Про підрозділ

Науково-методичний центр досліджень, наукових проєктів та програм (далі – HMЦ ДНПП) є структурним підрозділом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (далі – Університет), що безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору Університету.

Метою діяльності НМЦ ДНПП є організація та координація наукової, науково-дослідної роботи в Університеті.

Основними завданнями та напрямами HMЦ ДНПП є:

 • забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються наукової та науково-дослідної роботи;
 • координування науково-дослідної роботи структурних підрозділів Університету, діяльності заступників з наукової роботи;
 • підвищення рівня дослідницької культури та академічної доброчесності здобувачів вищої освіти та працівників Університету, просування і підтримка стандартів академічної доброчесності в науковій діяльності;
 • сприяння підвищенню якості та результативності наукових досліджень у рамках колективних та індивідуальних наукових досліджень (тем) Університету;
 • сприяння формуванню та розвитку наукових шкіл Університету;
 • координування роботи щодо отримання співробітниками Університету авторських свідоцтв / патентів на результати наукової діяльності, ведення їх обліку;
 • координація, організація, проведення наукових заходів різних рівнів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо);
 • співпраця з Бібліотекою Університету щодо наукових періодичних видань Університету, публікаційної активності працівників Університету, у т. ч. в міжнародних наукометричних базах даних Scopus / Web of Science тощо; 
 • організація підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних та педагогічних співробітників Університету;
 • координація наукової роботи здобувачів вищої освіти Університету.
 • сприяння діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;
 • забезпечення участі Університету в наукових програмах і проєктах;
 • організація супроводу наукових робіт, що подаються на премії різного рівня;
 • внесення на розгляд проректора з наукової роботи пропозицій щодо заохочення та винагород студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених, працівників Університету за наукові досягнення;
 • підготовка інформаційних, довідкових, звітних матеріалів про наукову діяльність в Університеті;
 • координування наукових зв’язків з іншими закладами, установами та організаціями.