Про підрозділ

Науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм (НМЦ ДНПП) безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи, підзвітний та підконтрольний ректору Університету.
Метою діяльності НМЦ ДНПП є організація та координація наукової, науково-дослідної роботи в Університеті.
Основними завданнями та напрямами НМЦ ДНПП є:
– забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються наукової та науково-дослідної роботи в Університеті;
координація наукової та науково-дослідної роботи підрозділів Університету;
інформування всіх залучених до наукової роботи осіб про перспективні напрямки, правові та організаційні засади наукової діяльності;
організація та проведення наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо);
здійснення контролю за діяльністю аспірантури, докторантури, якістю навчання аспірантів, докторантів та своєчасною підготовкою ними дисертаційних досліджень;
– здійснення організаційних заходів спрямованих на підвищення ефективності наукових досліджень: сприяння створенню творчих колективів для виконанню пріоритетних наукових завдань, забезпечення контролю за своєчасним і високоякісним виконанням планів;
– координування наукової діяльності структурних навчально-наукових підрозділів Університету, науково-дослідних лабораторій з організації та здійснення наукових досліджень;
– контроль за виконанням викладачами Університету індивідуальних наукових планів;
– координація та контроль проходження стажування професорсько-викладацьким складом Університету;
– організація, облік та супровід усієї науково-дослідної роботи в Університеті: тем, що виконуються в рамках національних, державних, міждержавних програм; робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України; науково-дослідних робіт, що виконуються за угодами з вітчизняними і закордонними замовниками, виконуються за рахунок грантів міжнародних програм і фондів, власних коштів Університету, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством України;
підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
– підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів;
– сприяння діяльності Студентського наукового товариства та Ради молодих учених Університету;
– організація представлення наукових досягнень Університету у виставках та конкурсах різного рівня;
– організація підбору та супроводу робіт, що подаються на премії різного рівня (державні, іменні, регіональні, молодих вчених тощо);
– внесення на розгляд проректору з наукової роботи пропозицій щодо заохочення та винагород викладачів та студентів Університету за досягнуті результати в науковій роботі;
– підготовка для Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо проведення конференцій, семінарів, наукових шкіл тощо, які плануються в Університеті, а також надання інформації підрозділам Університету про заходи, що відбуваються в Україні та за кордоном;
– здійснення моніторингу ефективності наукової діяльності підрозділів Університету;
– підготовка звітної документації за результатами наукової діяльності в Університеті;
– підготовка різних довідкових матеріалів з питань наукової діяльності Університету.