2015 рік

28 квітня Інституті відбулася Третя студентська науково-практична конференція «Студентський науковий форум – 2015»¸ яка цього року проведена на актуальну тему – «Навчання, засноване на дослідженнях: студентські наукові розвідки»

Студенти – учасники пленарного засідання конференції – зробили спробу розв’язати проблему пошуку шляхів удосконалення студентської науки, запропонувавши власні ефективні стратегії її подальшого розвитку, зробили спробу усвідомити як процес навчання ефективно поєднувати із науковими розвідками, як запровадити в межах навчальних дисциплін нові форми організації науково-дослідної діяльності.

Гідним продовження тематики пленарного засідання стали колективні та індивідуальні презентації конкурсних проектів, що були представлені на секційних засіданнях, одне з яких зібрало представників студентства, що цікавляться дослідженнями у сфері історії, філософії, міжнародної інформації, країнознавства, а друге – молодих дослідників у галузі інформаційних технологій та майбутніх фахівців економічного спрямування.

1  2

  

Звіт про проведення тижня науки

кафедрою інформаційних технологій і математичних дисциплін

 

12 травня. Було проведено традиційний науковий семінар серії «Використання нечіткої логіки в освітньому процесі», темою обговорення якого було «Моніторинг компетентностей за умов використання системи нечітких композиційних правил». Доцентом Василевичем Л.Ф. було зосереджено увагу учасників на особливостях імплементації композиційних правил у процес моніторингу освітньої діяльності.

3-1

13 травня . У рамках проекту Tempus/Erasmus+ викладачі кафедри взяли участь у тренінгах Training (Monitoring visit of National Tempus/Erasmus+ Office in Ukraine). Згідно обговорень, особливої уваги і подальшого застосування в освітній діяльності нашого університету заслуговують доповіді «Програмно-апаратне проекту з використанням віртуального та віддаленого інструментарію конструювання вбудованих систем» (Пархоменко А.В., ЗНТУ) та «Організація змішаного навчання студентів на основі використання LMS Moodle» (Морзе Н.В, Варченко Л.О., Київський університет імені Бориса Грінченка).

 

14 травня. Проведено семінар, присвячений науковій темі кафедри: «Теоретико-методологічні засади формування математичної та інформатичної компетентностей при підготовці фахівців в умовах багатопрофільного університету». Провідною ідеєю науково-методичного семінару кафедри було обговорення варіантів запровадження результатів дисертаційних досліджень Мазур Н.П. та Глушак О.М. у процес підготовки фахівців в умовах багатопрофільного університету. Протягом зустрічі заслухано аспірантів кафедри про результати їх наукової роботи, обговорено подальші напрями їх діяльності, узгоджено шляхи дослідження проблем щодо розвитку інформатичних дисциплін у дисертаційних дослідженнях.

15 травня . В рамках роботи наукового гуртка «Використання ІКТ в освітньому процесі» здійснено науково-практичний семінар в формі передзахисту доповідей студентів до ІІ Української конференції молодих науковців «Інформаційні технології – 2015» (ІТ-2015). Заслухано та обговорено 16 наукових доповідей. В обговоренні взяли участь викладачі кафедри, студенти Інституту суспільства та Гуманітарного інституту.

4-1

В рамках обміну досвідом з провідними науковцями України було здійснено екскурсію до Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Екскурсію проведено канд. фіз.-мат. наук, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторією «Комплекс скануючої зондової мікроскопії» Литвином П.М. Тема екскурсії «Використання атомно-силового мікроскопу NanoScope IIIa Dimension 3000 при дослідженні фізико-хімічних властивостей тіл».

 

Звіт про проведення тижня науки

кафедрою всесвітньої історії

 

Семінар-конференція «Сучасний Єгипет: проблеми та перспективи розвитку»

8 травня 2015 року в рамках «Фестивалю науки – 2015р.» відбувся семінар-конференція на тему «Сучасний Єгипет: проблеми та перспективи розвитку», присвячений проблемам та напрямкам розвитку країни у ХХ-XXI столітті. Організатором заходу виступив доцент кафедри всесвітньої історії Гольцов А.Г., свої роботи представляли студенти 2 курсу спеціальності «Країнознавство».

5  6

Круглий стіл «Переговорний процес: традиції і сучасність»

13 травня 2015 р. за ініціативою к.і.н., доцента кафедри всесвітньої історії Мельник Ганни Мирославівни було проведено круглий стіл на тему: «Переговорний процес: традиції і сучасність». Студенти різних спеціальностей, які обрали дисципліни вільного вибору, а саме: «Теорія та практика міжнародних переговорів», «Комерційна дипломатія» і «Етнокультура і дипломатія країн світу», брали активну участь у обговоренні актуальних питань, пов’язаних з переговорами.

7  8

Круглий стіл «Постіндустріальне суспільство: цивілізація Заходу на початку ХХІ ст.»

14 травня 2015 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл «Постіндустріальне суспільство: цивілізація Заходу на початку ХХІ ст.», присвячений проблемам та напрямкам розвитку країн Заходу у XXIстолітті. Модератором дискусії виступила професор кафедри всесвітньої історії Драч Оксана Олександрівна, свої роботи представляли студенти 4 курсу спеціальності «Історія».

9  10

 

Звіт про проведення тижня науки

кафедрою правознавства

 

12 травня. В Інституті суспільства був проведений круглий стіл на тему: «Правові аспекти захисту прав споживачів» за участю студентів ІІ курсу напрямку підготовки «Менеджмент», «Правознавство» та викладача кафедри правознавства – Обловацької Н.О.

Оскільки побутове обслуговування та покупки, зокрема, одягу, продуктів харчування, техніки, посідають значне місце в нашому повсякденному житті, то юристи і менеджери повинні добре володіти не тільки умінням працювати у команді, знати економіку чи право, а й основами правового захисту споживачів.

Доповідачі круглого столу вміло розкривали низку дискусійних питань теми, підготували презентації про основні законодавчі положення у цій сфері.

По завершенню роботи Круглого столу відбулося нагородження активних учасників заходу Сертифікатами від Інституту суспільства.

11  12

13  14

14 травня. Відбулися Університетські Конституційні читання результатів студентських досліджень за 2014-2015 навчальний рік «Модернізація України - конституційний шлях» за участю: студентів ІІ курсу напряму підготовки «Правознавство», 5 курсу спеціальності «Правознавство» та студентів напряму підготовки «Міжнародні відносини».

Враховуючи те, що норми Конституції складають основу всього законодавства студенти шукали шляхи модернізації та удосконалення сучасного правового регулювання. На основі своїх досліджень студенти пропонували шляхи вирішення проблем.

Доповідачі конституційних читань вміло розкривали дискусійні питання теми, їхні відповіді були підготовлені у вигляді презентації.

15  16

15 травня . В Інституті суспільства був проведений круглий стіл на тему: «Молодь в інформаційному суспільстві» за участю студентів ІІ курсу напрямку підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» та доцента кафедри правознавства Нашинець-Наумової А.Ю.

Метою круглого столу було: заохочення інтересу й залучення студентської молоді, до рішення практичних актуальних завдань управління документно-інформаційною сферою суспільства, а також розвиток співробітництва з науковими школами, що ведуть роботу в зазначеній царині.

У програмі круглого столу було розглянуто такі теми:

1) трансформаційні процеси в культурі інформаційного суспільства;

2) особистість в умовах інформаційного суспільства;

3) інформація та документ як об’єкт управління в інформаційному суспільстві;

4) правові засади управління документно-інформаційною сферою.

Учасники круглого столу активно приймали участь в розгляді низки дискусійних питань теми, підготували приклади у вигляді відео-презентацій.

17  18  19

 

Звіт про проведення тижня науки

кафедрою державного управління та управління освітою

 

12 травня 2015 року відбувся круглий стіл для фахівців дошкільної освіти м. Києва на тему: «Розвиток дошкільної освіти м. Києва: проблеми та перспективи».

У засіданні круглого столу взяли участь викладачі кафедри дошкільної освіти (завідувач кафедри Половіна Олена Анатоліївна та доцент кафедри Коваленко Олена Володимирівна), студенти 1 – 4 курсів та представники дошкільних навчальних закладів м. Києва.

Метою зібрання стало обговорення проблем розвитку дошкільної освіти м. Києва та пошук напрямків змістовного та організаційно-правового наповнення діяльності ДНЗ.

20  21

13 травня 2015 року відбувся тренінг з командоутворення для співробітників кафедри державного управління та управління освітою.

Завданнями тренінгу було формування навичок успішного взаємодії всіх членів команди в різних ситуаціях; формування позитивної емоційної атмосфери між членами команди; усвідомлення командних цінностей та їх прийняття кожним учасником; вміння конструктивного вирішення конфліктів у середині команди.

22  23  24

 

  Звіт про проведення тижня науки

кафедрою інформатики

 

12 травня. Іде підготовка до ІІ Української конференції молодих науковців «Інформаційні технології - 2015», яка відбудеться 28-29 травня 2015 року. На 12 травня зареєстровано 88 учасників. Число доповідей – 85 (на ІТ-2014 було 72 доповіді) від 21 організації. Надіслані матеріали рецензуються та готуються до публікації.

16 травня студенти кафедри інформатики прийняли участь у VII щорічному фестивалі робототехніки ROBOTICA 2015. В ході підготовки до змагань на фестивалі члени гуртка кафедри інформатики «Комп’ютерні системи» створили два роботи і відповідне програмне забезпечення. Команда Університету в складі 6 студентів прийняла участь у змаганнях з робототехніки у двох номінаціях: роботи Сумо з автономним управлінням і роботи Сумо з дистанційним управлінням. До команди увійшли: Горбатовський Дмитро, Барков Ілля, Кравченко Олександр, Кузьменко Олена, Калітник Анастасія та Крюкова Дарья. Члени команди отримали Дипломи.

 

ki1  ki2   ki3

dyplom1.2  dyplom1.2  dyplom1.3

21 травня проведений науково-методичний семінар «Науковометричні бази даних в дослідницькій роботі та при формуванні рейтингу науковця».

На семінарі виступив професор Бессалов А.В. з доповіддю «Науковометричні бази SCOPUS та РИНЦ: особливості практичного використання». Доповідач поділився власним досвідом роботи з науковометричними базами, розповів про складності, які виникають в процесі застосування інформаційних баз, та подав ряд практичних рекомендацій. З другою доповіддю «Практичні аспекти використання пошукової системи EBSCOhost» виступила викладач кафедри Співак С.М. Були розглянуті особливості пошуку інформації в базах, які доступні через систему EBSCOhost. Доповідачі висвітлили питання, пов’язані з розрахунком індексів цитування.

 1.4  1.5  1.6

 

 

Звіт про проведення тижня науки

кафедрою філософії

Згідно з планом проведення в Університеті тижня науки у 2014-2015 навчальному році кафедрою було здійснено наступні заходи:

12 травня 2015 року відбувся науково-методологічний семінар студентів. Тема науково-методологічного семінару«Актуальні проблеми філософії» є значущою і логічно доповнює комплексну науково-дослідницьку тему кафедри філософії.

Формуючи комунікативні уміння і навички, соціальні дисципліни, зокрема філософія, позитивно впливають на якість засвоєння студентами спеціальних предметів. Під час науково-методологічного семінару, викладачі кафедри філософії намагалися перевірити сформовані загальні і фахові компетентності у студентів, визначити їх загальнокультурний потенціал, специфіку світоглядних орієнтацій і моральних цінностей.

Основними доповідачами на семінарі виступили: Самборська Дар’я, Рожкова Лія, Бентковська Марія та ін.

Самборська Дар’я висвітлила питання суспільної свідомості в ситуації соціальної кризи. Питання привернуло увагу аудиторії та викликало дискусію щодо аналізу ситуації як простору увиразнення кризи суспільної свідомості.

Рожкова Лія представила доповідь на тему «Феномен футорошоку у роботі Елвіна Тофлера «Шок майбутнього»». Ця тема є актуальною з огляду на особливості генезису інформаційного суспільства. В цьому контексті розглядалися питання різноманіття теоретичних концепцій сучасної футурологічної соціології та суспільно-дезінтегративні явища як проблема сучасної соціальної філософії.

Заслухано доповідь студентки Бентковської Марії з теми «Концепція інформаційного суспільства: ґенеза та розвиток». В контексті якої розглядалося питання щодо основних соціально-теоретичних підходів сутності «інформаційного суспільства».

У ході проведення науково-методологічного семінару студенти виступали з доповідями, в яких розглядалися актуальні питання теоретичної і соціальної філософії. У дискусіях, обговореннях, дебатах активно приймали участь всі присутні. Вони висловлювали свої погляди та міркування. Науково-методологічний семінар дав змогу доповідачам поділитися своїми власними надбаннями та розширити коло наукових досліджень усіх його учасників.

kf4  kf5  

kf6

13 травня 2015 року відбулося зібрання студентів 3 курсу напряму підготовки «Філософія» щодо обговорення проведення олімпіади з філософії та релігієзнавства, яка проходила у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Участь у олімпіаді приймали студенти Безпрозванна Тетяна, Добровольська Валерія та Курбонова Наргіза.

kf7  kf8  kf9

 

 

2014 рік

 

Звіт про проведення тижня науки кафедрою інформаційних технологій і математичних дисциплін

Згідно з планом проведення в Університеті тижня науки у 2013-2014 навчальному році кафедрою було здійснено наступні заходи:

12 травня. Відбувся науковий семінар для викладачів кафедри «Оцінка компетентності на основі системи нечітких композиційних правил». Доцент Василевич Л. Ф. сфокусував увагу учасників на моделі розвитку сучасного стану компетентності. Провідною ненав’язливою лінію дискусу було використання моделей нечіткої логіки в повсякденному освітньому процесі та її вплив на соціально-економічні та суспільно-побутові життєві обставини.

ФОТО 113 травня. Науковий семінар кафедри «Теоретико-методологічні засади формування математичної та інформативної компетентностей при підготовці фахівців в умовах багатопрофільного університету". Завідувачем кафедри І.І. Юртином в контексті проведення науково-методичного семінару кафедри здійснено обговорення наукової теми, над якою працює  кафедра.

Підсумкове фото відбулося під гаслом «Всі персонажі на світлині поєднує прагнення внести вклад в науку». Провідна ідея – розвиток інформативно - математичних дисциплін.

ФОТО 214 травня.  Заслуховування аспірантів кафедри  другого і третього року навчання про результати їх наукової роботи (спільно з кафедрою інформатики). Під час доповідей обговорено подальші напрями діяльності, узгоджено шляхи дослідження проблем щодо інформатичних дисциплін в дисертаційних дослідженнях.

 

 

Звіт про проведення тижня науки кафедрою всесвітньої історії

ФОТО 312 травня 2014 року. Круглий  стіл(у форматі «запитання-відповідь») «Наукові та освітні проекти кафедри всесвітньої історії».

В рамках Днів науки в Інституті суспільства кафедра всесвітньої історії організувала зустріч з студентами - істориками I-II курсів, під час якої її викладачі (проф. Срібняк  І.В., проф. Салата О.О. і  доц. Саган Г.В.) презентували основні науково-освітні проекти кафедри.

Йшлося про «Європейські студії», які включають в себе «Польські студії», «Балтійські студії», «Балканські студії», також був презентовано науковий журнал, що видається заходами кафедри – «Українська орієнталістика». Представлено проект поновлення видання польсько-українського журналу «Над Віслою і Дніпром». Професор Салата О.О. наголосила на доцільності вибору студентами власної теми наукового дослідження та публікації статей в університетських  виданнях вже на етапі навчання на другому курсі.

ФОТО 414 травня 2014 року. Презентація міжнародного освітнього проекту в рамках програми «Темпус+» («Еразмус»): пілотна версія спільної магістерської програми по підготовці соціальних працівників для роботи з представниками національних меншин в Україні для викладачів кафедри всесвітньої історії

Головна ідея презентація полягала у тому, що відкриття магістерської програми «Соціальний працівник для роботи з представниками національних меншин» дозволить інтенсифікувати процес виховання в суспільстві почуття толерантності до представників різних етносів та народів, що проживають в Україні, суттєво поліпшить процес спеціальної та гуманітарної підготовки студентів, а також дозволить інтенсифікувати міжнаціональний діалог.

Звіт про проведення тижня науки кафедрою правознавства

ФОТО 5Круглий стіл на тему: «Правове регулювання фінансових відносин в Україні»

15 травня  2014 р. в Інституті суспільства був проведенийкруглий стіл на тему: «Правове регулювання фінансових відносин в Україні»за участю студентів ІІІ курсу спеціальності «Менеджмент» та викладача кафедри правознавства  Обловацької Н.О.

Істотну роль у правовій регламентації фінансових відносин відіграють закони України з фінансових питань. Тому в рамках заходу було розглянуто та проаналізовано основні нормативно-правові акти, які регулюють фінансові відносини в Україні.

Учасники круглого столу активно приймали участь в розгляді низки дискусійних питань теми, підготували приклади у вигляді відео-презентацій.

Круглий стіл на тему: «Правове регулювання сімейних відносин в Україні»

ФОТО 615 травня  2014 р. в Інституті суспільства був проведенийкруглий стіл на тему: «Правове регулювання сімейних відносин в Україні»за участю студентів ІІ курсу спеціальності «Менеджмент» та викладачів кафедри правознавства.

Враховуючи те, що норми сімейного законодавства  впливають на правову платформу відносин в сім’ї, яка є первинною ланкою побудови будь-якого суспільства, то дослідження питання щодо сімейних відносин є актуальним.

Учасники круглого столу активно приймали участь в обговоренні всіх тем доповідачів, які надавали цікаву та дискусійну інформацію використовуючи відео-презентації.

По завершенню роботи Круглого столу відбулося нагородження активних учасників заходу сертифікатами.

ФОТО 7

Проведення Брейн-рингу серед студентів спеціальності «Правознавство» та Університетського коледжу на тему: «Реалізація права на відпочинок в Україні (16 травня 2014 р.)»

16 травня 2014 р. викладачем кафедри правознавства Обловацькою Н.О. було проведено змагання у пізнавально-інтелектуальному турнірі Брейн-ринг на тему «Реалізація права на відпочинок в Україні» між студентами спеціальності «правознавство» Інституту суспільства та Університетського коледжу.

У змаганні взяли участь три команди: «Optimus» (І курс Інституту суспільства), «Білі комірці» (ІІ курс Інституту), «Команда» (студенти Університетського коледжу).

Змагання відбувалися в таких раундах: «Привітання», «Правознавча розминка», «Інтелектуальний штурм», творчий раунд «Агітатор», «Конкурс  капітанів», «Правова допомога» та «Домашнє завдання». Також був проведений тайм-аут для вболівальників.

За результатами всіх раундів: 

І місце посіла команда «Білі комірці»,

ІІ місце - «Команда»,

ІІІ місце - «Optimus».

Вітаємо команду  «Білі комірці» (ІІ курс Інституту суспільства)! 

ФОТО 8  ФОТО 9  ФОТО 10

Звіт про проведення тижня науки кафедрою фінансів, економіки та менеджменту

 14 травня 2014 року відбувся круглий стіл на тему: «Глобалізаційні засади розвитку світової економіки».

У засідання круглого столу взяли участь викладачі (Зеліско І. М., Обушний С. М., Жукова Ю. М.), студенти1 – 4 курсів напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Менеджмент» та магістри спеціальності «Фінанси і кредит».

Метою зібрання стало обговорення проблем розвитку світової економіки в умовах глобалізації.

ФОТО 11  ФОТО 12

Звіт про проведення тижня науки кафедрою інформатики

ФОТО 1322 – 23 травня 2014 року відбулася I Українська конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2014» (ІТ-2014).

Конференцію організували студенти та викладачі кафедр інформатики та інформаційних технологій і математичних дисциплін Інституту суспільства.

До початку роботи конференції було сформовано програму та видано збірку матеріалів конференції, яка містить 70 доповідей на 172 сторінках.

У роботі конференції взяли участь студенти, аспіранти та молоді  вчені з різних регіонів України, що підтвердило високий рівень зацікавленості тематикою конференції.

Зокрема, участь у конференції взяли представники  таких вишів України :

ФОТО 14

 • Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Луганськ
 • Донецький національний університет, м. Донецьк
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир
 • Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ
 • Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, м. Київ
 • Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ
 • Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
 • Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ
 • Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, м. Кіровоград
 • Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут», м. Київ
 • Національний університет державної податкової служби України, м. КиївФОТО 15
 • Національний університет харчових технологій, м. Київ
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, м. Суми
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків
 • Хмельницький національний університет, м. Хмельницький
 • «Сучасний номадизм як спосіб життя людини ХХІ століття» (Безпрозванна Тетяна);
 • «Соціалізація особистості в суспільстві споживання» (Іванова Олександра);
 • «Мораль в інформаційному суспільстві» (Добровольська Валерія);
 • «Суспільна та масова свідомість. Маніпуляція масовою свідомістю» (Руда Катерина);
 • «Філософське осмислення проблеми антропосоціогенезу» (Уткін Сергій);
 • «Протистояння глобалізму і антиглобалізму» (Коголь Вячеслав);
 • «Структура суспільства: класові і стратифікаційні концепції диференціації суспільства» (Шуляк Олексій);
 • «Соціально-філософське підґрунтя громадянського суспільства» (Якименко Катерина);
 • «Соціально-психологічний аспект масової свідомості» (Болхов Дмитро);
 • «Проблема соціальної нерівності: соціально-філософський аналіз» (Сухарєв Едуард).

Звіт про проведення тижня науки кафедрою філософії

Протягом тижня було проведено засідання студентського наукового гуртка, заслуховування та обговорення  наукових доповідей студентів, проведення виїзного засідання у бібліотеці ім. В.І.Вернадського з метою ознайомлення з фондами бібліотеки та правилами роботи з ними.

ФОТО 16  ФОТО 17

ФОТО18

Студенти першого курсу напряму підготовки «філософія» відвідали пленарні та секційні засідання наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченка «Дні науки» 14-15 квітня 2014 року  та Міжнародну конференцію «Проблеми логіки та перспективи її розвитку», що проходила на кафедрі логіки філософського факультету Київського університету ім..Т.Г.Шевченка 15-16 травня 2014 року. Доповіді, заслухані на конференції та опубліковані тези виступів її учасників були обговорені на засіданні гуртка 19 травня 2014 року. Студенти першого курсу напряму підготовки «філософія» відвідали пленарні та секційні засідання наукової 

Студенти напряму підготовки «філософія» Безпрозванна Т., Добровольська В., Курбонова Н. взяли участь у 2 етапі олімпіади з філософії та релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В рамках круглого столу студентами підготовлено та презентовано доповіді на такі теми: 

 • «Сучасний номадизм як спосіб життя людини ХХІ століття» (Безпрозванна Тетяна);
 • «Соціалізація особистості в суспільстві споживання» (Іванова Олександра);
 • «Мораль в інформаційному суспільстві» (Добровольська Валерія);
 • «Суспільна та масова свідомість. Маніпуляція масовою свідомістю» (Руда Катерина);
 • «Філософське осмислення проблеми антропосоціогенезу» (Уткін Сергій);
 • «Протистояння глобалізму і антиглобалізму» (Коголь Вячеслав);
 • «Структура суспільства: класові і стратифікаційні концепції диференціації суспільства» (Шуляк Олексій);
 • «Соціально-філософське підґрунтя громадянського суспільства» (Якименко Катерина);
 • «Соціально-психологічний аспект масової свідомості» (Болхов Дмитро);
 • «Проблема соціальної нерівності: соціально-філософський аналіз» (Сухарєв Едуард).

ФОТО19  ФОТО 20  ФОТО 21