Нормативна база

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті

Закон України "Про вищу освіту"

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про правила призначення і виплати стипендій

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Загальні положення та правила складання бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук_2012

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук_2019

Перелік наукових фахових (друкованих та електронних) видань

Перелік українських журналів, індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science

Положення про спеціалізовану вчену раду

Мережа спеціалізованих вчених рад

Порядок подання повідомлень про захист дисертацій

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. № 567

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Положення про організацію та проведення практики аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка