Навчально-методичний центр соціально-гуманітарної взаємодії та організації дозвілля студентів (далі – НМЦ СГВ та ОДС) є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка, підпорядковується Ректору університету. Підзвітний та підконтрольний проректору з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства.
НМЦ СГВ та ОДС у своїй діяльності керується чинними нормативно-правовими документами: Конституція України; Національна доктрина розвитку освіти; Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Програма розвитку університету, Статут університету, Корпоративна угода про участь у розбудові Університету, Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі, Концепція національного виховання студентської молоді Київського університету імені Бориса Грінченка, Положення «Про Студентський парламент», Положення «Про Первинну профспілкову організацію студентів Київського університету імені Бориса Грінченка».
Даний Центр взаємодіє з творчими об’єднаннями, громадськими організаціями, благодійними Міжнародними та Всеукраїнськими фондами, інформаційно-творчими агенціями, Національною спілкою журналістів України, Національною спілкою письменників України, Національною радою жінок України, Департаментами та Управліннями КМДА, іншими вищими навчальними закладами м. Києва, України, кафедрами і структурними підрозділами Університету.
НМЦ СГВ та ОДС координує свою навчально-методичну діяльність з урахуванням потреб Університету та його структурних підрозділів, а також органів студентського самоврядування та студентської профспілки.

Мета:
створення умов для розвитку студента-грінченківця як всебічнорозвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, сповненої національної гідності, високої духовності, здатної до самовдосконалення, самореалізації та задоволення потреб студентської молоді в інтелектуальному, культурному, професійному зростанні.

Завдання:

 • формування ключових морально-етичних засад сучасної молодої людини:
 • національно-патріотичної свідомості, розуміння громадянського обов’язку,
 • поваги до Конституції України, державної символіки, рідної мови;
 • свідомої участі у житті громади м.Києва;
 • духовної єдності поколінь;
 • основ моралі, милосердя, гуманності і толерантності;
 • підтримка позитивного іміджу, корпоративної культури Університету, дотримання та розвиток традицій грінченківської родини;
 • демократизація виховного процесу, співпраця зі студентством;
 • розвиток пізнавального інтересу та розширення культурно-просвітницького світогляду;
 • творча реалізація особистості, формування сценічної культури, втілення студентських культурно-мистецьких ініціатив;
 • виховання екологічної культури, пропаганда збереження навколишнього середовища, залучення до активної екологічної та природоохоронної діяльності;
 • вибудовування системи знань про європейську та національну освіту, світову культуру, що ґрунтується на національній естетиці та кращих надбаннях світового мистецтва;
 • налаштування на відповідальне ставлення до власного здоров’я, формування навичок і утвердження здорового способу життя;
 • сприяння формуванню професійної культури, розвиток пізнавального інтересу, готовність до застосування знань, умінь і навичок у практичній діяльності;

Функції:

 • організаційна (планування соціально-гуманітарної діяльності спільно із структурними підрозділами Університету, взаємодія з державними, міськими громадськими організаціями, соціально-виховними структурами);
 • координаційна (здійснення соціально-гуманітарної взаємодії структур навчально-виховного процесу Університету, координація їх діяльності);
 • соціальна (забезпечення системи соціально-педагогічного супроводу студентів соціальних категорій);
 • інформаційно-комунікативна (інформування студентської молоді про їх права та соціальні гарантії у межах навчально-виховного процесу);
 • прогностична (моніторинг щодо виявлення інтересів, потреб та запитів студентської молоді);
 • спортивно-оздоровча (пропаганда здорового способу життя).


Напрями діяльності:

 • виконання вимог нормативних та організаційно-розпорядчих документів МОНМСУ, КМДА, ДУОН, Університету в частині, що стосується Центру, здійснення системного документообігу, залучення документації на електронних носіях;
 • планування соціально-гуманітарної діяльності спільно із структурними підрозділами Університету, співпраця з державними, міськими громадськими організаціями, соціально-виховними структурами;
 • здійснення системного документообігу підрозділу на електронних носіях;
 • вивчення та впровадження сучасних систем і технологій, інтерактивних методів організації позанавчальної роботи;
 • здійснення соціально-гуманітарної взаємодії (координація роботи структурних підрозділів, проведення нарад із завідувачами відділів виховних технологій Інститутів, Університетського коледжу);
 • формування культури лідерства студентів;
 • забезпечення системи соціально-педагогічного супроводу при впровадженні особистісно-орієнтованих технологій в роботі зі студентами соціальних категорій;
 • індивідуальне консультування з питань соціального захисту студентської молоді (згідно чинного законодавства);
 • створення соціально-культурних та психолого-педагогічних умов роботи у студентському гуртожитку;
 • запровадження інновацій у функціонування Інституту кураторства;
 • надання методичної допомоги (рекомендації щодо складання виховних планів, програм, проведення круглих столів, тематичних лекцій, кураторських годин, роботи органів студентського самоврядування та студентської профспілки, методичної допомоги у роботі кураторів академічних груп);
 • організація та проведення тематичних, культурно-мистецьких заходів Університету;
 • моніторинг щодо виявлення інтересів, потреб та запитів студентської молоді: анкетування, опитування, фокус-групи;
 • залучення студентів до волонтерських та благочинних акцій;
 • координація соціального проекту «З Києвом і для Києва»;
 • участь у міжнародних та всеукраїнських проектах рекламно-інформаційного та профорієнтаційного спрямування;
 • актуалізація студентського проектування;
 • створення умов для активної участі кожного студента в художньо-естетичній діяльності через урізноманітнення роботи творчих студій та майстерень; спрямування студентів-грінченківців до участі у творчих конкурсах,фестивалях, виставках тощо;
 • професійна підготовка студентів до участі у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, міських фестивалях та конкурсах;
 • пропаганда здорового способу життя на основі спортивно-оздоровчих програм, тренінгів, бесід;
 • співпраця з міжнародними та вітчизняними  творчими колективами, об’єднаннями.