Про підрозділ

 

English version

The IT in Education Laboratory is a structural department of the Borys Grinchenko Kyiv University. The department reports directly to the rector of the University.

The aim of Laboratory activities is to facilitate the process of informatization of the University on the basis of modern digital technologies through organizational, scientific, methodological and system support:

 • realization of research work on the issues of informatization of educational activity in a high education institution;
 • developing the University's information infrastructure; definition of systematic and technical support of informatization;
 • providing organizational and technical support to the University departments in the creation and implementation of innovative learning technologies;
 • execution of planned works, both internal and external financing (selection of computer hardware, software installation and setup, contracts, grants, etc.);
 • creation of electronic educational and scientific environment of the University;
 • participation in international cooperation in informatization of Higher Education institutions.

Focus areas:

 • Informatization of the University activities
 • Staff development
 • Distant Learning
 • Implementation of educational innovations
 • Research activities
 • Organizational and technical activities

Research project: Development of the university's open educational information environment for the education quality assurance (04.16 - 04.22)

Registration number: 0116U003995

Project Manager: Oksana Buinytska, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Deadline: 04.16 - 04.22

Presentation on the implementation of the research project

Report on the implementation of the research project

 

Науково-дослідна лабораторія інформатизації освіти (НДЛІО) є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. У своїй діяльності підрозділ підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

Метою діяльності НДЛІО є сприяння процесу інформатизації Університету на основі сучасних цифрових технологій шляхом організаційного, науково-методичного, системотехнічного забезпечення, а саме:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики інформатизації освітньої діяльності у закладі вищої освіти;
 • розбудови інфраструктури інформаційного середовища Університету; визначення системного, прикладного і технічного забезпечення інформатизації;
 • надання організаційної та технічної підтримки підрозділам Університету в створенні та впровадженні інноваційних технологій навчання;
 • виконання планових робіт як внутрішнього, так і зовнішнього фінансування (добір комп’ютерної техніки, встановлення та налагодження програмного забезпечення, договірні теми, гранти тощо);
 • створення електронного навчально-наукового середовища Університету;
 • участь у міжнародному співробітництві в сфері інформатизації закладів вищої освіти.

Напрями роботи:

 • Інформатизація діяльності Університету
 • Розвиток персоналу
 • Дистанційне навчання
 • Запровадження освітніх інновацій
 • Науково-дослідна діяльність
 • Організаційно-технічна діяльність

 

Наукова тема: Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти (04.16 - 04.22)

Реєстраційний номер: 0116U003995

Керівник: Буйницька Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент

Термін виконання: 04.16 - 04.22 

Презентація щодо виконання наукової теми

Звіт щодо виконання наукової теми

 

 

Наші проєкти:

Модернізація педагогічної вищої освіти за допомогою інноваційних навчальних матеріалів / MoPED openedu scrin1 IKT vykladachiv ikt vchytelia
logo smart Авторизований сертифікаційний центр CERTIPORT microsoft logo  Desire-Logo1
Webometrics logo  Eprints logo  moodle logo  digital ndl