Діяльність

 

English version

The team of IT in Education Laboratory works on performance of tasks on the research topic “Development of the university's open educational information environment for the education quality assurance”.

Within the framework of conducted research for now:

 • characteristic of openness of educational informational environment of a university were determined;
 • the level of research of educational informational environment of a university and its impact on the quality of educational process in activities of national and European higher education institutions are analyzed;
 • the impact of e-resources of open educational informational environment of a university on the quality of educational services was researched;
 • the model of digital competence development for classical university academics was developed and substantiated, its structure was defined upon corresponding criteria and indicators of its formation when developing an educational informational environment;
 • the methodological system of teachers’ postgraduate education using distant studies technologies was substantiated;
 • the impact of national and international ratings on the quality of educational process was analyzed;
 • the instruments for educational process quality growth were developed.

Open educational informational environment was created at the university in the process of the tasks and scientific research results implementation where the following is being implemented:

1. Corporate standards of digital competence of educational process participants.

2. Blended learning technologies in the educational process of the university under the conditions of designed open educational informational environment.

3. Antiplagiarism check of qualifying papers in the Master papers database to ensure their quality.

4. Ratings of academics of the university in e-portfolio to ensure openness and quality of main kinds of professional activity.

5. The system of registers of the university activities Registers database to ensure openness and quality of educational process.

6. E-deanery system to ensure the transparency of educational process participants activities, standards and requirements to the quality of e-learning, requirements to electronic learning courses in the e-learning system.

7. System of online choice of subjects in the Catalogue of courses on the basis of Moodle LMS.

8. Projects on Wiki-portal of Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University.

9. Developed e-learning modules on integrated systems, robotics, 3D printing.

10. STEM Center and Embedded Systems Laboratory were developed.

11. The Digital Campus of Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University was developed.

Scientific publications of the IT in Education Laboratory staff are presented in institutional repository.

 

 

Команда НДЛ цифровізації освіти працює над виконанням завдань за темою дослідження «Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти».

В рамках проведених досліджень, наразі:

 • визначено характеристики відкритості освітнього інформаційного середовища університету,
 • проаналізовано ступінь дослідження розвитку відкритого освітнього інформаційного середовища та його вплив на якість освітнього процесу у вітчизняній та європейській діяльності вищих навчальних закладів,
 • досліджено вплив е-ресурсів відкритого освітнього інформаційного середовища університету на якість освітніх послуг,
 • обґрунтовано та розроблено модель розвитку ІК-компетентності НПП класичних університетів, визначено її структуру за відповідними критеріями та показниками їх сформованості за умов створення освітнього інформаційного середовища,
 • обґрунтовано методичну систему підвищення кваліфікації вчителів із застосуванням технологій дистанційного навчання,
 • проаналізовано вплив вітчизняних та світових рейтингів університетів на якість освітнього процесу,
 • розроблено інструменти для підвищення показників якості освітнього процесу.

В процесі реалізації завдань наукових розробок в Університеті створено відкрите освітнє інформаційне середовище, в якому впроваджуються:

1. Корпоративні стандарти ІК-компетентності учасників освітнього процесу.

2. Технології змішаного навчання в освітньому процесі університету в умовах створеного відкритого освітнього інформаційного середовища.

3. Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат в «Базі кваліфікаційних робіт» задля забезпечення їх якості.

4. Рейтинги наукових та науково-педагогічних співробітників університету задля відкритості та забезпечення якості основних видів професійної діяльності в «Е-портфоліо».

5. Система реєстрів діяльності університету «База реєстрів» з метою відкритості та задля забезпечення якості освітнього процесу.

6. Система «Е-деканат» для прозорості діяльності учасників освітнього процесу, стандарти та вимоги до якості е-навчання, вимоги до ЕНК в системі е-навчання

7. Система електронного вибору дисциплін «Каталог курсів» на базі навчального середовища Moodle.

8. Проекти на Вікі-порталі Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

9. Розроблені змістові модулі (ЕНК) з вбудованих систем, робототехніки, 3D друку.

10. Створено та функціонують STEM центр та Лабораторія вбудованих систем.

11. Розроблено Цифровий кампус Університету Грінченка.

Наукові публікації співробітників НДЛ цифровізації освіти представлено в Інституційному репозиторії.

 

Модернізація педагогічної вищої освіти за допомогою інноваційних навчальних матеріалів / MoPED microsoft logo logo smart ikt vchytelia
IKT vykladachiv Microsoft Imagine Academy openedu scrin1  Desire-Logo1
Webometrics logo  Eprints logo  moodle logo  Авторизований сертифікаційний центр CERTIPORT