Про підрозділ

 

English version

The Digitization of Education Research Lab is a structural department of the Grinchenko University. The department reports directly to the rector of the University.

Until September 1, 2022, the Digitization of Education Research Lab functioned as the IT in Education Lab (by the decision of the Academic Council of the University dated June 28, 2022 (protocol No. 6), implemented by Order No. 298 dated June 28, 2022, changes in the structure of the University were approved from September 1, 2022).

The aim of Digitization of Education Research Lab activities is to facilitate the process of digital transformation of the University on the basis of modern digital technologies through organizational, scientific, methodological and system support:

 • realization of research work on the issues of digitization of educational activity in a high education institution;
 • developing the University's digital educational environment infrastructure; definition of systematic and technical support of digital transformation;
 • providing organizational and technical support to the University departments in the creation and implementation of innovative learning technologies;
 • execution of planned works, both internal and external financing (selection of computer hardware, software installation and setup, contracts, grants, etc.);
 • creation of electronic educational and scientific environment of the University;
 • participation in international cooperation in digital transformation of Higher Education institutions.

Focus areas:

 • Digitization of the University activities
 • Staff development
 • Distant Learning
 • Implementation of educational innovations
 • Research activities
 • Organizational and technical activities

Research project: Development of the university's open educational information environment for the education quality assurance (04.16 - 04.22)

Registration number: 0116U003995

Project Manager: Oksana Buinytska, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Deadline: 04.16 - 04.22

Presentation on the implementation of the research project

Report on the implementation of the research project

 

Науково-дослідна лабораторія цифровізації освіти є структурним підрозділом Університету Грінченка. У своїй діяльності підрозділ підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

До 1 вересня 2022 року НДЛ цифровізації освіти функціонувала як НДЛ інформатизації освіти (рішенням Вченої ради Університету від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року).

Метою діяльності НДЛ цифровізації освіти є сприяння процесу цифрової трансформації Університету на основі сучасних цифрових технологій шляхом організаційного, науково-методичного, системотехнічного забезпечення, а саме:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики цифровізації освітньої діяльності у закладі вищої освіти;
 • розбудови інфраструктури цифрового освітнього середовища Університету; визначення системного, прикладного і технічного забезпечення інформатизації;
 • надання організаційної та технічної підтримки підрозділам Університету в створенні та впровадженні інноваційних технологій навчання;
 • виконання планових робіт як внутрішнього, так і зовнішнього фінансування (добір комп’ютерної техніки, встановлення та налагодження програмного забезпечення, договірні теми, гранти тощо);
 • створення електронного навчально-наукового середовища Університету;
 • участь у міжнародному співробітництві в сфері інформатизації закладів вищої освіти.

Напрями роботи:

 • Цифровізація освітньої діяльності Університету
 • Розвиток персоналу
 • Дистанційне навчання
 • Запровадження освітніх інновацій
 • Науково-дослідна діяльність
 • Організаційно-технічна діяльність

Наукова тема: Проєктування екосистеми відкритого університету в умовах цифрової трансформації суспільства (05.23 - 05.28)

Реєстраційний номер: 0123U102794

Керівник: Буйницька Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор

Термін виконання: 05.23 - 05.28

 

 

Наші проєкти:

Модернізація педагогічної вищої освіти за допомогою інноваційних навчальних матеріалів / MoPED openedu scrin1 IKT vykladachiv ikt vchytelia
logo smart Авторизований сертифікаційний центр CERTIPORT microsoft logo  Desire-Logo1
Webometrics logo  Eprints logo  moodle logo  digital ndl