Про підрозділ

Науково-методичний центр

стандартизації та якості освіти

Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Основною метою діяльності центру є сприяння організації освітнього процесу та його науково-методичному забезпеченню на факультетах та у коледжі Університету, відповідно до вимог законодавства, функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, впровадження до освітнього процесу сучасних методик і технологій.

З питань своєї компетенції центр розробляє положення, інструкції, науково-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу.

Основними завданнями центру є:

 1. Узагальнення і аналіз стану організації освітнього процесу в Університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та у Європі, необхідності розвитку вищої освіти в Україні.
 2. Сприяння факультетам, коледжу у посиленні фундаментальної складової підготовки в Університеті, в активному використанні в освітньому процесі результатів та технологій наукового пошуку.
 3. Розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації освітнього процесу та підвищення якості підготовки фахівців в Університеті.
 4. Розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо реалізації здобувачами освіти індивідуальної траєкторії навчання.
 5. Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження в освітній процес сучасних технологій навчання.
 6. Проведення моніторингу якості освітніх послуг, які надаються в Університеті.
 7. Підготовка статистичних даних про рух контингенту студентів за формами навчання, фінансування, спеціальностями, освітніми програмами, курсами, групами.
 8. Планування навчального навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників факультетів, коледжу та контроль за його виконанням.
 9. Аналіз виконання порядку призначення і виплати академічних, соціальних та іменних стипендій студентам.
 10. Забезпечення належного організаційно-методичного рівня навчального процесу слухачів курсів доуніверситетської підготовки, здійснення заходів, спрямованих на підготовку абітурієнтів до складання ЗНО та вступу до закладів вищої освіти, відповідно до встановлених законодавством вимог.

Основні напрями діяльності:

 1. Вивчення інноваційних ідей і досвіду в галузі освіти, розробка, апробація освітніх технологій і систем, впровадження їх у навчальну діяльність.
 2. Комплексний аналіз якості науково-методичного забезпечення освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм підготовки здобувачів вищої освіти Університету.
 3. Експертиза освітніх програм та навчальних планів щодо їх відповідності встановленим вимогам. Підготовка методичних рекомендацій щодо розробки і оновлення освітніх програм та навчальних планів.
 4. Експертиза електронних навчальних курсів на предмет надання учасникам освітнього процесу інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів.
 5. Вивчення організаційних форм контролю самостійної роботи студентів.
 6. Контроль навчально-організаційної роботи факультетів, коледжу:
 • за виконанням навчальних планів (узгодження щорічних робочих навчальних планів спеціальностей (освітніх програм));
 • за щорічним плануванням освітнього процесу (узгодження графіку навчального процесу, розкладів занять, розкладів заліково-екзаменаційних сесій, графіків практик, засідань Екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій);
 • за щорічним плануванням навчального навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників та аналіз його фактичного виконання на відповідність встановленим нормативам навантаження професорсько-викладацького складу;
 • контроль за станом організації навчальної та методичної роботи кафедр / циклових комісій Університету (комплексний аналіз змісту робочих програм дисциплін, практик). Вивчення стану відповідності робочих програм навчальних обов’язкових та вибіркових дисциплін встановленим нормативам (навчальному навантаженню, співвідношенню аудиторної та самостійної роботи студентів, форм поточного та підсумкового контролю тощо);
 • здійснення контролю за рухом студентів.
 1. Моніторинг якості освітніх послуг, що надаються в Університеті:
 • аналіз підсумків екзаменаційних сесій, атестації;
 • аналіз виникнення академічної заборгованості у студентів та її ліквідації;
 • аналіз виконання порядку призначення і виплати академічної, соціальної, іменної стипендій студентам;
 • організація, проведення та аналіз результатів анкетування студентів з актуальних питань, визначених Вченою радою Університету.
 1. Контроль за проходженням практики студентів та сприяння працевлаштуванню студентів/випускників:
 • укладання угод з підприємствами, установами (організаціями) щодо проходження всіх видів практики студентами;
 • координація роботи інститутів, факультетів, коледжу щодо організації практики, ефективності використання баз практики;
 • здійснення моніторингу програмно-методичного забезпечення проведення всіх видів практик;
 • контроль за підведенням підсумків з усіх видів практик студентів (навчальної, виробничої, переддипломної);
 • організаційні заходи щодо сприяння працевлаштуванню випускників Університету.
 1. Аналіз інформації від інститутів, факультетів, коледжу та підготовка статичної звітності:
 • зведених показників прийому та випуску студентів;
 • про рух контингенту студентів за формами навчання, курсами і спеціальностями (освітніми програмами), джерелами фінансування;
 • даних про кількість потоків, академічних, практичних, лабораторних та мовних груп;
 • про стан навчально-методичного забезпечення кафедр;
 • щорічних статистичних форм – 2.3-НК тощо.
 1. Підготовка звітних матеріалів для ректора та проректора з науково-методичної та навчальної роботи.
 2. Періодичне оновлення комп’ютерних баз даних «Деканат», ЄДЕБО в частині руху контингенту студентів.
 3. Інформування науково-педагогічного персоналу та студентів про зміни в умовах та вимогах до освітнього процесу.
 4. Методична допомога навчальним відділам у підготовці навчальної документації.
 5. Організація підвищення кваліфікації (проведення тренінгів тощо) методистів навчальних відділів Університету з питань організації освітнього процесу.
 6. Організація навчального процесу слухачів курсів доуніверситетської підготовки.
 7. Організація навчального процесу слухачів підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства.
 8. Замовлення за поданням факультетів, коледжу бланків навчальної та облікової документації.
 9. Створення та періодичне оновлення на сайті Університету інформації про роботу Центру.
 10. Підготовка проектів наказів, матеріалів з питань організації освітнього процесу на розгляд Вченої Ради Університету і ректорату.
 11. Контроль за виконанням наказів та розпоряджень ректора щодо організації навчально-методичної роботи на факультетах та у коледжі.
 12. Підготовка матеріалів до засідань Вченої ради Університету в межах своєї компетенції.