Про аналітичний центр

Аналітичний центр «ОсвітАналітика» є науковим структурним підрозділом Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Центр безпосередньо підпорядкований проректору Університету, визначеному відповідним наказом про функціональні обов’язки ректора та проректорів Університету.

Метою наукової та науково-організаційної діяльності Центру є одержання нових знань про процеси у сфері освіти, їх аналіз для формування інноваційних рішень до конкретних проблем, що виникають у сфері освіти і науки, а також координація та взаємодія з науковими, науково-дослідними організаціями, науковою, науково-педагогічною та педагогічною спільнотами, науковцями, експертами та інститутами громадянського суспільства для проведення аналітичних досліджень, розробка та надання суб’єктам освітньої політики рекомендацій за результатами цих досліджень, залучення необхідних ресурсів для їх проведення.

Основними функціями Центру є:

 • проведення аналізу загальнодержавної політики та політики міста Києва у сфері освіти, вироблення альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснення оцінки їх переваг та ризиків;
 • участь у розробленні документів освітньої політики, у тому числі проєктів актів законодавства України та рішень засновника Університету;
 • проведення консультацій з актуальних питань освіти для заінтересованих сторін, здійснення фахових комунікацій з ними щодо питань формування освітньої політики;
 • розроблення пропозицій заінтересованим сторонам щодо формування загальнодержавної політики та політики міста Києва за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері освіти, зокрема щодо проєктів документів державної політики та актів законодавства;
 • здійснення моніторингу результатів реалізації загальнодержавної політики та політики міста Києва у сфері освіти, розроблення пропозицій заінтересованим сторонам щодо її подальшого впровадження або коригування;
 • підготовка, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів з окремих питань діяльності Університету;
 • участь у процесі планування діяльності Університету, підготовка пропозицій до Стратегії розвитку Університету, його річних планів роботи (за окремими дорученнями – також інших внутрішніх документів Університету);
 • участь в організації та проведенні публічних заходів Університету (круглих столів, презентацій, конференцій тощо) з питань функціонування та розвитку системи освіти;
 • розвиток співпраці (у тому числі міжнародної) з провідними аналітичними центрами, науково-дослідними установами, закладами освіти, організаціями;
 • забезпечення умов для проходження виробничої (аналітичної, консультативної) та переддипломної практики здобувачами освіти Університету;
 • проведення тренінгів (вебінарів) з питань освітньої політики, грантової та проєктної діяльності для учасників освітнього процесу Університету;
 • реалізація комунікаційної стратегії Університету, популяризація діяльності й аналітичних продуктів Центру;
 • залучення додаткового фінансування з джерел, не заборонених законодавством (у тому числі грантових), надання додаткових платних послуг, пов’язаних з напрямами діяльності Центру;
 • виконання інших функцій відповідно до завдань, покладених на Центр керівництвом Університету.

Аналітичний центр “ОсвітАналітика” створений за підтримки програми “Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Вебсайт Аналітичного центру “ОсвітАналітика” - https://osvitanalityka.kubg.edu.ua/

Sverige   MFV