Корисна інформація

Основні галузеві терміни

Абзац –найменша композиційна одиниця тексту, що складається з одного чи декількох рядків, виділена абзацним відступом
Авторський аркуш (а.а.) – норматив для розрахунку обсягу рукопису. Для прозового тексту дорівнює 40 000 друкованих знаків з пробілами (в середньому 24 с. на паперовому аркуші формату А4). Для поетичних творів 1 а.а. становить 700 віршованих рядків.
Верстка (у видавничій справі та поліграфії) – процес формування сторінок видання шляхом компонування текстових та графічних елементів, а також результат цього процесу; роздрукований примірник майбутнього видання у реальному форматі для здійснення вичитки автором, редактором та коректором, роботи художнього редактора.
Видання (поліграфічне) – друкований виріб, що призначений для розповсюдження вміщеної в ньому інформації, пройшов редакційно-видавниче оброблення, поліграфічно самостійно оформлений, має вихідні відомості.
Виноска – примітка чи бібліографічне посилання, розташоване внизу сторінки поза текстом. Нумерація виносок може бути наскрізною чи за розділами (главами).
Випускні дані – частина вихідних відомостей, що зазначають дату підписання до друку, формат паперу, спосіб друку, обсяг видання, тираж.
Вихідні відомості – сукупність даних, що характеризують видання та призначені для його оформлення, бібліографічного оброблення, обліку та інформування споживачів.
Вихідні дані – частка вихідних відомостей, що зазначає місце видання, назву видавництва та рік видання.
Вклейка – частка видання (окремий зошит), яку окремо вклеюють у видання, напр. кольорові ілюстрації в чорно-біле видання.
Додатковий текст – текст, що має довідково-пояснювальний характер і займає невеликий обсяг видання.
Додаток – довідковий текст, що доповнює, пояснює чи ілюструє основний текст, розмішений в кінці видання.
Експлікація – частина підпису під ілюстрацією (формулою), яка пояснює деталі зображення (умовні позначення). Кожний елемент експлікації складається з графічного знака (цифра, літера) і пояснення.
Заголовок видання (рубрики) – назва видання (рубрики).
Зміст – додатковий текст, що містить послідовний перелік заголовків рубрик видання із зазначенням сторінок видання, на яких вони починаються.
Ілюстрація – зображення, яке доповнює, пояснює чи прикрашає текст видання.
Кегль шрифту – розмір шрифту в друкарській системі вимірювання, що визначається відстанню між верхньою і нижньою стінками літери.
Колонтитул – заголовні дані видання, розташовані на верхньому, нижньому чи бічних полях кожної сторінки видання.
Колонцифра – порядковий номер сторінки видання, розташований угорі, внизу сторінки.
Макет видання (оригінал-макет) – підписаний автором та редакційними працівниками зразок розташування текстового та графічного матеріалу на сторінках майбутнього видання чи друкованої продукції.
Місткість шрифту – середня кількість знаків в одному повному рядку сторінки видання.
Обкладинка – зовнішнє покриття видання, що з’єднується з блоком без форзаців.
Основний текст – текст, що передає зміст видання та займає основний обсяг.
Передмова – додатковий текст, що готує до засвоєння основного тексту та розташований перед ним.
Післямова – додатковий текст, який допомагає осмислити викладене в основному тексті та розташований за ним.
Покажчик – додатковий текст у кінці видання, в якому розташовані в певному порядку терміни, прізвища, об’єкти, наведені в основному тексті.
Поля (поліграфія) – вільні від тексту чи зображень ділянки вздовж периметра сторінки видання.
Примірник – кожна самостійна одиниця видання.
Примітка – додатковий текст, що коротко доповнює, пояснює чи уточнює основний текст і розташований у тексті, внизу сторінки за текстом чи в кінці видання. Нумерація – наскрізна чи за розділами.
Рубрика – відокремлена складова частина видання.
Рядок – елементарна одиниця тексту, що складається зі сполучення знаків, розташованих на одній прямій.
Сторінка видання – один бік аркуша паперу у виданні.
Таблиця – текст, згрупований за певною системою та розділений лініями.
Таблиця сторінкова – таблиця, що займає цілу сторінку видання.
Текст – частина видання, що містить інформацію, зображену за допомогою певного набору знаків.
Текстівка – підпис під ілюстрацією у виданні.
Тираж – загальна кількість примірників одного видання.
Титул – перша сторінка чи перші сторінки видання, на яких розташовані дані про Університет, структурний підрозділ, кафедру, прізвище та ім’я автора, назва видання, його вид, порядковість (при перевиданні), рік видання.
Фарбовість видання – кількість фарб (1, 2, 4), якими віддруковане видання.
Формат видання – розмір готового видання, що визначається шириною і довжиною сторінки видання у міліметрах чи шириною і довжиною аркуша паперу видання в сантиметрах із зазначенням частини, яку займає на ньому сторінка видання.

(Підготовлено за ДСТУ 3018-95 «Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення»).

Порядок підготовки до друку та видання наукової, навчально-методичної літератури у Київському університеті імені Бориса Грінченка

І. Мета й цілі документа

Порядок складений з метою координації й упорядкування діяльності професорсько-викладацького та студентського складу Університету та НМЦ ВД й видавництва (далі – Видавництво) щодо якісної та вчасної підготовки до друку й видання наукових праць, підручників, навчальних, методичних, практичних, наочних посібників, роздавального дидактичного матеріалу, інших видів навчальної літератури, яка використовується для організації лекційних та семінарських занять, самопідготовки студентів, а також документації, дипломних робіт, авторефератів, рекламної друкованої продукції, що забезпечують ефективне функціонування Університету.

ІІ. Види навчальної літератури та рекламної продукції,
які Видавництво може прийняти для здійснення додрукарської підготовки
та друку

1. Навчально-методична, наукова література.

1.1. Автореферат – підготовлений автором і надрукований для попереднього ознайомлення короткий виклад наукової праці.
1.2. Альбом – книжкове або комплектне аркушеве, здебільшого образотворче видання.
1.3. Аудіовізуальні засоби навчання – комплекс різноманітних світлотехнічних і звукових посібників, які дають змогу відтворювати відповідну інформацію. Видавництво здійснює лише текстову підготовку.
1.4. Довідник, словник – довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку.
1.5. Збірник праць – спеціально підготовлене видання, яке складається з окремих тематичних статей (публікацій), приурочених якійсь одній загальній темі (наприклад, матеріали конференції), має свою структуру.
1.6. Монографія – наукова праця одного автора чи колективу авторів у вигляді книги, яка містить детальний опис методів та методики дослідження, виклад результатів наукового дослідження. Друкується, як правило, на завершення тривалої роботи з певної (чи кількох) теми
1.7. Навчальна програма – навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної дисципліни.
1.8. Навчальний посібник – навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу.
1.9. Навчально-методичний посібник – навчальне видання з методики засвоєння, викладання навчальної дисципліни (її розділів, частин) або з методики виховання.
1.10. Навчально-наочний посібник – навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.
1.11. Навчальне нотне видання – навчальне нотне видання (здебільшого формату А4), яке використовується для навчання студентів напряму «Музичне мистецтво».
1.12. Підручник – основне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни, що відповідає затвердженій навчальній програмі.
1.13. Практикум – навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок (різновидом практикумів є робочі зошити).
1.14. Хрестоматія – навчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, що є об'єктом вивчення (різновидом хрестоматії є книга для читання).

2. Рекламна продукція.
2.1. Афіша – рекламно-інформаційне видання на одному боці аркуша (А4, А3), що містить відомості про певну подію (захід), її учасників, вказівку на місце та час її проведення.
2.2. Банер – прапор, транспарант, що використовується з рекламною метою.
2.3. Буклет – текстово-ілюстративне рекламно-інформаційне видання на одному аркуші, який складається паралельними згинами й не потребує розрізування під час читання, чи брошура.
2.4. Візитна картка – картка з прізвищем, ім'ям та по батькові, посадою, телефонами, електронною поштою, адресою сайту, іноді з адресою її власника для вручення під час знайомства або візиту.
2.5. Запрошення – рекламно-інформаційне художньо оформлене видання певного формату, що містить відомості про якусь подію (захід), її учасників, вказівку на місце та час її проведення, а також вільне місце для вписування персональних даних особи, яку на цей захід запрошують.
2.6. Календар – покажчик (художньо оформлена довідкова таблиця, книжка) з послідовним переліком усіх днів року за місяцями й поданням інших відомостей, пов'язаних із цими днями (історичні події, свята тощо), на якому наводяться рекламні дані про установу чи організацію, подію тощо.
2.7. Листівка – друкований листок зі злободенним, агітаційним змістом.
2.8. Логотип – графічне зображення, торгова марка компанії, організації чи установи, яка уособлює сутність їх і довготривалі цілі, місію. Використовується для презентації компанії, організації чи установи на різноманітній документації, в Інтернеті шляхом представлення унікального, не схожого на жоден інший графічного образу, який ототожнюється з певною компанією, організацією чи установою.
2.9. Постер – рекламний засіб у вигляді плаката, оголошення, афіші.
2.10. Флаєр — яскраво оформлена рекламна картка (листівка), що вільно розповсюджується, в якій сповіщається про проведення якого-небудь заходу. У флаєрі здебільшого вказуються тема заходу, дата, час, місце його проведення, подаються відомості про учасників, за необхідності – схема проїзду. Флаєри зазвичай друкуються форматами 10х7 см, 10х15 см, 20х10 см на папері більшої щільності (за можливості), ніж листівка, що надає цьому виду рекламної продукції більш презентабельного вигляду.

Примітка. Крім зазначених видів літератури та рекламних матеріалів Видавництво готує до друку грамоти, подяки, дипломи та іншу нагородну документацію.

ІІІ. Подання матеріалів до Видавництва. Технічні параметри

3.1. До Видавництва приймаються рукописи, що ввійшли у затверджений Вченою радою Тематичний план видань Університету.
3.2. Автори подають у терміни, встановлені в Тематичному плані, підготовлений до подальшої обробки рукопис та ілюстративні матеріали, якщо вони є, комплектно, у повному обсязі, на паперових (роздрук 1 прим., підписаний директором інституту чи його заступником з наукової роботи) та електронних носіях.
До рукопису додаються:
- копія витягу з протоколу Вченої ради;
- копія листа МОНмолодьспорту України про надання грифа (якщо такий надано);
- дані про автора (авторів) у т ому числі й розгорнуті для 4-0ї сторінки обкладинки (якщо це потрібно);
- дані про рецензентів;
- відомості з бібліотеки: УДК, ББК, персональний індекс автора;
- дані про проходження Тиражної комісії Університету (копію протоколу чи витяг із нього);
- анотація на видання (на звороті титулу).
Примітка. Рукописи, що подаються пізніше терміну, визначеного у плані, опрацьовуються у порядку черги, з урахуванням графіків проходження всіх робіт, що вже надійшли до Видавництва.
3.3. Автори вказують, якого виду обробки потребує рукопис: фахового, літературного редагування, технічної підготовки та форматування (якщо твір публікується в авторській редакції), коректорської вичитки і т.п.
3.4. Рукопис або текст для рекламних матеріалів має відповідати таким технічним параметрам:
- текст рукопису виконаний комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4;
- основний текст — кегль 14 пт, шрифт - Times New Roman;
- додатковий текст — кегль не більше 11 пт, шрифт - відмінний від основного;
- міжрядковий інтервал – 1,5 пт;
- поля – стандартні для Word (для творів, що друкуються в авторській редакції, всі поля по 2 см);
- на кожній сторінці рукопису має бути колонцифра (вгорі чи внизу).
Структура рукопису повинна відповідати замислу автора (містити передмову, вступ, розділи, підрозділи, висновки, списки літератури, словник, додатки та ін.), але у рукописі обов’язково має бути загальний зміст (сторінки, на яких починаються структурні частини, вказувати не потрібно).
3.5. Заплановані до перевидання (2-е, 3-є видання та ін.) твори, які потребують виправлень та доповнень чи доопрацювання (до 25%), подаються таким чином: незначні виправлення вносяться в готову книжку чи у роздруковану Видавництвом на прохання автора верстку, а значні за обсягом виправлення, доповнення до тексту подаються в електронному вигляді разом із рукописом.
3.6. Рукопис нотного видання повинен містити всі структурні елементи видання: титул, зворот титулу, дані про авторів, рецензентів, вступ чи передмову, основний нотний текст, зміст, список використаних джерел та ін. Простий текстовий матеріал подається у форматі Word за вимогами п. 3.4, скановані нотні тексти подаються у форматі JPEG.
3.7. Ілюстративний матеріал повинен бути поданий на паперових носіях у придатному для подальшої роботи вигляді чи в готовому вигляді на електронних носіях у форматах JPEG, TIFF. Якщо видання потребує ілюстрацій, яких автори не мають, вони додають до рукопису список ілюстрацій з їх чітким описом. У рукописі повинно бути зазначено місце розташування ілюстративних матеріалів. Автори подають окремим списком текстівки до ілюстрацій (якщо вони є), перелік джерел, з яких узято ілюстрації та дані про авторів ілюстрацій. Графіки, діаграми подаються з експлікацією.

ІV. Організація роботи з рукописами

4.1. На кожний рукопис, рекламні матеріали у Видавництві складається графік проходження видання (з урахуванням усіх поданих робіт).
4.2. Після редагування, створення принципового макета (якщо він потрібен), художнього оформлення рукопис повертається авторам на доопрацювання чи одержання дозволу на верстку.
4.3. В обумовлені терміни автори повертають доопрацьований рукопис, після чого виконуються верстальні роботи, коректура тексту та ін. редакційні процеси.
4.4. Автори читають верстку, підписують її до друку, а також обкладинку та ілюстративні матеріали в обумовлені терміни. Після цього здійснюється виготовлення планового накладу видання.

V. Організація роботи з рекламними матеріалами

5.1. Рекламні матеріали, підписані виконавцем і затверджені куратором рекламного заходу, приймаються на загальних підставах відповідно до затвердженого Плану проведення рекламних заходів Університету, але не пізніше двох тижнів до їх використання у готовому вигляді. Бажано також вказати, де і з якою метою рекламна продукція буде використовуватися.
5.2. До текстового матеріалу (див. п. 3.4) виконавці додають точний опис макета рекламного засобу, його розміри, готові ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, схеми тощо у форматах JPEG, TIFF).
5.3. В обумовлені терміни чи відповідно до графіка проходження видань Видавництво створює макет рекламної продукції у реальному форматі (чи зменшеному пропорційно). Особи, відповідальні за проведення заходу, вносять до макета виправлення, якщо вони потрібні. Виправлений рекламний продукт передається на затвердження до відповідальних осіб. Після підписання до друку рекламна продукція тиражується відповідно до планових накладів (заявок).
5.4. Для виготовлення візитної картки замовник подає всі вивірені фактичні дані, які мають бути на картці. Видавництво передає замовнику на затвердження макет візитної картки. Тиражуються лише підписані замовником макети візитівок. Термін виконання замовлення з виготовлення візитних карток - 2-3 робочі дні.
5.5. Для виготовлення нагородної документації замовник заздалегідь подає всі вивірені фактичні дані, які мають там бути, заявку із зазначенням кількості примірників документації. За потреби Видавництво передає замовнику на затвердження макет документації. Термін виконання замовлення - 2-3 робочі дні.

VI. Примітки

Примітка 1. Враховуючи загальну завантаженість Видавництва, графіки проходження інших видань та черговість тиражування, рукопис середнього обсягу необхідно подавати до Видавництва хоча б за три - п’ять місяців до його виходу в світ, рекламні матеріали – не пізніше ніж за один-два тижні до їх використання під час запланованих заходів.
Примітка 2. При виникненні затримки у виконанні роботи через поважні причини, що не залежать від Видавництва (хворобу працівників Видавництва, технічні несправності, несвоєчасне постачання витратних матеріалів тощо), графіки робіт переносяться на час такої затримки.
Примітка 3. Якщо автор має якісь сумніви щодо технічних умов підготовки рукопису, радимо попередньо проконсультуватися у Видавництві, аби уникнути додаткових витрат робочого часу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» жодне видання (його частина), надруковане в Київському університеті імені Бориса Грінченка, не може бути використане чи відтворене на будь-яких носіях, розміщене в мережі Інтернет без письмового дозволу Університету й автора. Порушення закону призводить до відповідальності.

Положення підготували:
Прядко М. М., завідувач НМЦ ВД, директор видавництва
Карбовнича Т. В., головний редактор видавництва

Перелік послуг, які може надавати НМЦ ВД

Відповідно до постанови КМУ №796 від 27.08.2010 р. НМЦ ВД може надавати комплексну видавничу підготовку та друкування наукової, навчальної, методичної, довідкової та інших видів літератури, авторефератів, журналів, рекламної продукції - буклетів, плакатів, банерів, флаєрів, календарів, папок та ін., візитівок.
Можливе виконання окремих процесів:

 • редагування;
 • технічне редагування;
 • коректура;
 • верстальні роботи;
 • дизайнерсько-художнє оформлення видань, розробка фірмового стилю, макетування, підготовка ілюстративного матеріалу до друку;
 • друкування форматом А3, А4, А5 та меншими;
 • копіювання;
 • ламінування;
 • запис на носії інформації;
 • тиснення фольгою;
 • брошурування на скобу, пружину;
 • опорядження в тверду обкладинку дипломних, курсових робіт, рефератів;
 • реалізація власної друкованої продукції через кіоск, що працює за адресою: пр. П. Тичини, 17.