Часті запитання

 

Контакти помічників деканів з ІКТ

Академічна заборгованість

ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Академічна заборгованість студента з навчальної дисципліни виникає у разі одержання студентом незадовільного балу за результатами підсумкового контролю (0 - 59 балів).

Студенти, які одержали під час заліково-екзаменаційної сесії не більше двох незадовільних оцінок, мають право ліквідувати академічну заборгованість у встановлені строки (як правило, до початку наступного семестру або в перші два тижні на початку семестру):

 • в разі одержання незадовільної оцінки FX (35-59 бали), шляхом перескладання підсумкового контролю відповідно до графіків перескладання;
 • в разі одержання незадовільної оцінки F (якщо студент за результатами поточного оцінювання набрав від 0 до 34 балів) - до складання екзамену не допускається, а для одержання заліку або, в подальшому, допуску до екзамену, такий студент має пройти повторний курс вивчення відповідної навчальної дисципліни
 • перескладання допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз - викладачу, другий - комісії

Для ліквідації академічної заборгованості студент має звернутися до викладача, уточнити завдання, виконати їх та отримати відповідну оцінку, зафіксовану у індивідуальній відомості ліквідації академічної заборгованості, наданій методистом Студентського офісу.

Студенти, які не ліквідують академічні заборгованості у встановлені строки, відраховуються з Університету.

Здобувач вищої освіти, який одержав під час заліково-екзаменаційної сесії три і більше незадовільних оцінок (FX, F), відраховується з Університету за невиконання індивідуального навчального плану (за академічну неуспішність).

Індивідуальний графік навчання

Що варто знати про переведення студентів денної форми навчання

на індивідуальний графік

 1. Надання індивідуального графіка навчання здобувачам освіти регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у Київському університеті імені Бориса Грінченка, а саме розділами 7.2 та 11.3.
 2. Підставами для надання індивідуального графіка можуть бути: працевлаштування за обраним фахом, складні сімейні обставини, підтверджені документально, стан здоров’я, міжнародна мобільність студентів, проживання за межами України під час дії воєнного стану, стажування в установах, організаціях за профілем навчання.
 3. Індивідуальний графік надається здобувачам освіти старших курсів, які мають високі навчальні досягнення.
 4. Студентам, які мають академічні та/або фінансові заборгованості, індивідуальний графік навчання не надається.
 5. Індивідуальний графік надається студенту на один семестр навчального року.
 6. Підставою для надання індивідуального графіка навчання є заява студента, яка подається Студентському офісу із зазначенням причин, за яких студент клопочеться щодо надання індивідуального графіка. 

До заяви студент додає:

 • клопотання з місця роботи, в якому чітко зазначені займана посада, режим роботи, контактні телефони роботодавця;
 • довідка з місця роботи, яка зареєстрована за місцем видачі, в якій зазначена займана посада.
 1. Рішення про надання здобувачу вищої освіти індивідуального графіка навчання приймається колегіально на засіданні деканату факультету, на підставі заяви здобувача вищої освіти, поданих документів та висновку завідувача випускової кафедри щодо можливостей організації навчального процесу.
 2. У разі позитивно прийнятого рішення, розпорядженням декана факультету затверджується графік індивідуального навчання.
 3. Рішення про відмову в наданні здобувачу вищої освіти індивідуального графіка навчання зазначається у протоколі засідання, здобувачу вищої освіти надається мотивований висновок.
 4. Працевлаштування студента не за профілем навчання не є підставою для надання індивідуального графіка навчання.

Невиконання індивідуального графіка у попередньому семестрі є підставою для відмови студентові у наданні індивідуального графіка навчання у наступному семестрі.

 • При індивідуальному графіку навчання студент виконує всі види поточних навчальних робіт, що передбачені робочою програмою дисципліни (практичні та контрольні роботи, завдання для самостійної роботи тощо) синхронно з розкладом навчання з кожної дисципліни.
 • Поточні оцінки за виконання студентом всіх видів навчальних завдань з дисципліни виставляються викладачем, який веде даний курс, в журнал обліку роботи академічної групи.
 • Семестрова підсумкова атестація у формі заліків та екзаменів для студентів, які переведені на індивідуальний графік навчання, проводиться в терміни, передбачені графіком навчального процесу та розкладом заліково-екзаменаційних сесій.
 • Допуск студента до складання семестрової підсумкової атестації з дисципліни можливий лише за умови виконання студентом всіх завдань та форм поточного контролю, передбачених робочою програмою дисципліни.

Зміна прізвища

Для зміни прізвища (ім’я) в усіх документах Університету здобувач освіти особисто пише заяву (завантажити зразок) і подає до Студентського офісу.

До заяви додаються:

 • копії паспорта;
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • відповідного документа, що підтверджує зміни.

Оновлення паспортних даних за посиланням

Відновлення студентського квитка

При втраті студентського квитка здобувач освіти має право звернутися із заявою для виготовлення нового студентського квитка, який виготовляється за кошти студента.
Студент подає до Студентського офісу такі документи:

 1. Заява, в якій зазначаються причина втрати або пошкодження студентського квитка (зразок заяви).
 2. Копія квитанції про оплату на виготовлення дубліката студентського квитка (реквізити для сплати).