Бульвінська Оксана Іванівна

Контактна інформація

426-84-05
o.bulvinska@kubg.edu.ua

Бульвінська Оксана Іванівна

Старший науковий співробітник

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Біографія

У 1988 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Російська мова і література».

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки

У 2011 р. отримала наукове звання старший науковий співробітник за спеціальністю «Філософія освіти».

Працювала асистентом, а потім старшим викладачем кафедри мов і літератури Глухівського державного педагогічного інституту, навчалась в аспірантурі на кафедрі теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, працювала молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником, заступником завідувача відділу в Інституті вищої освіти НАПН України. З грудня 2017 р. – старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Випускаючий редактор збірника наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика», включеного до переліку наукових фахових видань ВАК України в галузях педагогіки та психології, який входить до польської міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus та російської наукометричної бази РІНЦ.

Автор понад 75 наукових праць, з них 5 розділів у 5 колективних монографіях, статті у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України та внесених до наукометричних баз – 23; статті у міжнародних фахових наукових виданнях, внесених до наукометричних баз – 6; статті, опубліковані у збірниках наукових праць – 12; матеріали конференцій – 26; аналітичні матеріали – 2; розділ в енциклопедії – 1.

Професійний і науковий інтерес

  • Освітологія.
  • Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти.
  • Розвиток світової літератури у постмодерному суспільстві.