справедливе ставлення до кожного з них, прозорість прийняття рішень, професійну та етичну відповідальність кожного члена колективу, інформаційну відкритість та дієвий розвиток норм ділової етики.

1.2. Кожен член колективу, який добровільно підписує Декларацію про дотримання Кодексу, усвідомлює нагальну необхідність зміцнення взаємної довіри у колективі та залучення кожного представника колективу до напрацювання, обговорення і втілення у повсякденну діяльність ефективних механізмів розвитку Університету задля реалізації його Місії.

1.3. Кодекс закладає основи практичного втілення найвищих стандартів корпоративної етики, корпоративного управління та корпоративної відповідальності в Університеті і поширюється на всіх науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших співробітників, аспірантів, докторантів, студентів, слухачів Університету, які керуються ним із метою пропагування корпоративної системи Цінностей та забезпечення реальних гуманістичних змін у сегменті вищої освіти України, демократизації її стандартів, а також задля напрацювання іміджевих здобутків Університету як інтелектуальної корпорації.

ІІ. Завдання Кодексу

2.1. закріплення Місії та корпоративних Цінностей Київського університету імені Бориса Грінченка;

2.2. забезпечення усвідомлення всіма науково-педагогічними, науковими, педагогічними та іншими співробітниками, аспірантами, докторантами, студентами, слухачами персональної відповідальності перед громадою м. Києва за виконання своїх безпосередніх обов’язків та підсилення ролі кожного у реалізації Місії Університету;

2.3. стимулювання персональної, проектної або колективної реалізованої ініціативи, спрямованої на розвиток Університету.

ІІІ. Основні принципи:

3.1. забезпечення рівності прав та врахування законних інтересів науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших співробітників, докторантів, студентів, слухачів в Університеті;

3.2. визнання української мовою нашої корпорації;

3.3. забезпечення максимальної інформаційної прозорості діяльності керівних органів і структур усіх рівнів, їхньої підзвітності колективу, громадського контролю за управлінською діяльністю, законністю рішень та ефективністю платформ їх реалізації;

3.4. стратегічне планування розвитку Університету з урахуванням постійного нарощування усіх його ресурсів та неухильної реалізації його Місії;

3.5. прийняття принципів академічної доброчесності;

3.6. поглиблення взаєморозуміння в колективі, довіри до Університету в зовнішньому освітньому та гуманітарному просторі і забезпечення завдяки цьому додаткових конкурентних переваг;

3.7. гармонізація стосунків усередині колективу Університету, узагальнення та пропагування практики та яскравих прикладів співпраці, взаємодії, командної роботи, спрямованих на втілення у повсякденну працю Цінностей Університету;

3.8. постійні саморозвиток та самовдосконалення кожного представника університетського колективу, спрямовані як на особистісну реалізацію, так і на закріплення престижу Університету як сучасної прогресивної освітньо-наукової корпорації;

3.9. готовність ділитися своїми здобутками на теренах корпоративної культури, корпоративного управління та лідерства-служіння з зацікавленими освітніми установами, фізичними і юридичними особами, громадськими організаціями, проектними програмами;

3.10. моральне і матеріальне стимулювання унікальних результатів роботи окремих працівників, докторантів, студентів (а також ініціативних груп, проектних колективів, підрозділів тощо), якщо ці результати працюють на стратегічний та іміджевий розвиток Університету.

ІV. Система забезпечення дотримання основних принципів:

4.1. в усіх рішеннях, які ми приймаємо, та в усіх реалізованих нами діях ми як корпорація прагнемо відповідати найвищим стандартам професійної етики, дотримуватися законів, а також норм і правил, обговорених і встановлених у колективі;

4.2. ми сприяємо кожному у реалізації його потенціалу, створюючи відповідні умови, водночас висуваємо до кожного прозорі вимоги, якими передбачені: сумлінне виконання безпосередніх посадових обов’язків; підвищення кваліфікації; матеріальне і моральне стимулювання;

4.3. наші взаємини у колективі між викладачами, співробітниками, докторантами, студентами, слухачами, а також з діловими партнерами, освітянами м. Києва та столичною громадою ґрунтуються на: дотриманні прав і свобод кожної людини; всебічній підтримці розвитку київської громади як важливого сегменту українського громадського суспільства; взаємній довірі, яка стимулюватиме кожного до відкритої і чесної праці та самореалізації; духовності як внутрішньому імперативі освіченої людини ХХІ століття; лідерстві-служінні як усвідомленій унікальній ідеї корпорації; відповідальності та підтримці конструктивної ініціативи кожного; професіоналізмі , який вважаємо запорукою корпоративного успіху; громадянській ідентичності, покликаній стверджувати систему цінностей держави Україна та готувати наступні покоління до звершень в її ім'я;

4.4. усі ланки управлінського процесу в Університеті підзвітні його колективу відповідно до чинного законодавства України, статутних документів та моделі корпоративного управління;

4.5. ми прагнемо максимальної відкритості у ділових стосунках, управлінських рішеннях, колегіальних обговореннях;

4.6. ми відкриті до чесної і принципової критики на засадах ділової етики і не допускаємо особистих образ, неконструктивних випадів на адресу будь-кого у колективі, а критикуючи, обов’язково пропонуємо шляхи оптимізації тих дій і процесів, які можна вдосконалити;

4.7. ми не допускаємо дій і ситуацій, які можуть завдати шкоди діловій репутації, іміджу, іншим матеріальним або нематеріальним інтересам корпорації;

4.8. ми не поширюємо будь-якої інформації, яка завдає шкоди Університету, і несемо персональну відповідальність за зміст розміщеної нами інформації про Університет у публічно доступних ресурсах, включаючи соціальні мережі та нові медіа;

4.9. ми визнаємо академічну доброчесність і сповідуємо її у роботі, навчанні, науково-дослідній і практичній діяльності.

V. Прикінцеві положення

5.1. Частини і пункти Кодексу приймаються, змінюються та доповнюються Загальними зборами трудового колективу Університету за поданням Вченої ради, структурних підрозділів, органів самоврядування або за персональними поданнями від членів трудового колективу та осіб, що навчаються.

ДОКУМЕНТИ

Статут

Концепція розвитку

Корпоративна угода

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про студентське самоврядування

Положення про конкурс «Лідер року»

Положення про премію імені Бориса Грінченка

Внутрішній стандарт ІКТ-компетентності

Внутрішній стандарт наукової діяльності

Положення про інформаційну політику Університету

Посадові обов’язки

Рекомендації щодо використання фірмового стилю Університету

Маніфест лідерства як служіння

Результати анкетування «Викладач очима студентів»