Сисоєва Світлана Олександрівна

Контактна інформація

426-84-05
s.sysoieva@kubg.edu.ua

Сисоєва Світлана Олександрівна

Провідний науковий співробітник

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений працівник освіти.

Біографія

 • Після закінчення Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика (теоретична ядерна фізика), фізик» (1971 р.) працювала: вчителем фізики; заступником директора школи з навчально-виховної роботи; директором школи; директором Київського міського педагогічного училища №3; завідувачем кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; завідувачем лабораторії педагогіки і психології вищої школи, завідувачем відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (з 20.02.2007 р. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). З вересня 2010 р. – завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2016 р. – Академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні основи координуючої діяльності директора середньої загальноосвітньої школи» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захищена у 1987 р.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти захищена у 1997 р.
 • Дійсний член (академік) НАПН України (з жовтня 2016 року). Член-кореспондент НАПН України (з квітня 2003 року). Професор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща; з травня 2001 року). Почесний професор Запорізького національного університету.
 • Керівник наукової школи з розвитку наук про освіту, творчості і технологій у неперервній освіті, вивчення й узагальнення міжнародного досвіду функціонування освітніх систем. Підготувала 65 науково-педагогічних кадра вищої кваліфікації, з них: 20 докторів педагогічних наук і 45 кандидатів педагогічних наук з проблем теорії та методики професійної освіти, загальної педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, теорії і методики виховання.
 • Член експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2000 по 2002 р., з 2004 по 2006 р.); заступник голови експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2006 по 2010 р.); член експертної ради з питань проведення екпертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з педагогічних, психологічних наук, фізичного виховання та спорту (з 2011 року по 2013 р.). Голова спеціалізованої вченої ради Д. 26.133.06 Київського університету імені Бориса Грінченка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (з 2013 по 2016 р.). Член спеціалізованої Вченої ради Д. 26.133.06 Київського університету імені Бориса Грінченка. Член Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка. Член Вченої ради Інституту педагогіки НАПН України. Член Вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України. Член Вченої ради Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Член Президії НАПН України
 • Головний редактор двох фахових наукових видань з педагогіки та психології, затверджених ВАК України: «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (з 2001 року) та «Педагогічний процес: теорія і практика» (з 2003 року). Співредактор українсько-польського щорічника «Освітологія» (з 2012 року). Член редакційної колегії наукового періодичного видання «Ruch pedagogiczny» (м. Варшава, Республіка Польща; з 2011 року) та «Edukacja otwarta» Вищої школи ім. Павла Влодковіца в Плоцьку (Республіка Польща). Відповідальний науковий секретар «Енциклопедії осві́ти» – перша в Україні довідково-аналітична праця, що вмістила різноманітну інформацію з розвитку всіх рівнів освіти, теорії, історії та практики української педагогічної та психологічної науки. Енциклопедію видано під егідою АПН України.
 • Засновник Благодійного фонду імені Антона Макаренка, діяльність якого спрямовано на підтримку наукових досліджень у галузі педагогіки та психології (з 2000 року).
 • Автор понад 470 наукових праць та публікацій, з них: монографій – 24; словників – 2; підручників – 4; навчальних та навчально-методичних посібників – 26; методичних рекомендацій – 13; навчальних планів та програм – 19; авторських свідоцтв – 15; у міжнародних виданнях – 39, є стаття, опублікована у скопусному виданні. Кількість цитувань за індексом Гірша становить 28.

Професійний і науковий інтерес

 • Освітологія.
 • Теорія і методика професійної освіти.
 • Педагогіка творчості.
 • Компаративістика у сфері освіти.
 • Методологія науково-педагогічних досліджень.
 • Інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології в освіті.