Про підрозділ

Докторська школа є структурним підрозділом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, що безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору Університету.
Метою діяльності Докторської школи є організація та координація підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук.
Основними завданнями та напрямами Докторської школи є:

 • забезпечення діяльності аспірантури та докторантури Університету;
 • забезпечення організації прийому до аспірантури та докторантури Університету;
 • внесення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформації, пов’язаної з діяльністю аспірантури та докторантури Університету;
 • організація освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти;
 • моніторинг виконання здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії індивідуальних планів виконання освітньо-наукових програм (виконання індивідуальних планів наукової роботи та індивідуальних навчальних планів аспірантів) і виконання здобувачами наукового ступеня доктора наук індивідуальних планів наукової роботи (контроль проміжної та підсумкової атестації – звітування про стан виконання індивідуальних планів);
 • моніторинг щодо якісного формування наукового середовища для здобувачів в Університеті;
 • контроль змісту ліцензійних, акредитаційних справ на відповідність вимогам чинного законодавства України;
 • інформування аспірантів, докторантів про можливості апробації результатів досліджень, зокрема щодо участі у наукових заходах різних рівнів (конференціях, семінарах тощо), у грантових програмах, програмах академічної мобільності (наукових стажуваннях і т. д.) тощо;
 • забезпечення супроводу діяльності спеціалізованих вчених рад Університету з присудження наукового ступеня доктора наук та разових спеціалізованих вчених рад Університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій здобувачів з метою присудження ступеня доктора філософії;
 • забезпечення виготовлення документів про вищу освіту на здобуття ступеня доктора філософії;
 • підготовка звітної документації про роботу Докторської школи, надання необхідних відомостей щодо підготовки наукових кадрів проректору з наукової роботи, ректору, Вченій раді Університету;
 • забезпечення виконання вимог нормативних документів з підготовки аспірантів та докторантів, а також підготовки необхідних нормативно-правових актів, пов’язаних з їх підготовкою в Університеті (звітність, службові записки, подання, накази, розпорядження, офіційне листування, особові справи тощо).