Сервіси

 

Документальний супровід

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА (ІНПС) – є основним робочим документом студента, що містить інформацію про студента, перелік навчальних дисциплін, передбачених програмою підготовки, обсяги навчального навантаження студента з аудиторної та самостійної роботи, результати навчання студента при підсумковому контролі знань та під час атестації.

ДОВІДКА ПРО НАВЧАННЯ – це довідка встановленого зразка за місцем вимоги, яка підтверджує статус студента в Університеті. Якщо потрібна така довідка, заповніть форму.
Термін виготовлення довідки – 2-3 робочі дні.

ДОВІДКА ДО ВІЙСЬККОМАТУ - довідка для військовозобов’язаних (форма Ф-20) про статус студента для надання у місцеві ТЦК та СП. Якщо потрібна така довідка, заповніть форму
Термін виготовлення довідки – 5-6 робочих днів.

СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК - це документ з персональними даними про особу студента. Кожен студент отримує цей документ при вступі до Університету в Студентському офісі. У випадку відрахування, переведення, отримання академічної відпустки, зміни прізвища (ім’я, по батькові), студентський квиток автоматично анулюється в Єдиній державній базі з питань освіти. Поновлюється за заявою студента.

ЗАЯВИ:

 • про поновлення, про переведення, про відрахування, про надання академічної відпустки, про індивідуальний графік навчання - для написання таких заяв студенти звертаються до заступників деканів факультетів з науково-методичної та навчальної роботи.
 • про виготовлення академічної довідки, про зміну прізвища (імені, по батькові), щодо втраченого студентського квитка, про надання додаткової освітньої послуги (повторний курс вивчення дисципліни) – для написання таких заяв студенти звертаються до Студентського офісу.

ВІДОМІСТЬ - індивідуальна відомість поточної та підсумкової успішності, відомість академічної різниці, відомість складання академічної заборгованості – отримується і повертається у визначені терміни в Студентському офісі.

ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ – дипломи магістрів, бакалаврів, документи про попередню освіту - отримуються в Студентському офісі.

Відрахування, переведення

Відрахування

Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
 • власне бажання (заява);
 • переведення до іншого освітнього закладу;
 • невиконання індивідуального навчального плану:

академічна неуспішність: недопуск до семестрового контролю з трьох і більше навчальних дисциплін;

отримання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;

отримання незадовільної оцінки з одного предмета після трьох спроб складання екзамену (заліку);

якщо здобувач вищої освіти не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін);

 • нерозпочате здобувачем вищої освіти навчання після зарахування протягом десяти днів за відсутності поважних причин;
 • порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • інші випадки, передбачені законодавством.

Переведення

На наступний курс:

 • На наступний курс навчання в межах відповідної освітньої програми наказом ректора переводяться здобувачі вищої освіти, які повністю виконали вимоги навчального плану певного курсу, успішно склали всі екзамени і заліки;
 • У випадку тривалої хвороби в період заліково-екзаменаційної сесії та канікул за наявності відповідних документів окремим здобувачам вищої освіти може бути встановлений індивідуальний графік складання екзаменів тривалістю не більше місяця після початку наступного семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, розглядається питання щодо надання академічної відпустки або призначення повторного курсу навчання.

На іншу форму навчання:

 • Переведення відбувається в канікулярний період за умов: наявність місць ліцензованого обсягу на обраній формі навчання, відсутність академічної та фінансової заборгованості, академічна різниця не більше 20 кредитів ЄКТС (10 кредитів на останній рік навчання).

На іншу форму освітню програму (спеціальність):

 • Переведення з однієї освітньої програми (спеціальності) на іншу в межах Університету здійснюється за рішенням керівника закладу освіти.
 • Переведення можливе в канікулярний період за умов: наявність місць ліцензованого обсягу на обраній освітній програмі, однакові умови вступу у рік ліцензованих обсягів, академічна різниця між освітніми програмами має складати не більше 20 кредитів ЄКТС (10 кредитів на останній рік навчання), відсутність академічної та фінансової заборгованості.

До іншого закладу освіти (з іншого ЗВО):

Переведення студентів з іншого закладу освіти, незалежно від форми навчання, до Університету здійснюється за згодою ректорів обох закладів освіти за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. Студент, який хоче перевестися до іншого закладу освіти, подає на ім’я ректора закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того закладу освіти, до якого бажає перевестися. За позитивного розгляду заяви, ректор видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому студент навчався раніше, направляє запит щодо одержання особової справи. Особова справа студента, який переводиться до іншого закладу освіти, пересилається у тижневий термін на адресу іншого закладу освіти. У закладі освіти, де студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, навчальної картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Наказ ректора про зарахування студента видається після одержання особової справи студента. Питання встановлення академічної різниці та зарахування кредитів (визнання результатів навчання) при переведенні та поновленні студентів на навчання регулюється окремим Положенням Університету.

Поновлення

 • Порядок поновлення на навчання врегульований ст.46 Закону України «Про вищу освіту» та Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.96 р.
 • Поновлення здійснюється незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, форми навчання.
  Поновлення на 1 курс забороняється.
 • Поновлення на навчання відрахованих осіб або тих, яким надано академічну відпустку здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.
  Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу Університету.
 • Для поновлення до складу студентів, заявник звертається до заступника декана факультету з науково-методичної та навчальної роботи, пише заяву, надає відповідні документи (документи про попередню освіту, академічну довідку, документи, які посвідчують особу), укладає договори про навчання та про надання платної освітньої послуги, отримує відомість ліквідації академічної різниці, яка складає не більше 20 кредитів ЄКТС.
 • Якщо розмір академічної різниці є більшим від 20 кредитів ЄКТС (10 кредитів на останній рік навчання), то особу можуть поновити на курс нижче.
 • Поновлення на бюджет можливе у разі наявності бюджетних місць.