Центр розвитку цифрової компетентності

 

English version

 

The aims of the Centre of Digital competence development are:

 • research and implementation of modern methods and technologies of development of educational information environment of the University;
 • managing research work on the issues of digitization of educational activity at the University;
 • providing organizational and methodological support to the University's departments in integrating digital technologies into the educational process, providing scientific and applied research;
 • participation in international cooperation in digitization of Higher Education institutions.

The main tasks of the Centre are:

 • providing scientific research in the field of digital technologies, validation and implementation of the obtained results for creation educational information environment of the University;
 • design, creation and development of scientific, methodological, normative, program-instrumental and informational support of educational, scientific and administrative processes of the University;
 • promoting educational innovation - organizing and managing: webinars; electronic monitoring and pedagogical experiments;
 • systematization, generalization and dissemination of the results of the Center's activities;
 • design and development of Grinchenko University Digital Campus; multimedia resources for education process; teachers' digital competence standards;
 • implementation of the internal training system, development and advanced training of the University's staff.

 

Метою діяльності Центру розвитку цифрової компетентності є:

 • дослідження та впровадження сучасних методик і технологій розвитку освітнього інформаційного середовища Університету;
 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики цифровізації освітньої діяльності в Університеті;
 • надання організаційної та методичної підтримки підрозділам Університету в інтеграції цифрових технологій в освітній процес, здійсненні наукових та прикладних досліджень;
 • участь у міжнародному співробітництві у сфері цифровізації закладів освіти та вищої освіти.

Основні завдання Центру:

 • здійснення наукових досліджень в галузі цифрових технологій, апробація та впровадження отриманих результатів для створення освітнього інформаційного середовища Університету;
 • проєктування, створення та розвиток наукового, методичного, нормативного, програмно-інструментального та інформаційного забезпечення навчального, наукового та адміністративного процесів Університету;
 • пропагування освітніх інновацій - організація та проведення: вебінарів; електронних моніторингів; педагогічних експериментів;
 • систематизація, узагальнення та розповсюдження результатів діяльності Центру;
 • розробка та розвиток Цифрового кампусу Університету Грінченка; мультимедійних ресурсів для освітнього процесу; стандартів цифрової компетентності для викладачів;
 • впровадження системи внутрішнього навчання, розвитку та підвищення кваліфікації НПП Університету.

Перелік курсів та тренінгів з підвищення цифрової компетентності викладача/ вчителя

Перелік додаткових освітніх послуг

Підвищення цифрової компетентності студентів та викладачів Київського столичного університету імені Бориса Грінченка