Події

10 листопада 2010 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Механізми впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти та організації навчально-виховного процесу”.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили: Л.М.Ващенко, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи – директор ЦІППО НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Н.М.Бібік, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України; О.І.Пометун, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; С.О.Сисоєва, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Л.Л.Хоружа, проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; О.М.Олексюк, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; М.В.Головко, докторант Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; Л.П.Величко, завідувач лабораторії хімії і біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Т.Є.Бойченко, проректор з науково-методичної роботи Державного підприємства “Університет менеджменту освіти” НАПН України, кандидат педагогічних наук, професор; О.В.Кочерга, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент.

Після пленарної частини учасники конференції взяли участь у засіданні круглого столу “Проблеми впровадження компетентнісного підходу в освітню практику”, модератором якого була Н.М.Бібік, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.

15 грудня 2010 року у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти”, під час якої було обговорено актуальні проблеми теорії і практики розвитку нового наукового напряму – освітологїї як цілісного суспільного феномену, визначено методологічні підходи до інтеграції усіх напрямів наукових досліджень у сфері освіти.

У заході взяли участь провідні вчені, науковці, педагоги, аспіранти, магістранти та студенти з різних регіонів України.

Учасники конференції взяли участь у пленарному засіданні, на якому з доповідями виступили: Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України (доповідь “Від педагогіки, філософії освіти – до освітології”); Сухомлинська Ольга Василівна, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України (доповідь “Особистість і колектив у контексті філософії освіти”); Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України (доповідь “Теоретичні основи сучасного акме-виховання підростаючої особистості”); Саух Петро Юрійович, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор (доповідь “Сучасна освіта: портрет без прикрас (між негативною креативністю ідей і українською вестернізацією”); Дзвінчук Дмитро Іванович, завідувач кафедри державного управління Івано-Франківського технічного університету нафти і газу, доктор філософських наук, професор, кандидат наук з державного управління (доповідь “Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку і управління”); Ткаченко Василь Миколайович, радник президента НАПН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (доповідь “Освіта і суспільство: історичний аспект”); Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувач НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (доповідь “Освітологія: методологічні концепти” ).

Після пленарного засідання учасники конференції взяли участь у роботі круглих столів: “Філософія освіти – новий науковий напрям наукового пізнання”; “Історія освіти як основа теоретико-пізнавального осмислення феномену освіти”; “Освітня політика в контексті соціоекономічних трансформацій”; “Акмеологічні концепти освітології”.

13 вересня 2010 року в рамках XI Міжнародного “Тижня освіти дорослих” в Україні “Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства” у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Андрагогіка і ціложиттєве навчання: освітні ідеали людини й суспільства”.

Під час конференції було обговорено актуальні проблеми методології андрагогіки як науки про освіту та виховання дорослих людей, визначено сучасні стратегії розвитку ціложиттєвого навчання людини, оптимальні умови для стимулювання освітніх потреб та прагнень.

У заході взяли участь провідні вчені, науковці, педагоги, аспіранти, магістранти та студенти, які представляли державні наукові установи, вищі навчальні заклади, інститути післядипломної педагогічної освіти різних регіонів України, а також науковці із зарубіжних країн: Республіки Білорусь, Російської Федерації та США.

Учасники конференції взяли участь у пленарному засіданні, на якому головували проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор Л.Л.Хоружа та голова координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми “Освіта дорослих України”, заступник директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор С.І.Болтівець.

До всіх учасників наукового заходу з вітальним словом звернувся ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України В.О.Огнев’юк. Також слова привітання висловили закордонні гості: співробітник Мінського обласного інституту розвитку освіти (Республіка Білорусь) С.М.Ліцвінова та національний координатор Акції ЮНЕСКО “Тиждень освіти дорослих в Росії”, доктор економічних наук, професор (Російська Федерація) Н.П.Литвинова.

З науковими доповідями на пленарному засіданні виступили: завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, голова благодійного фонду імені Антона Макаренка, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України С.О.Сисоєва (доповідь: “Інтерактивні технології навчання дорослих”), керівник Секретаріату координаційного бюро Міжнародної громадсько-державної програми “Освіта дорослих України”, старший науковий співробітник відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, кандидат педагогічних наук Л.Є.Сігаєва (доповідь: “Андрагогіка – теорія ціложиттєваго розвитку особистості”), професор кафедри романських мов Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук Л.І.Зязюн (доповідь “Особистісний підхід до освіти для дорослих у персоналізованих педагогічних ательє Франції”), заступника директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор С.І.Болтівець (доповідь: “Андрагогіка і вікова психологія ціложиттєваого самовдосконалення дорослої людини”).

Після пленарного засідання науковці взяли участь у роботі секцій: методологічні основи андрагогіки, формування освітнього середовища як передумова розвитку людини й суспільства, досвід освіти дорослих у ХХІ столітті в Україні та зарубіжних країнах.

По завершенню секційних засідань учасники конференції відвідали музей Бориса Грінченка, розташований в адміністративному корпусі Університету (вул. Воровського, 18/2).

2014
2014
2093
2093
2105
2105
2124
2124
2146
2146
2283_
2283_
2378
2378

IMG_751513-14 травня 2010 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики” як спільний захід Київського університету імені Бориса Грінченка та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

 

“Студентське врядування – середовище розвитку демократичної культури громадянського суспільства”

17 березня 2010 року в Університеті відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Студентське врядування – середовище розвитку демократичної культури громадянського суспільства”, в якій взяли участь представники вищих навчальних закладів України: Національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного лінгвістичного університету, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та інших.

Мета конференції – дослідження сучасних проблем розвитку органів студентського врядування у вищих навчальних закладах України; активізація діяльності студентів на демократичних засадах; залучення до розроблення ефективних моделей організації врядування.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України В.О.Огнев’юк.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:

Якуніна Наталія, Голова Секретаріату Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України (тема доповіді “Партнерство та взаємодія органів студентського самоврядування з урядовими установами”);

Іванов Ігор, виконавчий директор Спілки ініціативної молоді “СІМ”, заступник Голови Студентської ради Навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналiзу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (тема доповіді “Самоврядування та особистісний розвиток студента”);

Мозкова Ольга, студентка Національного університету “Києво-Могилянська академія”, журналіст, видавець студентської преси (тема доповіді “Діяльність органів студентського самоврядування: погляд студпреси”);

Рощин Олександр, заступник Голови Студентської ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” з питань інформаційної політики та розвитку активу, соціальний тренер, консультант з питань діяльності органів студентського самоврядування (тема доповіді “Студентського самоврядування: з досвіду роботи Студентської ради НТУУ “КПІ”);

Санченко Олександр, координатор відділу фандрайзингу Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України (тема доповіді “Ресурсне забезпечення діяльності органів студентського самоврядувння”);

Войсевич Вадим, голова студентського парламенту Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді “Умови ефективної діяльності органів студентського врядування в Київському університеті імені Бориса Грінченка”);

Черкаська Дар’я, голова Студентського наукового товариства Київського університету імені Бориса Грінченка (тема доповіді “Студентське наукове товариство Київського університету імені Бориса Грінченка: діяльність та перспективи”).

Під час роботи конференції було проведено презентацію конкурсних проектів.

У конкурсі на кращий проект на тему “Організаційні моделі студентського врядування у вищому навчальному закладі” переможцями стали:

І місце – Дейкало Владислав, студент 5 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

ІІ місце – Щєлко Вікторія, магістрантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ІІІ місце – Лобанова Світлана, Маслова Тетяна, Іщенко Інга, Чикал Максим, студенти 2-3 курсів, члени Ради студентського самоврядування факультету економіки, менеджменту і права Київського національного торговельно-економічного університету.

У конкурсі на кращий проект на тему “Програми формування лідерських якостей студента” кращими були:

І місце – Зубченко Тетяна, Ладоненко Марія, студенти 4 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

ІІ місце – Громовенко Катерина, Тарасова Марія, студенти 4 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Заворотна Ольга, студентка 3 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

ІІІ місце – Гузь Ольга, студентка 3 курсу історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Подшивайлов Федір, студент 2 курсу Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

При обговоренні проблеми в секції стендових доповідей кращими стали: Гуляк Софія, студентка 1 курсу Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка;

Кравченко Валерія, Рощина Людмила, Щербань Богдан, студенти 3 курсу Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;

Овод Віра, студентка 4 курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Переможці конкурсів були нагороджені почесними дипломами, грошовими преміями та заохочувальними подарунками. Усі учасники конференції отримали сертифікати.

DSC02657 DSC02662
DSC02670 DSC02671
DSC02673 DSC02681

Всеукраїнська науково-практична конференція

“Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства”

17-18 лютого 2010 року в Університеті проходила Всеукраїнська науково-практична конференція “Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства”.

Мета заходу полягала в тому, щоб проаналізувати особливості та проблеми професійної адаптації молодого вчителя в умовах сьогодення, розробити рекомендації на допомогу педагогу, що починає свій професійний шлях.

Під час роботи конференції було розглянуто актуальні питання: педагогічна професія у контексті цінностей сучасного суспільства; особливості та протиріччя професійної адаптації молодих учителів в умовах сьогодення; сучасні стратегії професійної адаптації молодого вчителя.

17 лютого учасники наукового заходу ознайомилися з практичним вирішенням проблеми адаптації молодого вчителя: відвідали науково-методичний центр Деснянського районного управління освіти, де ознайомилися з системою роботи із молодими вчителями в районі та обговорили наступні питання:

1. Організація роботи з молодими працівниками освіти: психологічний аспект. (Доповідач: директор центру практичної психології Т.М.Гулєвич)

2. Організація та проведення роботи з молодими педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти. (Доповідач: методист РНМЦ Н.М.Хринюк).

3. Науково-методична робота з молодими педагогічними працівниками: теорія, креативність. (Доповідач: директор РНМЦ Г.М.Серба)

4. Підвищення методичного та культурного рівня молодого вчителя, використовуючи театральну та музейну педагогіку. (Доповідач: директор СЗШ №294 Д.М.Щербак)

5. Роль вчителя в духовному зростанні школярів. (Доповідач: методист РНМЦ Г.І.Красікова)

P1010008

P1010010

P1010035 P1010049
Після засідання в Деснянському РНМЦ учасники конференції взяли участь у семінарі “Молодий учитель: проблема чи перспектива?”, що був проведений на базі СЗШ №250 Деснянського району. Програма семінарувключала:

1. Презентацію проекту “Система роботи з молодими вчителями” (Доповідачі: директор СЗШ №250 Н.Д.Гуменюк; заступник директора з навчально-виховної роботи В.Р.Корнюшкіна).

2. Презентацію фрагмента педради “Посвята в учителі” та виступу молодого учителя.

3. Тренінг “Типи уроків. Форми і методи навчання”.

4. Фрагмент засідання МК учителів початкової школи “Інтерактивні методи навчання”.

5. Презентацію роботи практичного психолога з молодими вчителями.

6. Майстер-клас “Лідер, який він є? Його роль у формуванні учнівського колективу”.

P1010065

P1010072
P1010075 P1010084

У другий день конференції – 18 лютого – її учасники взяли участь у теоретичному обговоренні питань, пов’язаних із адаптацією молодого вчителя в умовах сьогодення.

В Університеті відбулося пленарне засідання, на якому з науковими доповідями виступили: І.А.Зязюн, дійсний член АПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктор філософських наук, професор, О.М.Отич, доктор педагогічних наук, завідувач відділу педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Г.С.Лозко, завідувач кафедри філософії Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, Н.В.Гузій, завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, Н.М.Дятленко, завідувач кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент, О.В.Питюр, учитель Політехнічного ліцею НТУУ “КПІ” м. Києва, Г.М.Серба, директор НМЦ Деснянського РУО м. Києва.

Після пленарної частини учасники конференції взяли участь у засіданні круглого столу “Педагогічна майстерність як засіб адаптації майбутнього вчителя”, головуючим якого були: І.А.Зязюн, дійсний член АПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктор філософських наук, професор, та Л.Л.Хоружа, проректор з наукової роботи Київського унверситу імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. Під час круглого столу були заслухані доповіді В.О.Огнев’юка, ректора КУ імені Бориса Грінченка, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента АПН України, С.М.Мартиненко, доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії та історії педагогіки, проректора з соціально-гуманітарних питань КУ імені Бориса Грінченка, та Е.О.Помиткіна, завідувача відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, доктора психологічних наук.

У заході взяли участь провідні вчені, науковці, педагоги, аспіранти, магістранти та студенти, які представили державні наукові установи, вищі навчальні заклади та інститути післядипломної педагогічної освіти різних регіонів України.

За результатами конференції було схвалено резолюцію.

DSC02510 DSC02511
DSC02515 DSC02517
DSC02523 DSC02531
DSC02545 DSC02549
DSC02550 DSC02551
 

Всеукраїнська науково-практична конференція

 

“Моніторинг якості освіти: теорія та практика”

16-17 грудня 2009 року в Університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Моніторинг якості освіти: теорія та практика”. У заході взяли участь провідні вчені, науковці, педагоги, аспіранти, магістранти та студенти, які представили державні наукові установи, вищі навчальні заклади та інститути післядипломної педагогічної освіти різних регіонів України: Тернопільщини, Вінниччини, Житомирщини, Черкащини, Донеччини, Миколаївщини, Запоріжжя, Сумщини, Чернігівщини, Одещини, Київщини, Дніпропетровщини, Львівщини та Волині.

Мета конференції полягала в тому, щоб обговорити методологічні, методичні, технологічні проблеми моніторингу в системі освіти; обмінятися досвідом проведення моніторингових досліджень в освітніх установах, а також привернути увагу громадськості, державних діячів і політиків, науковців, освітян до цього питання.

Було розглянуто актуальні питання напрямів розвитку освітнього процесу в Україні. Зокрема, проблеми якості освіти в контексті цивілізаційних змін, методологічні підходи до визначення якості загальної середньої освіти, управління якістю освіти.

У конференції взяли участь провідні науковці України: О.І. Ляшенко, академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті АПН України, доктор педагогічних наук, професор; О.Г. Ярошенко, член-кореспондент АПН України, професор кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук; Л.І. Даниленко, директор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти АПН України, доктор педагогічних наук, професор; М.П. Лещенко, завідувач кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, професор; Н.В. Гузій, завідувач кафедри педагогічної творчості НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор.

Учасником конференції став професор кафедри психології і педагогіки Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного складу і спеціалістів системи соціального захисту населення м. Москви, академік Російської академії природничих наук, доктор педагогічних наук, професор І.А. Ліпський.

Учасники конференції відвідали Центр моніторингу столичної освіти, ознайомилися з напрямами його діяльності з розвитку і впровадження інноваційних освітніх технологій.

За результатами конференції було схвалено резолюцію.

DSC01969 DSC01978
DSC01980 DSC02006
DSC02019 DSC02037
DSC02048 DSC02069